ŽŪR konsultuos ūkininkus

Žemės ūkio rūmai įgyvendindami Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą, 2018 m. vasario – balandžio mėnesiais numato suteikti 1500 valandų individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims.

ES tęsiantis 2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui ir Lietuvai dalyvaujant bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinime (toliau – BŽŪP) pagrindiniai konsultavimo programos 2018 m. tikslai:

  • skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą;
  • užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus;
  • siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programa 2018 m. apims žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų kaimo gyventojų informavimą apie:

  • gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimą;
  • kooperacijos žemės ūkyje plėtrą;
  • žemės ūkio verslo planavimą ir veiklos teisinius klausimus.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programos 2018 m. uždavinys – kokybiškai, kvalifikuotai ir sistemingai konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektus: teikti individualias konsultacijas, kurie padėtų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pasinaudoti konsultavimo paslaugomis gerinant savo ekonominę ir aplinkosaugos veiklą ir prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo.

Įgyvendinant Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą 2018 m. vasario – balandžio mėnesiais numatoma suteikti 1500 valandų individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Individualios konsultacijos bus teikiamos gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo (pieno ir mėsos perdirbimo galimybės, triušių auginimas ir veislės, naminių paukščių veislės ir jų auginimas, veršelių auginimas, mėsinių galvijų veislės ir priežiūros, sodo įveisimas, grūdinės kultūros ir jų atsparumas ligoms, gyvulių reprodukcija, ekologinis ūkininkavimas, uogynų įveisimas, žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, atliekų tvarkymas ir kt.), kooperacijos žemės ūkyje plėtros (kooperacijos nauda, kooperatyvo steigimasis, kooperacijos galimybės grūdų/pieno/daržovių ūkyje, kooperacijos nauda realizuojant produkciją, naujos bendradarbiavimo formos, siekiant pagamintą produkciją perdirbti ir savarankiškai organizuoti jos pardavimą ir kt.), žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais (finansinių įsipareigojimų bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams vykdymas, tiesioginės išmokos, pasėlių deklaravimas, ūkio finansinių dokumentų tvarkymas ir ataskaitų rengimas, ūkio buhalterinės apskaitos vedimo pagrindai, ES paramos galimybės, verslo galimybės kaime, „žalinimo“ reikalavimai, ir kt.). Individualios konsultacijos bus teikiamos 34 savivaldybėse.

LR žemės ūkio rūmai nuo 1994 metų vykdo žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimą. Per 24 metus Žemės ūkio rūmų specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Suburtas stiprus branduolys 42 kompetentingų konsultantų, sugebančių teikti kvalifikuotas konsultacijas ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla.  Konsultantų tinklas užtikrina operatyvios ir sistemingos informacijos perteikimą rajonų biuruose bei kitose ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, patogiose vietose. Konsultantų patirtis ir pateikta informacija padeda ūkininkams priimti teisingus sprendimus savo vykdomos veiklos plėtojime ir aktualių problemų sprendime.

Siekiant, kad kuo daugiau ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla naudotųsi Žemės ūkio rūmų teikiamomis konsultavimo paslaugomis, yra vykdoma plati konsultavimo paslaugų viešinimo programa. Konsultavimo veikla viešinama per ŽŪR narius, asocijuotus organizacijų narius, periodiškai atnaujinama informacija interneto svetainėje www.zur.lt, facebook‘o paskyroje FB ŽŪR.

Žemės ūkio rūmų sukurtas konsultavimo sistemos modelis, kai tiesiogiai dirbama su asocijuotais ir suinteresuotais žemės ūkio veiklos subjektais, ūkininkais, kooperatyvais ir kt. užtikrina operatyvų tikslinės informacijos perteikimą bei garantuoja spartesnį laukiamų rezultatų pasiekiamumą.

Individualios konsultacijos bus teikiamos 34 savivaldybėse, kuriose yra Rūmų  konsultavimo paslaugų teikimo biurai ir juose dirbantys kvalifikuoti konsultantai. Už kokybišką konsultavimo paslaugų suteikimą yra atsakingas konsultantas dirbantis tame rajone. Ūkininkų patogumui, didžioji dalis konsultavimo veiklos vykdoma arčiau jų namų: seniūnijose, gyvenvietėse, ūkiuose, kaimo verslo įmonėse, žemės ūkio kooperatyvuose ir pan. Į šią švietėjišką veiklą aktyviai įtraukiami patys pažangiausi šalies ūkiai – Žaliojo diplomo savininkai.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą įgyvendina aukštos kvalifikacijos, gamybinę ir pedagoginę darbo patirtį turintys Rūmų specialistai – konsultantai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose.