ŽŪM atsakymas į ŽŪR rezoliucijas

Lapkričio 24 d. Žemės ūkio rūmai gavo atsakymus iš Žemės ūkio ministerijos į Žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje (2017-10-26) priimtas rezoliucijas. Žemės ūkio rūmų taryba priėmė rezoliucijas dėl:

  1. Dėl bendradarbiavimo su Šiaurės ir Baltijos šalių valdžios institucijų vadovais, siekiant derliaus nuostolių kompensavimo Lietuvos žemdirbiams iš ES biudžeto ir sankcijų dėl įsipareigojimų nevykdymo netaikymo.
  2. Dėl 2018 m. žemės ūkio biudžeto:

2.1. 2018 m. valstybės biudžete numatyti 25 mln. eurų melioracijos programos įgyvendinimui, o valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontui ir priežiūrai skirti 25 mln. eurų.

2.2. Savivaldybių žemės ūkio funkcijų vykdymui užtikrinti 2017 m. finansavimo lygį.

2.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) funkcijų įgyvendinimui užtikrinti 2017 m. finansavimo lygį.

2.4. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių bendrą asignavimo paketą 2019 metams padidinti iki 25 proc.

  1. Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių (MPŪV) modelio peržiūrėjimo ir ekonominių kriterijų taikymo pereinamojo 3 metų laikotarpio nustatymo.
  2. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos keitimo:

4.1. Nepritarti 1,74 mln. Eur lėšų perkėlimui iš priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir siūlo ieškoti kitų šaltinių Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ finansavimo užtikrinimui.

4.2. Reikalauti, kad parama pagal Programą būtų teikiama tik kooperatyvams, turintiems pripažintą žemės ūkio kooperatyvo statusą.

4.3. Siūlyti, kad siekiantis gauti paramą pagal Programą pareiškėjas, privalo turėti bent 0,25 SG/ha pievų ir ganyklų arba pateikti dokumentus, įrodančius produkcijos gaminimą bei pardavimą.

  1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo funkcijos perdavimo žemės ūkio rūmams.
  2. Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių projekto.

Žemės ūkio rūmų 2017 m. spalio 26 d. rezoliucijos:

Dėl_bendradarbiavimoES

Dėl_2018_biudžeto

Dėl_mažiau palankiųŪV

Dėl_KPP_programos

Dėl_nenugalimos jėgos

Dėl_TI

Žemės ūkio ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. atsakymas į rezoliucijas:

2D-4239 (12.38) i_ZUR Tarybos rezoliucijas_2017 10 26