Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų interneto svetainės privatumo politika

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (toliau – LR ŽŪR) gerbia visų žemės ūkio rūmų interneto svetainės http://www.zur.lt (toliau – LR ŽŪR svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

LR ŽŪR svetainės privatumo politikos (toliau – Politika) tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą LR ŽŪR.

LR ŽŪR užtikrina, kad fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi teisėtai ir renkami šioje Politikoje nustatytais tikslais. Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis, LR ŽŪR vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Slapukų naudojimas

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį lankantis duomenų valdytojo interneto svetainėje. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant pagerinti portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. LR ŽŪR svetainėje www.zur.lt slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

LR ŽŪR svetainės www.zur.lt slapukų naudojami duomenys:

 • Slapukas yra skirtas interneto svetainės www.zur.lt funkcionalumui realizuoti. Naudojami duomenys: IP adresai ir unikalus ID numeriai.
Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas – LR ŽŪR, juridinio asmens kodas: 135199748, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 2, Kaunas, kontaktai: el. p. zur@zur.lt , tel. Nr.: + 370 37 400 351.

Duomenų subjektas – bet kuris asmuo, duomenų subjektas, kuris naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis LR ŽŪR paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.zur.lt , viešuosiuose socialiniuose tinkluose arba yra kaip nors susijęs su LR ŽŪR teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys– bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su asmens duomenimis, kuri yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. 

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas, taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymo tikslai 

LR ŽŪR, kaip duomenų valdytojas, tvarko duomenis šiais tikslais:

 • Klientų aptarnavimo tikslu (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta).
 • Teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys).
 • Valstybės deleguotų funkcijų teikimo tikslu –  (vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys).
 • Tiesioginės ar netiesioginės rinkodaros tikslu (vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys- telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
 • Socialinių paskyrų tvarkymo tikslais (vardas, pavardė).
Duomenų rinkimas ir naudojimas

LR ŽŪR tvarko tiesiogiai gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, kai Jus atstovaujanti asociacija/ organizacija įstoja į LR ŽŪR narius, kreipiatės dėl LR ŽŪR teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruojatės LR ŽŪR valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis LR ŽŪR gauna iš juridinių asmenų, jei Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo. Atsakingi LR ŽŪR darbuotojai turi teisę siųsti su LR ŽŪR susijusią informaciją, jei Jūsų kontaktas LR ŽŪR duomenų bazėje nurodytas kaip pagrindinis.

LR ŽŪR tvarkomi duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • Jei yra duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Duomenų valdytojas (LR ŽŪR) įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. LR ŽŪR reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas LR ŽŪR turi prieigą prie Jūsų duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir nepažeidžiamumą.

Duomenų subjektų teisės
 • Teisė gauti informaciją. Turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte naudodamiesi LR ŽŪR svetaine.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, jeigu pastebėjote netikslumų.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą, duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas. Tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, anksčiau atliktam pagal Jūsų sutikimą, galiojimo.
Prašymų pateikimo tvarka ir apskundimas

Norėdami pasinaudoti aukščiau išdėstytomis teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą LR ŽŪR paštu, elektroniniu būdu (jungdamiesi prie LR ŽŪR interneto svetainės; elektroniniu paštu: zur@zur.lt) arba asmeniškai, atvykę į LR ŽŪR, K. Donelaičio g. 2, Kaunas. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašymas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama ją įgyvendinti.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises arba norite gauti daugiau informacijos apie savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis į LR ŽŪR atsakingą asmenį: Agnė Ribašauskienė, tel. Nr. +370 37 400360, mob. + 370 652 39578, el. p. a.ribasauskiene@zur.lt 

Jeigu nesutinkate su LR ŽŪR atsakingo asmens atsakymu / nuomone, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT – 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt 

Duomenų saugojimo terminai

Duomenų valdytojas (LR ŽŪR) saugo asmens duomenis ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

 • Klientų aptarnavimo tikslu – iki 5 metų nuo paslaugos suteikimo;
 • Tiesioginės ar netiesioginės rinkodaros tikslu – iki 5 metų nuo sutikimo gavimo tvarkyti dokumentus arba iki tol, kol klientas atsisako gauti rinkodaros pranešimus;
 • Teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu – nuo 2 iki 5 metų atsižvelgiant į suteiktos paslaugos rūšį;
 • Valstybės deleguotų funkcijų teikimo – 5 metus nuo paslaugų suteikimo.