ŽŪR organizacijų diskusija dėl leidimo rišti galvijus tvartiniu laikotarpiu

2022 m. sausio mėn. 12 d. Žemės ūkio rūmai organizavo diskusiją dėl leidimo rišti galvijus tvartiniu laikotarpiu.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl kurio pasikeitė ir dalies išimtinių gamybos taisyklių nuostatos. Minėto reglamento II priedo II dalies 1.7 punkte apibrėžta, kad draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskirus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį.

Numatoma, kad kompetentingos institucijos gali leisti rišti ūkiuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 50 gyvūnų (išskyrus prieauglį), auginamus galvijus, jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas ir, kai ganymas neįmanomas, būtų išgenami į diendaržius bent dukart per savaitę. Tačiau pažymėtina, kad leidimas būtų suteikiamas tik tokiems ūkiams, kuriuose yra laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų, neskaičiuojant jauniklių.

Praėjusių metų pabaigoje, galvijus laikantys žemės ūkio subjektai gavo pranešimus iš VšĮ „Ekoagros“, kad jeigu galvijų laikymo būdas nebus pakeistas į palaidą arba iki 2022 m. sausio 31 d. nebus gautas atitinkamas leidimas, VšĮ „Ekoagros“ panaikins galvijų sertifikavimą, nes veikla neatitiks minėto reglamento reikalavimams.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.