ŽŪR taryba dirbo konstruktyviai

Gruodžio 4 d. įvykęs Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis bendru sutarimu patvirtino XVII –ojo suvažiavimo datą – 2018 m. vasario 27 d. (antradienį).

Suvažiavimo darbotvarkėje Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininko Sigito Dimaičio veiklos ataskaita, finansinė ataskaita, kandidatų į Rūmų pirmininkus 2018-2022 m. veiklos strategijų pristatymas, pirmininko rinkimai ir visų valdymo organų – Tarybos, Prezidiumo, komitetų pirmininkų rinkimai.

„Kadangi bus renkamas naujas pirmininkas siūlyčiau atlikti finansinį auditą, paieškant audito įmonės viešųjų pirkimų būdu“ – pasiūlė S. Dimaitis. Šiam siūlymui Taryba pritarė vienbalsiai.

Du kartus į pirmininkus kandidatavęs ir po vienodą skaičių su kitu kandidatu į Rūmų pirmininkus surinkęs Pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas Adolfas Jasinevičius kreipėsi į Rūmų Tarybą: „nuoširdžiai dėkoju visiems balsavusiems už mane, už mano komandą – Algį Baravyką ir Arūną Svitojų, taip pat dėkoju ir nebalsavusiems. Noriu šiandien visiems pranešti, kad trečią kartą tikrai nekandidatuosiu į Rūmų pirmininkus, nes manau, kad tai būtų neetiška. Rūmams reikalingas lyderis, kuris surinktų ženklią narių balsų daugumą, kad ateityje vyktų konstruktyvus ir produktyvus Rūmų darbas“.

Rūmų Tarybos narė Zofija Cironkienė pažymėjo, kad ir antrasis kandidatas į Rūmų pirmininkus, kandidatavęs du kartus – Jonas Talmantas taip pat turėtų pateikti tokį pat atsisakymą kandidatuoti.

Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis Tarybos narius supažindino su 2017 m. spalio 30 d. Seimo narių grupės iniciatyva buvo įregistruotu pasiūlymu Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1227, kuriuo siekiama minėtame projekte įtvirtinti, kad „valstybinis finansavimas Žemės ūkio rūmams neskiriamas…“.

Pažymėtina, kad prie tokio Seimo narių siūlymo prisidėjo ir Žemės ūkio rūmų organizacijos – nariai, kurie skleidžia dezinformaciją apie Rūmus.

„Žemės ūkio rūmų veikloje dalyvaujant turi būti dirbama bendrai, neskirstant čia „jūs“, o čia „mes“. Dalyvauju Lietuvos grūdų augintojų asociacijos veikloje, nes esu jų narys ir mane nustebino šios organizacijos narių susirinkime priešiška nuomonė Rūmų atžvilgiu. Dar labiau nustebino tai, jog ten diskusijos apie Rūmų darbą – negalimos. Nustebino toks požiūris organizacijos, kuriai pats priklausau“ – kalbėjo Rūmų Tarybos narys Česlovas Tallat – Kelpša.

„Situaciją Rūmų viduje galima įvardinti kaip nenorą kalbėtis. Stebina tai, jog dalyvaujant Rūmų Tarybos posėdžiuose ir priimant atitinkamus sprendimus, tiek Jonas Talmantas, tiek Jonas Sviderskis aiškindavo, kad negali balsuoti nepasitarę su savo organizacijų nariais, tačiau pareikšdami savo išstojimą iš Rūmų valdymo organų, minėti asmenys sprendimus priėmė savo asmeniniu sprendimu. Tai yra tikriausiai ne pačių organizacijų, o jų vadovų problema“ – kalbėjo Rūmų Tarybos narys Algis Baravykas.

Zofija Cironkienė siūlė kreiptis į Seimą, kad nebūtų daromos kliūtys ŽŪR finansavimui. Tikėtina, kad ŽŪR sėkmingai išsirinks naują Rūmų pirmininką ir galės sėkmingai tęsti darbus.

Edvardas Gedgaudas pažymėjo, kad Rūmai yra gyvybinga ir svarbiausia žemdirbių savivaldos organizacija. Žinoma, kad valdžiai ne visada patinka Rūmuose priimti sprendimai, žinia, priimti sprendimai ne visada patinka ir visiems Rūmų nariams, tačiau sprendimai priimami balsų dauguma, pateikiant argumentus, ir visi nariai privalo gerbti daugumos sprendimus.

„Viešumoje teikiama dezinformacija apie Rūmus žeidžia ir žemina visus Rūmų narius. Štai ir aš, būdamas Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos narys, šiandien stebiuosi mūsų organizacijos pirmininku Vidu Juodsnukiu, kuris neatstovauja smulkių ir vidutinių ūkių interesams, nedalyvauja Žemės ūkio rūmų darbe, nors būtent iš čia tikrai jaučiame palaikymą ir pritarimą kas liečia smulkių ir vidutinių ūkių interesus“ – kalbėjo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos narys Arūnas Svitojus.

Klausimą dėl Žemės ūkio ministerijai 2018 m. skirtų lėšų paskirstymo pristatė Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Regina Mininienė. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte (Nr. XIIIP-1227) numatoma žemės ūkio srities asignavimus sumažinti 25 mln. Eur ir šias lėšas nukreipti Vyriausybės pokyčių krepšeliui finansuoti. Atsižvelgiant į tai, sumažėja finansavimas Žemės ūkio ministerijos valdymo sritims. Posėdžio metu bus nagrinėjamas 2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) sąmatos pagal priemones projektas.

Žemės ūkio rūmų Tarybos narė Zofija Cironkienė akcentavo, kad lėšų negalima mažinti melioracijai, nes ir taip padėtis yra kritiška. Taip pat Z. Cironkienė siūlė peržiūrėti skiriamas lėšas įvairiems mokymų projektams.

Posėdyje dalyvavęs Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pabrėžė, kad ministerija tikrai atsižvelgs į Rūmų narių konsoliduotą nuomonę, tačiau visiems lėšų tikrai nepakaks, todėl privalu atsižvelgti į visų poreikius – kaimo bendruomenių, verslo pradžios kaime planavimą, paramą smulkiems ir vidutiniams ūkiams.

Kadangi Seimo Finansų ir biudžeto komitetas nepritarė Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) bei Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymų pakeitimo projektų nuostatoms, kad apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas iš žemės ūkio veiklos (GPM tikslais) ir apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (PM tikslais) per mokestinį laikotarpį iš pajamų būtų galima atskaityti 1/20 žemės ūkio paskirties žemės, kuri tą mokestinį laikotarpį naudojama žemės ūkio veiklai, įsigijimo išlaidų (įsigijimo išlaidos atskaitomos lygiomis dalimis per 20 mokestinių laikotarpių), Žemės ūkio rūmų Taryba priėmė sprendimą parengti rezoliuciją ir kreiptis į Seimą.

Kalbant apie funkcijų Žemės ūkio rūmams ir atskiroms asociacijoms delegavimą Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pažymėjo, kad  didelę dalį valstybės funkcijų gali efektyviau, greičiau ir pigiau atlikti nevyriausybiniai veikėjai – nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, kaip tai yra Vokietijoje, Austrijoje.

Iš Žemės ūkio rūmų Tarybos narių sudaryta grupė dėl funkcijų žemdirbių savivaldai perdavimo, kurioje – Algis Baravykas, Saulius Daniulis, Edvardas Gedgaudas, Sigitas Dimaitis ir Rūmų administracijos darbuotoja Aušra Žliobaitė.

Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai vienbalsiai pritarė naujos asociacijos į Rūmų narius priėmimui. Tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija, kuriai vadovauja Jolanta Kubolienė pažymėjo, kad nori aktyviau propaguoti Lietuvos tautinį paveldą ir palikimą. „Turime rūpintis, kad tėvų ir senelių palikimas būtų ne tik išsaugotas, bet ir perduotas ateities kartoms. Matome savo veiklą daug stipresnę po Žemės ūkio rūmų stogu, nes čia tikrai surasime partnerių savo veiklai plėtoti, tokių kaip Lietuvos ūkininkių draugija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, o ir probleminius klausimus bei ateities strategijų kūrimą bus daug lengviau spręsti apsijungus“ – kalbėjo J. Kubolienė.

[Best_Wordpress_Gallery id=”134″ gal_title=”2017_12_04″]