ŽŪR nepritaria ŽŪM siūlymui dėl planuojamos paramos pieno gamintojams

Žemės ūkio ministerija parengė ir skubos tvarka pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektą Nr. 20-9499 (toliau – Projektas).

Projekte numatyta teikti pagalbą pieno gamintojams už 2020 m. birželio–rugsėjo mėn. patirtus nuostolius dėl žalio pieno pardavimo pajamų praradimo, jei tuo metu  (skaičiuojant kiekvieną mėnesį atskirai) pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2017–2019 m. atitinkamo mėnesio pajamos. Pagalba būtų teikiama pieno gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d., kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2020 m. birželio 1 d. buvo 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių.

Numatoma, kad žalio pieno pardavimo pajamų praradimas būtų skaičiuojamas kaip 2017–2019 m. tam tikro mėnesio, už kurį prašoma kompensuoti patirtus nuostolius, vidutinių pardavimo pajamų, tenkančių vienai parduoto žalio pieno tonai, ir 2020 m. to paties mėnesio pardavimo pajamų, tenkančių vienai parduoto žalio pieno tonai, skirtumas, padaugintas iš 2020 m. tam atitinkamą mėnesį parduoto žalio pieno kiekio.

Už paramos teikimo administravimą ir įsipareigojimų vykdymo priežiūrą būtų atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Paraiškas pieno gamintojai galėtų teikti tiesiogiai NMA: 2020-08-01–2020-08-31 – už birželio–liepos mėn. ir 2020-10-01–2020-10-31 – už rugpjūčio–rugsėjo  mėn. patirtus nuostolius.

Nuoroda į Projektą –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/15b23380b55111ea9a12d0dada3ca61b

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) organizacijos, išanalizavę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektą, jam nepritaria, kadangi Projekto II skyriaus „Pagalbos teikimo sąlygos“ 5.3 papunktyje nurodyta, kad pagalba teikiama tik tiems pieno gamintojams, kurių: „<…> vardu Ūkinių gyvūnų registre <…> 2020 m. birželio 1 d. turėjusiems 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių“. Pažymėtina, kad Projekto 5.3 papunktyje įtvirtintas reikalavimas paramos gavėjams turėti 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių nėra apibrėžtas nei viename iš Projekto 1 punkte įvardintų teisės aktų, kurių pagrindų buvo parengtas Projektas bei nėra detalizuotas Projekto aiškinamajame rašte.

Šis pieninių karvių kiekio (150 ir daugiau registruotų pieninių karvių) kriterijus yra nepagrįstas jokiais skaičiavimais bei pažeidžiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas)  2 straipsnio 1 dalį, kuriame įtvirtinta, kad „<…> draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu kokio pobūdžio jų ūkinė veikla“, kadangi 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių turintys pieno gamintojai gali gauti ne tik laikinąją valstybės pagalbą, kuri apibrėžta Projekte, tačiau ir 77 eurus už pieninę karvę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu „Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administracinių taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio administravimo taisyklėmis.

Atsižvelgdami į tai, kad  Projekto 5.3 papunktyje įtvirtintas reikalavimas yra nepagrįstas ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, t.y. nepagrįstai sudaro kliūtis konkuruoti rinkoje mažiau nei 150 registruotų pieninių karvių turintiems pieno gamintojams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.