ES projektai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-0004 „Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro kontrolei“.
Šio projekto įgyvendinimo tikslas yra sukurti inovatyvią Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemą, paremtą aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirtą laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. lapkričio 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d.
Bendra projekto vertė – 1 130 140 Eur.
Projekto finansavimui iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta – 1 017 126 Eur.
Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Problema, kuri sprendžiama projekto pagalba – projekto metu sukurtos Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos pagalba bus atliekama laukinių šernų stebėsena, siekiant gauti tikslius duomenis apie šernų populiaciją ir judėjimą Lietuvos teritorijoje ir taip užkirsti kelią pavojingos ligos plitimui.
AKM kontrolės sistemos ekonominė vertė:
⦁ Ekonomiškumas. Lyginant su šiuo metu taikomais laukinių gyvūnų apskaitos metodais, reikalaujančiais didelių žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų, naujoji sistema bus ekonomiškesnė, patogesnė, efektyvesnė. Sistemos aptarnavimui tereikės minimalios komandos, o duomenys bus renkami iš visos Lietuvos teritorijos;
⦁ Patikimumas. Sistemos pagalba bus galima gauti tikslius duomenis apie šernų populiaciją, migraciją ir tankį tikslinėse vietovėse, duomenų neįtakos oro sąlygos, nepakankami tikslūs apskaitos metodai ar žmogiškasis faktorius;
⦁ Prevencija. Operatyvus duomenų pateikimas įgalins laiku imtis reikalingų priemonių kiaulių maro užkrėstose teritorijose taip užkertant kelią ligos plitimui ir išvengiant didesnių nuostolių kiaulininkystės ūkiuose;
⦁ Tarptautiškumas. Sistema galės naudotis ne tik Lietuvos institucijos, bet ir kaimyninių šalių tarnybos. Tai leis gauti vertingus duomenis apie šernų migraciją Europos teritorijoje, nustatyti galimus ligos plitimo kelius, prevencinių veiksmų poreikį.

AKM kontrolės sistemos aplinkosauginė vertė:
⦁ Kenksmingų organizmų kontrolė. Savalaikė ir efektyvi AKM kontrolė padės išsaugoti ekosistemą ir natūralius gamtos išteklius, sumažins laukinių gyvūnų mirtingumą, išsaugos populiaciją;
⦁ Aplinkos taršos mažinimas. Sumažėjus kiaulių ir šernų sergamumui, sumažės ir aplinkos tarša dėl kritusių gyvūnų utilizavimo, fermų, technikos ir pašarų dezinfekcijos.
AKM kontrolės sistemos socialinė vertė:
Darbo vietų išsaugojimas. Užkirtus kelią afrikinio kiaulių maro plitimui Lietuvoje, bus išsaugotos darbo vietos kiaulių auginimo ir kiaulienos produktų gamybos sektoriuje.
⦁ I etapas
Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. Šis etapas apima 23 MTEP etapus pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“. Vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus identifikuojama kokias metodikas tikslinga taikyti, siekiant sukurti geriausiai projekto poreikius tenkinantį produktą. Atliekant tyrimus nustatomas sukurtos koncepcijos įgyvendinamumas patikrinant atskirų produkto elementų charakteristikas bei jų tarpusavio sąveiką. Šiame etape, remiantis teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatais, bus atrasta efektyviausia metodika laukinių šernų stebėjimui;
⦁ II etapas
Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, maketo ir prototipo sukūrimas, bei prototipo demonstravimas. Šis etapas apima 4-7 MTEP etapus pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“. Šio etapo metu, remiantis I etapo rezultatais, laboratorinėmis sąlygomis sukuriamas sistemos maketas, kuris tikrinamas imituojant realią aplinką. Atsižvelgiant į gautus rezultatus sukuriamas AKM kontrolės sistemos prototipas. Jo funkcionavimas įvertinamas laboratoriniais bandymais. Prototipas išbandomas ir demonstruojamas realioje veikimo aplinkoje.
⦁ III etapas
Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, bandomosios partijos sukūrimas ir įvertinimas. Šis etapas apima 8-9 MTEP etapus pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“. Šiame etape nustatomas sukurto produkto funkcionavimas realiomis sąlygomis. II etape sukurtas ir laboratorijoje išbandytas AKM kontrolės sistemos prototipas bus išbandomas realiomis sąlygomis, sistema tobulinama, išbaigiama ir galutinis produktas pateikiamas perkančiajai organizacijai.

Koordinuojančioji organizacija – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra