Žemės ūkio rūmai konsultuos ūkininkus ir 2017 metais

Vasario 17 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatyta Žemės ūkio rūmų įgyvendinama konsultavimo programa, skirta ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė pristatė Rūmų 2017 m. konsultavimo projekto tikslus ir uždavinius:  skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programa 2017 m. apims žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų kaimo gyventojų informavimą gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros ir žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Įgyvendinant Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą 2017 m. vasario – gruodžio mėnesiais numatoma suorganizuoti 148 konsultacinius renginius – seminarus, atskirose šalies savivaldybėse: 118 seminarų – gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais; 10 seminarų – kooperacijos žemės ūkyje plėtros ir 20 seminarų žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Taip pat numatoma suteikti 4 415 individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Individualios konsultacijos bus teikiamos gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais. Individualios konsultacijos bus teikiamos 36 savivaldybėse.

Žemės ūkio rūmai vykdo žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą jau 23 metus. Taigi, ilgametė Rūmų specialistų – konsultantų patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Suburtas stiprus branduolys 43 kompetentingų konsultantų, sugebančių teikti kvalifikuotas konsultacijas ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla.

Informaciją apie vykdomus seminarus ir individualias konsultacijas žemdirbiai gali rasti Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje (renginių kalendoriuje).

Seminarai organizuojami tiesiogiai bendradarbiaujant su ūkininkais ir kitais asmenimis užsiimančiais žemės ūkio veikla, atsižvelgiant į jų poreikį ir jiems aktualias problemas. Už renginio organizavimą yra atsakingi konsultantai – organizatoriai, dirbantys šalies rajonuose.