Misija

Dialogas ir partnerystė tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valdžios institucijų bei tarptautinis interesų atstovavimas ir bendradarbiavimas – kertiniai Žemės ūkio rūmų organizacijų veiklos aspektai.

Žmogiškųjų išteklių ugdymas

 • Atstovavimas kaimo žmonių ir žemdirbių interesams valdžios institucijose: dalyvavimas posėdžiuose, susitikimuose, derybose, diskusijose, darbo grupėse, teisės dokumentų derinime ir kt.;
 • Švietimas;
 • Žemdirbių savivaldos ir nevyriausybinių kaimo organizacijų veiklos plėtra;
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
 • Žaliojo diplomo išdavimo organizavimas;
 • Jaunimo įtrauktis, profesinis orientavimas.

Ekonominės veiklos plėtros kaimo vietovėse skatinimas

 • Alternatyvios žemės ūkio veiklos plėtra;
 • Socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra;
 • Efektyvaus išteklių naudojimo žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinimas;
 • Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą.

Žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas, ūkininkavimo sąlygų pertvarkymo skatinimas

 • Žemės ūkio gamybos ir modernizavimo plėtra;
 • Kooperacijos žemės ūkyje plėtra;
 • Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos plėtra ir vystymas.
 • Dalyvavimas ES procesuose
 • Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra ir informacijos sklaida;
 • Žemdirbių interesų atstovavimas tarptautiniu lygmeniu: bendradarbiavimas, vizitai, renginiai, susitikimai su užsienio partneriais – žemės ūkio rūmais, organizacijomis, įstaigomis, mokslo ir mokymo institucijomis, socialiniais partnetiais.
 • Narystė tarptautinėse organizacijose: COPA-COGECA (Europos žemės ūkio organizacijų ir kooperatyvų komiteto), IDF (Tarptautinės pienininkystės federacijos), Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų tarybos, ICAR (Pasaulinės gyvūnų registravimo ir produktyvumo vertinimo organizacijos) narė.