Aktualijos

informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 21-22234 (toliau – Projektas), kuris parengtas siekiant patikslinti mėšlo laikymą lauko rietuvėse draudžiamuoju tręšti laikotarpiu ir pratęsti ištaškymo technologijų naudojimo terminą, tręšiant žemės ūkio naudmenas skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis.

 

Projekto rengėjai nurodo, kad atlikus papildomas konsultacijas su mokslo institucijų atstovais bei įvertinus Pažangaus ūkininkavimo taisykles ir patarimus (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, 2007 m.), Projektu nustatoma, kad nuo 2021 m. lapkričio 15 d. asmenys, laikantys daugiau nei 50 SG, tirštojo mėšlo laukuose negalėtų laikyti draudžiamuoju tręšti laikotarpiu nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d.

Projekte nurodoma, kad asmenys, laikantys ne daugiau kaip 50 SG, tirštąjį mėšlą galėtų laikyti laukuose draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, pagal šiuos reikalavimus:

 •       prieš kraunant mėšlą, aikštelėje supilamas 50 cm aukščio orasausių durpių, pjuvenų arba 70 cm smulkintų šiaudų ar medžių lapų pasluoksnis, skirtas srutoms absorbuoti;
 •       aikštelė iš visų pusių apjuosiama ne žemesniu kaip 50 cm aukščio žemių pylimu;
 •       pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų;
 •       mėšlo rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad būtų galimybė nuo rietuvės dangos nutekėti krituliams;
 •       rietuvė uždengiama plėvele, durpėmis, žemėmis arba smulkintais šiaudais.

Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio subjektai nespės įsigyti naujos arba atnaujinti / pakeisti anksčiau įsigytos technikos, siekiant atsisakyti ištaškymo technologijų, Projektu pratęsiamas ištaškymo technologijų naudojimo tręšiant skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis terminas – iki 2027 m. sausio 1 d.

 Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome Jūsų teikti iki 2021 m. balandžio mėn. 7 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt  

 Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/11d7dcb7915111eb998483d0ae31615c

 Projekto lyginamasis variantas pridedamas.

informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo” projektą Nr. 21-21096 (toliau – Projektas). 

Projektas parengtas siekiant tinkamai pasiruošti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimui 2021 metais. 

Primename, kad 2020 metais atliktus KPP  2014-2020 m. pakeitimą, paramos smulkiesiems ūkiams schemoje buvo nurodomi atskiri reikalavimai bei atrankos kriterijai pareiškėjams, besikreipiantiems paramos pieninei galvijininkystei. 

Kam teikiama parama 

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai. 

Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. 

Parama teikiama pareiškėjui, kurio produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis (toliau – VED) yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur bei produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje valdos pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro VED. 

Paramos suma 

Kaip ir anksčiau, didžiausia galima išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą – iki 15 000 Eur. 

Parama bus išmokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą. Likusi dalis – 20 proc., išmokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis – susigrąžinama. 

Paraiškų atranka 

Projekte numatoma, kurie atrankos kriterijai taikomi pieninės galvijininkystės paramos paraiškoms ir kurie kitoms (ne pieninės galvijininkystės) paramos paraiškoms. Taip pat nurodoma, jog pieninės galvijininkystės paramos paraiškoms ir kitoms (ne pieninės galvijininkystės) paramos paraiškoms bus sudaromos atskiros paramos paraiškų pirmumo eilės. 

Numatomi 7 atrankos kriterijai: 

 1. Skiriama 15 balų, jei: 

1.1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei);

1.2. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą (šis atrankos kriterijus taikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei); 

 1. Daugiausia gali būti skiriama 20 balų, jei:

2.1. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio VED yra mažesnis (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei):

2.1.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;

2.1.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;

2.1,3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;

2.1.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

2.2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama 20 balų (šis atrankos kriterijus taikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei); 

 1. Daugiausia gali būti skiriama 20 balų:

3.1. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas VED yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei):

3.1.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;

3.1.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

3.2. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų (šis atrankos kriterijus taikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei). 

 1. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų. 
 1. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;

5.2. jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų. 

 1. jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – skiriama 10 balų. 
 1. jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal šios priemonės veiklos sritį – skiriama 10 balų. 

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome Jūsų teikti iki 2021 m. kovo mėn. 23 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt   

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d299aff0832811eb84c497f41d72a99a

 Projektas pridedamas.