ŽŪR pastabos ir siūlymai dėl priemonės „Ekologinis ūkininkavimas” taisyklių  

Žemės ūkio rūmai, išnagrinėję Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 20-16806, pateikė pastabas bei pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai:

1. Siekiant Europos Sąjungos ir Lietuvos užsibrėžtų tikslų dėl ekologinių žemėnaudų didėjimo bei užtikrinant teisingą paramos administravimo procesą reikalingas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklių koregavimas, tiek jas įgyvendinantiems ūkio subjektams, tiek paramos administratoriams.

Daugkartinių tarpinstitucinių susitikimų metu buvo aptarti ir priimti bendri sutarimai dėl Priemonės įgyvendinimo, supaprastinant reikalavimus bei nutraukiant Žemės ūkio ministerijos teisinį reguliavimą ūkininkų komercinei veiklai (augalų rūšys suskirstytos į remiamas ir neremiamas, bandoma reguliuoti ir suvaržyti gyvulių judėjimą ir pan.), kuris diskriminuoja mūsų šalies ūkininkus konkurencinėje kovoje su kitais ES ekologiniais ūkiais

Pažymėtina, jog paaiškėjus VšĮ Ekoagros ir NMA spragoms vykdant kontrolę dėl ekologinių sertifikuotų gyvulių judėjimo iš ūkio į ūkį, vėl bandoma užkrauti naštą Priemonėje dalyvaujantiems gyvulininkystės ūkio krypties subjektams, apribojant gyvulių judėjimą ūkiuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Siūlome imtis būtinų veiksmų ir įpareigoti institucijas atlikti tinkamai savo darbą, o neperkelti naštos ūkininkams, stabdant jų ūkinę komercinę veiklą.

Atsižvelgiant į tai, nepritariame Projekto 23.3. papunkčiui, kuriuo numatoma, kad „einamaisiais metais kompensacinės išmokos paramos gavėjams mokamos už daugiametes žoles ir javus pašarams tik išlaikius tuos pačius sertifikuotus ūkinius gyvūnus (išskyrus paukščius) nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d.“.

Analogiškas Priemonės įgyvendinimo taisyklių 23.3. papunkčio pakeitimas buvo inicijuojamas ir š. m. gegužės 20 d. visuomenei pateiktame derinti projekte Nr. 20-7367.

Būtina spręsti paramos skyrimo problemą naujai įveistų sodų ir uogynų savininkams. Sodams ir uogynams pagal Priemonę parama nemokama, jei sodai ir uogynai nedera ar dera nepakankamu derliaus dydžiu. Tai vienintelė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos aplinkosauginė priemonė, kurioje už prisiimtus aplinkosauginius reikalavimus sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus atstovai negauna kompensacinės paramos dėl įvestų Žemės ūkio ministerijos apribojimų. Sprendžiant 2021 m. Priemonės paramos skyrimo klausimus siūlome naujai įveistiems sodams ir uogynams  mokėti kompensacines išmokas, kurios padengtų prisiimtų aplinkosauginių įsipareigojimų kaštus.

2. ES strategijose – „Biologinė įvairovė“, „Nuo lauko iki stalo“ – didelis dėmesys skiriamas biologinės įvairovės išsaugojimui, todėl augalų rūšių įvairinimas ūkininkų ūkiuose turi būti skatinimas ir remiamas. Atsižvelgiant į tai, ekologiniuose ūkiuose negali būti įvedami augalų rūšių apribojimai, kurie iš esmės pažeidžia ekologinio ūkininkavimo principus ir tikslus.

Todėl prašome remti visus ekologiniuose ūkiuose sertifikuojamus augalus, kurie yra tinkami tiesioginėms išmokoms gauti, panaikinant ekologinei gamybai remiamų augalų sąrašus, pateiktus Priemonės 2 priede. Tai ypač aktualu mažiems ir naujai besikuriantiems ekologiniams ūkiams, kurie augina daug įvairių ir netradicinių rūšių augalų bei tiesiogiai juos realizuoja.

Priemonės taisyklių 2 priede yra išvardintos dešimtys augalų rūšių, kurias Projekte siūloma papildomai įtraukti: bolivinės balandos, rapsukai, judros, apyniai, sorgai, putinų uogynai ir ožerškiai. Šių augalų kultūrų įtraukimui ir rėmimui pritariame, tačiau pažymime, kad šis sąrašas nėra išbaigtas ir daugelis šiuo metu auginamų ir sertifikuojamų augalų rūšių, kaip pvz., kanapės, lazdynai, medlievos ir kt., nėra įtrauktos į sąrašą. Todėl Žemės ūkio ministerijos sprendimui ir toliau tęsti paramos mokėjimą pagal remiamų ir neriamiamų augalų sąrašus nepritariame.

Manome, kad Priemonės įgyvendinimo priežiūra reikalinga ir nesąžiningi veiksmai paramai gauti turi būti stabdomi, tačiau tai turi būti sprendžiama individualiai, o ne visos šalies mastu ir visų gerai, skaidriai ir sąžiningai dirbančių bei rinkoje dalyvaujančių ūkininkų sąskaita;

3. Atsižvelgiant į tai, kad vyksta pasirengimas naujam 2021 m. pasėlių deklaravimo sezonui ir yra peržiūrimi Priemonės bei kiti tiesioginėms išmokoms gauti teisiniai dokumentai, prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dabar auginantys tame pačiame plote mišrius sodus ir daugiamečius uogynus bei mišrias daržoves yra priversti deklaruoti juos kodais už kuriuos yra neskiriama susietoji parama. Todėl prašome, 2021 metų deklaravimui sukurti naujus kodus: mišrūs sodai ir daugiamečiai uogynai bei mišrios daržovės, skiriant šiais kodas deklaruotiems plotams susietą paramą