ŽŪM atsižvelgė į ŽŪR prašymą ir kompensuos pavasario šalnų nuostolius

 

LR ŽŪR kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl sodų ir uogų augintojų patirtų 2019 m. pavasario šalnų nuostolių kompensavimo.

 

Žemės ūkio ministerija informavo, kad 2019 metais raštu kreipėsi į Finansų ministeriją su prašymu atsižvelgti į dėl 2019 m. šalnų susidariusią sudėtingą situaciją žemės ūkyje ir rasti galimybę 2020 m. biudžete papildomai skirti 7,3 mln. Eur lėšų ūkio subjektų dėl šalnų patirtiems nuostoliams kompensuoti. Taip pat Žemės ūkio ministerija klausimą dėl papildomų lėšų 2020 m. dėl šalnų patirtiems nuostoliams kompensuoti skyrimo buvo iškėlusi 2019 m. spalio 16 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, kurio metu buvo svarstomas Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto klausimas. Tačiau papildomai lėšų nebuvo skirta.

 

Žemės ūkio ministerija šių metų sausį dar kartą kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama rasti galimybę skirti lėšų ūkio subjektų dėl šalnų patirtiems nuostoliams kompensuoti. Finansų ministerija atsakydama nurodė, kad galimybę skirti papildomai lėšų galėtų nagrinėti tik šių metų II pusmetį, įvertinusi šalies ekonominės raidos ir 2020 m. I pusmečio valdžios sektoriaus finansinius rodiklius.

 

Finansų ministerijai neskyrus papildomai lėšų, Žemės ūkio ministerija, siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, š. m. vasario 13 d. vykusiame Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto posėdyje priėmė sprendimą perskirstyti lėšas iš kitų paramos priemonių ir dėl šalnų patirtiems nuostoliams kompensuoti skirti 4 mln. Eur, iš jų 1,5 mln. Eur – subsidijų forma ir 2,5 mln. Eur – finansinei priemonei, pagal kurią būtų teikiamos lengvatinės paslaugos, įgyvendinti.

 

Žemės ūkio ministerija pažymi, kad teikiant paramą ūkio subjektams turi būti laikomasi valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir parengta priemonės įgyvendinimo schema turės būti suderinta su Europos Komisija. Paramos dydžio apskaičiavimas ir kitos paramos teikimo sąlygos turės atitikti 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/289 (OL 2019 L 48, p. 1), nuostatas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.