ŽŪR konsultuos ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus ir 2022-aisiais

Lietuvos žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS”, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Lietuvai dalyvaujant ES bendrojoje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) svarbu kokybiškai konsultuoti ir orientuoti į rezultato rodiklius ūkininkus ir kitus užsiimančius žemės ūkio veikla asmenis, kad užtikrinti Europos Sąjungos Žaliojo kurso, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo, klimato kaitos, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ siekių įgyvendinimą.

Pasitelkiant pagalbon inovacijas ir skaitmeninimą galima užtikrinti rizikų valdymą, kokybiškai planuoti žemės ūkio verslą, laikantis kompleksinės paramos sistemos standartų ūkininkauti tvariai ir būtina siekti kooperacijos skatinimo Lietuvoje.

Konsultavimo projekto tikslai – organizuojant išsamius konsultacinius renginius: seminarus, lauko dienas, diskusijų grupes bei teikiant individualias konsultacijas, pasitelkiant į pagalbą konsultantus – praktikus, ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veiklos subjektams teikiama informacija ir siekiama:

 • pagerinti ūkių valdų ekonominę ir aplinkosaugos veiklą;
 • padidinti žemės ūkio veiklos (augalininkystės ir gyvulininkystės) konkurencingumą;
 • padėti įgyvendinti priemones, susijusias su klimato kaita ir Europos Sąjungos Žaliuoju kursu;
 • orientuoti į kooperacijos plėtrą (per ekonominę naudą ir skaitmeninimą);
 • paskatinti taikyti inovatyvias technologijas, kurios sudaro sąlygas ūkininkauti tvariai;
 • informuoti ir skatinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių diegimą ūkuose;
 • informuoti apie kompleksinės paramos sistemos standartus ir jų įtaką ūkininkavimui;
 • atskleisti skaitmeninio žemės ūkio galimybes ir naudą bei skatinti pažangą ūkio valdyme.

Konsultavimo projekto uždaviniai:

 • Užtikrinti, kad aktuali bei išsami informacija ir patarimai, reikalingi tvariam ir efektyviam ūkių valdymui būtų prieinami visiems ūkinės veiklos dalyviams – pirmiausia, smulkių ir vidutinių ūkių savininkams, jauniesiems ūkininkams, miško savininkams, kooperatyvų nariams ir ketinantiems prisijungti prie kooperacijos ar bendradarbiavimo veiklos, siekiantiems tvariai ūkininkauti;
 • Padidinti konkurencingumą ir išteklių naudojimo efektyvumą, gerinti aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius, taip prisidedant prie kaimo ekonomikos tvarumo, diegiant inovacijas ir skaitmenizavimą;
 • Pagerinti vidutinių ir smulkių ūkių galimybes investuoti ir skatinti jų kooperaciją, orientuojant į kooperatyvų plėtrą ir bendradarbiavimą (per skaitmeninimą ir ekonominę naudą);
 • Skatinti gamtai draugišką ūkininkavimą ir gamtosauginių inovacijų diegimą;
 • Skatinti gyvulių augintojus diegti inovatyvius ūkininkavimo metodus, mažinančius poveikį aplinkai ir klimato kaitai;
 • Pasitelkiant ekspertinę ir procesinę konsultavimo formas padėti spręsti problemas ir įgyvendinti naujoves, pateikti ekspertines išvadas ir rekomendacijas, remiantis konsultantų ir ekspertų patirtimi, duomenų analize, gerosios praktikos pavyzdžiais bei pateikti problemų sprendimo metodologiją ir padėti konsultuojamajam asmeniui ne tik analizuoti problemą, bet rasti sprendimą ir planuoti jo įgyvendinimą.

 

„Žemės ūkio rūmų specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Per 28 metus suburtas stiprus kompetentingų konsultantų, iš kurių ne vienas yra ne tik konsultantas, bet ir praktikas, todėl įgyta patirtis ir pateikta informacija padės ūkininkams priimti teisingus sprendimus savo vykdomos veiklos plėtojime, inovacijų diegime  ir aktualių problemų sprendime. Todėl, jei yra noras pradėti savo žemės ūkio verslą arba jis jau yra sukurtas, arba yra noras plėsti ir gilinti žinias, noras gauti patarimų, tuomet tikrai vertėtų kreiptis į konsultantus.  Konsultavimo metu specialistas galės pateikti daug informacijos, atsakyti į keliamus klausimus ir pasidalinti patarimais, kad žemės ūkio veikla būtų sėkminga”, – sako ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė koordinuojanti projektą Ernesta Dekaminavičienė.

Projektas „ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS”, įgyvendinamas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“ (2020 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-405 redakcija).

Pagal projektą paramos konsultacijoms gauti gali kreiptis ūkininkai,  įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Projektas įgyvendinamas nuo 2022-04-01 iki 2022-12-15

Atsakingas asmuo už projekto koordinavimą – Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Ernesta Dekaminavičienė, el. p. e.dekaminaviciene@zur.lt