ŽŪR sveikinimai profesinio mokymo Aukštadvaryje 100-mečio proga

2023 m. balandžio 29 d. Aukštadvario gimnazijoje paminėta garbinga sukaktis – profesinio mokymo Aukštadvaryje 100-metis.

    

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) bendruomenės sveikinimus Aukštadvario gimnazijos direktoriui Arūnui Valančiauskui ir visai mokyklos pedagogų bendruomenei perdavė ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.

ŽŪR pirmininko dr. Arūno Svitojaus padėkomis apdovanoti:

Gediminas Pociūnas – už traktorininkų rengimą, aktyvią visuomeninę veiklą mokyklos ir seniūnijos bendruomenėse, už projektų įgyvendinimą, už mokinių profesinių gebėjimų tobulinimą;

Jonas Radišauskas – už aktyvų visuomeninį darbą, naujovių diegimą, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą ir žinių perdavimą mokiniams.  

Vytautas Nairanauskas – už dalyvavimą projektinėse veiklose, vadovavimą mokinių grupėms ir Jaunųjų miško bičiulių būreliui.

Juozas Juknevičius – už ilgametį bendradarbiavimą su Žemės ūkio rūmais rengiant specialistus žemės ūkiui ir dalyvaujant tęstinio mokymo procese.

 Mokyklos istorija

1923 metų balandžio 16 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija leido įkurti privačią žemesniąją mergaičių žemės ūkio mokyklą Aukštadvaryje. Siekiant aprūpinti šalies žemės ūkį  specialistais, mokykloje buvo ruošiamos kvalifikuotos ūkininkės bei  namų ūkio šeimininkės,  gebančios net tik gerai šeimininkauti, bet ir tvarkyti namų ūkio pajamas. To meto dokumentai ir moksleivių prisiminimai leidžia teigti, kad Aukštadvario  mergaičių žemės ūkio mokykla tarpukariu Aukštadvario valsčiuje buvo ne tik mokslo ir profesinio rengimo, bet ir kultūros židiniu. Iki 1938 metų buvo užregistruotos 283 įstojusios ir 176 gavusios mokyklos baigimo raštus merginos. Pokario metais mokyklai teko svarbus vaidmuo, kadangi reikėjo atkurti žemės ūkį ir ruošti kvalifikuotus žemės ūkio specialistus.  To meto mokykla ruošė laukininkus – technikus bei gyvulininkus -technikus.

1959 metų birželio 27 dieną žemės ūkio mokyklos bazėje įsteigiamas Aukštadvario žemės ūkio  technikumas, kuris ruošė plataus profilio jaunesniuosius agronomus. 1961 metais technikumo direktoriumi paskyrus Vytautą Zujų, buvo išplėsta mokymo bei praktinė gamybos bazė, stipriai išaugo moksleivių skaičius, išsiplėtė veiklos sferos. Technikumas tapo viso Trakų rajono kultūros švyturiu. Buvo pradėti ruošti zootechnikai, agronomai, plečiamas bendrasis lavinimas. Didėjo ir dėstytojų kolektyvas, kurį sudarė daugiau kaip 30 pedagogų. Laukininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės bei sodininkystės praktikas moksleiviai atlikdavo mokomajame ūkyje bei kaimyniniuose kolūkiuose.

Kintant šalies žemės ūkio politikai ir atsiradus papildomiems tikslams  ir uždaviniams, 1975 metais Aukštadvario žemės ūkio technikumas buvo sujungtas su dideliu tarybiniu ūkiu ir tapo Aukštadvario tarybiniu ūkiu – technikumu. Atsirado stambi žemės ūkio gamybos ir mokymo įmonė, kuri turėjo virš 3 tūkstančių hektarų dirbamos žemės, kelis šimtus galvijų. Būsimieji agronomai ir zootechnikai galėjo ne tik įgyti teorinių žinių, bet ir įgyti praktinių įgūdžių.

Vėliau mokykla pergyveno kelias reorganizacijas. 1980 metais Aukštadvario tarybinis ūkis – technikumas tampa 25 -tąja vidurine kaimo profesine technikos mokykla. Iš esmės pasikeitė mokymo programos ir įgyjamos kvalifikacijos: atsirado teorinis ir gamybinis – praktinis mokymas. Mokykla pradėjo ruošti plataus profilio traktorininkus – mašinistus, žemės ūkio elektros įrenginių priežiūros ir remonto elektromonterius, mechaninio melžimo meistrus. Mokslas truko 3-jus metus, nes moksleiviai kartu įgydavo ir vidurinį išsilavinimą. 1981 metais atsiranda nauja – daržininkystės meistro – specialybė, vėliau perkvalifikuota į vaisių ir daržovių auginimo meistro specialybę. Perkvalifikavus kitas specialybes, atsirado melžiamų karvių priežiūros operatorių  ir pieninės galvijininkystės operatorių – pieno laborantų specialybės.

1984 metais mokykla pavadinama 85-ąja vidurine profesine technikos mokykla, kuri papildomai ruošė veterinarijos sanitarus ir patalpų dezinfekavimo operatorius.

1989 metais keičiantis šalies vidaus politikai, mokykla reorganizuojama į Aukštadvario žemės ūkio mokyklą. Atsirado naujos specialybės: žemės ūkio mechanizatoriaus (vairuotojo, traktorininko, šaltkalvio), žemės ūkio elektriko (vairuotojo) bei namų ūkio šeimininkės su augalininkystės arba gyvulininkystės specializacijomis. Mokyklai buvo iškeltas pagrindinis tikslas – ruošti žemės ūkio specialistus. Atsirado specialybės, kurias moksleiviai galėjo rinktis su viduriniu išsilavinimu arba be jo. Moksleiviai galėjo pasirinkti jaunojo ūkininko, žemės ūkio technikos priežiūros, techniko-mechaniko, kaimo elektromonterio, kaimo statybos meistro-apdailininko, mūrininko-betonuotojo, traktorininko, smulkaus verslo paslaugų teikėjo, vadybininko padėjėjo specialybes.  Mokiniai turėjo galimybę įgyti ir vidurinį išsilavinimą bei įgyti automobilio bei traktorininko pažymėjimus. Keičiantis laisvosios rinkos sąlygoms  buvo nuolat atnaujinamos siūlomos specialybės. Mokykla pradeda ruošti ūkininko (augalininkystės ir gyvulininkystės darbininko, kalvio, suvirintojo, šaltkalvio -remontininko, A, B, C, D kategorijų traktorininko, statybininko, elektromonterio, B, C kategorijų vairuotojo), namų ūkio ekonomės (gyvulininkystės, daržininkystės ir sodininkystės darbininko, gėlininkės, virėjos, konditerės, siuvėjos) specialybes. 1994 metais šios specialybės papildomos kalvio-suvirintojo specialybe. Vėliau atsirado žemės ūkio technikos mechaniko ir statybininko-apdailininko specialybės.

Keičiantis poreikiams, kito ir siūlomų specialybių sąrašas: 2002 metais atsiranda technikos priežiūros verslo darbuotojo, statybininko, siuvėjo, maisto ruošimo darbuotojo, žemės gamybos verslo darbininko, sodininko-daržininko specialybės, 2003 metais- kaimo turizmo darbuotojo, 2005 metais – automobilių mechaniko, floristo, apdailininko-statybininko, šaltkalvio -remontininko specialybės.

Nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos Viešoji įstaiga Aukštadvario žemės ūkio mokykla buvo reorganizuota prijungimo būdu, prijungiant ją prie Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro. Po reorganizavimo Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras perėmė Viešosios įstaigos Aukštadvario žemės ūkio mokyklos teises ir pareigas  ir įkūrė  Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrių. Skyriuje mokiniai mokėsi pagal tas pačias mokymo programas, kokios buvo Aukštadvario žemės ūkio mokykloje.

Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje profesinis mokymas įkurtas, kai 2020 kovo mėn. 17 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 378 buvo likviduotas Elektrėnų PMC Aukštadvario skyrius. Didėja siūlomų mokymo programų pasiūla: gautos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo,  šaltkalvio, apskaitininko mokymo programų licencijos.. Šiandieninė  Trakų r. Aukštadvario gimnazija – tai bendrojo lavinimo ir ugdymo bei profesinio rengimo įstaiga, tokia vienintelė Lietuvoje, sėkmingai vykdanti jai keliamus reikalavimus. Profesiniam mokymui ir toliau skiriamas didelis dėmesys. Sudarytos puikios sąlygos mokinių teorinių žinių pritaikymui praktikoje. Jau daugel metų mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, kurių pagalba savo kvalifikaciją ir kompetencijas gilina tiek mokiniai, tiek ir pedagogai. Plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas, kur sudaromos sąlygos moksleiviams atlikti gamybinę praktiką užsienio šalyse. Mokyklos mokiniai kasmet gilina  teorines žinias ir plečia praktinius įgūdžius įvairiose ES šalyse: Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Turkijoje, Italijoje, Maltoje bei JK. Tarptautinių programų integravimas į mokymo procesą skatina įstaigą nuolat tobulėti, tapti mobilia ir konkurencinga. Taip užtikrinamas mokymo kokybės plėtojimas bei profesinio mokymo ir darbdavių darnumas. Mokykloje kasmet organizuojami profesinio meistriškumo konkursai pagal mokymo programas: virėjo, šaltkalvio, kurių metu ugdomas mokinių profesinis meistriškumas, kūrybiškumas, gerėja kompiuterinis raštingumas, mokiniai tampa labiau motyvuoti, keliamas profesijų ir profesinio mokymo prestižas.

Šiuo metu mokyklai keliamas aiškus uždavinys – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas ir veiksmingas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, darbo rinkos poreikius, tenkinti ugdymo(si) poreikius, sudaryti visiems lygias ugdymo(si) galimybes ir sąlygas, užtikrinti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo bei profesinio parengimo įsigijimą, sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam įgyti kompetencijų – žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, ugdyti asmenybę, gebančią aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, kultūringai ir pagarbiai elgtis, sveikai gyventi.

Trakų r. Aukštadvario gimnazija, atsižvelgdama į darbo rinkos poreikius nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo programas.  Gimnazijos bendruomenė yra besikeičianti, aktyvi, kūrybiška, dalyvaujanti Aukštadvario seniūnijos ir Trakų rajono savivaldybės renginiuose ir veiklose.