Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo aktualijos

2022 m. birželio 3 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo aktualijų aptarimas – diskusija.

Šiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus galima iki birželio 14 d., prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Pavėluotai paraiškos dar bus priimamos iki liepos 8 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu.
Ūkininkai, kurie gauna tiesiogines išmokas, paramos gali prašyti ir už šias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už mėsinius ir pieninius galvijus. Taip pat jau antrus metus tiesioginių išmokų paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Miškininkai įsipareigojimų laikotarpiu turėtų neužmiršti tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti įveisto miško plotą.
Nors paraiškos priimamos iki birželio 14 d., tačiau kaip ir ankstesniais metais ūkininkai paraiškas gali teikti pavėluotai. Pateikus paraišką nuo birželio 15 d. iki liepos 8 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu. Po liepos 8 d. paraiškos nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
Atkreipiame dėmesį, kad prašymai keisti paraiškos duomenis laikotarpiu nuo birželio 15 d. iki liepos 8 d. laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauką (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinamos 1 proc. Tačiau išmokos nėra mažinamos, jei keičiamas deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ar kito ploto pasėlio kodas, o keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui, taip pat, jei taisoma įbraižytų laukų konfigūracija ir taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo.
Iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsiskaitymo dienos jis nebuvo informuotas jo pasirinktu informavimo būdu apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.