Žemės ūkio rūmai – už bendradarbiavimą ir nuolatinį tobulėjimą

 

Partnerystė yra esminė priemonė, įgyvendinant tiek mokymąsi visą gyvenimą, tiek siekiant sėkmingos kooperacijos, tiek planuojant ūkininkų kvalifikacijos tobulinimą. Ši partnerystės apima ir valdžios institucijų bei LR ŽŪR organizacijų bei žemdirbių ir kaimo gyventojų bendradarbiavimą, kuriant koordinuotą politiką. Tokia partnerystė sistemingai integruoja socialinius partnerius į kūrimo ir įgyvendinimo procesą kartu su asmeninėmis iniciatyvomis. Partnerystė klesti, kai aktyviai įtraukiami ūkininkai, kaimo gyventojai, jaunimas.

 

Grįžtamojo ryšio iš ūkininkų svarba

 

„Planuojant LR ŽŪR veiklas, švietėjiškus renginius, diskusijas, apskritus stalus, konferencijas ir mokymus atsižvelgiame į ūkininkų poreikius, pageidavimus, ar teikiamus pastebėjimus. Džiugu, kad didžioji dalis ūkininkų neabejingi naujoms žinioms ir inovacijų savo ūkiuose taikymui. Naujajame 2021-2027 m. BŽŪP laikotarpyje bus orientuojamasi į 9 pagrindinius politikos ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės svarbos tikslus: remti perspektyvias žemės ūkio pajamas ir patvarumą visoje ES teritorijoje, gerinant aprūpinimą maistu; stiprinti orientavimąsi į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmeninimui; gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje; prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie tvarios energetikos plėtojimo; skatinti tvarų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių – vandens, dirvožemio, oro – valdymą; prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos, gerinti ekosistemų paslaugas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius; pritraukti jaunų ūkininkų ir lengvinti verslo plėtrą kaimo vietovėse; skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; siekti, kad ES žemės ūkio sektorius geriau tenkintų visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus bei gyvūnų gerovę. Numatytas ir kompleksinis tikslas – skatinti žinias, inovacijas ir skaitmeninimą žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse. Taigi mokytis ir tobulinti savo kompetencijas turime visi“, – dalinasi mintimis LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Žemdirbių mokymas

LR ŽŪR įgyvendina projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Įgyvendinant projektą motyvuojame kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas.  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizavome net 152 mokymo kursus visuose kaimiškuosiuose (51) rajonuose, pagal mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“.  Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį suteikėme  žinių ir įgūdžių daugiau kaip 2 tūkst. ūkininkų ir kaimo gyventojų. Visiems, baigusiems mokymus išdavėme kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.