2018 m. deklaravimas ir TI naujovės

2018 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-142 „Dėl 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo“ buvo nustatyta 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios data – 2018 m. balandžio 16 d. (įsakymas pridedamas).

Deklaravimo pabaigos data buvo įtvirtinta 2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-763 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ – einamųjų metų birželio 6 d. Pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

2018 m. naudmenų deklaravimo taisyklės parengtos atsižvelgiant į vadinamojo „OMNIBUS“ paketo nuostatas, kurios Europos lygmeniu įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. Tai yra esamo 2014-2020 m. finansinio laikotarpio vidurio peržiūra, siekiant įvertinti esamos politikos įgyvendinimo tobulinimo galimybes. Šios Europos Komisijos siūlomos priemonės yra skirtos tolimesniam Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimui, siekiant palengvinti naštą tiek ūkininkams, tiek nacionalinėms valdžios institucijoms. Nors daugelis siūlomų priemonių yra gana techninio pobūdžio, tačiau yra reikšmingos siekiant strateginių BŽŪP tikslų visoje Europoje.

Esminiai deklaravimo taisyklių pakeitimai nuo 2018 m.:

  • Nebetaikomas aktyvaus ūkininko reikalavimas – mažėja administracinė našta tenkanti pareiškėjams, kadangi nebereikės įrodinėti, kad jie nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų;
  • Padidintas jaunųjų ūkininkų paramos schemos prieinamumas. Pareiškėjams nebebus mažinamas maksimalus 5 metų paramos laikotarpis su sąlyga, kad jų valda įkurta ne ankščiau nei prieš 5 metus;
  • Patikslintas daugiamečių pievų traktavimas: pieva netampa daugiamete pieva jeigu ji buvo suarta bent kartą per 5 pastaruosius metus. Numatoma galimybė pareiškėjams įrodyti pievos suarimo faktą (tokiu būdu pieva netampa daugiamete pieva);
  • Didesni ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) elementų apskaičiavimo koeficientai:
  • trumpos rotacijos želdinių koeficientas padidintas iki 0,5 (vietoje 0,3);
  • azotą kaupiantys augalų koeficientas padidintas iki 1 (vietoje 0,7);
  • Patikslintas išimtinių atvejų, kuomet pareiškėjas atleidžiamas nuo pasėlių įvairinimo reikalavimo, traktavimas – jei valdoje 75 proc. pievų, pūdymo, ankštinių augalų išimtis taikoma visiems be apribojimų;
  • Praplėstas posėliui tinkamų augalų sąrašas įtraukiant ir žieminius augalus;
  • Siekiant tinkamai įgyvendinti naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, pareiškėjas bus supažindinamas su naujomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis.

Taip pat pridedu Žemės ūkio ministerijos informaciją apie tiesioginių išmokų naujoves 2018 m. ir tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo gaires 2018 m., kuriose akcentuojami svarbiausi pokyčiai, lyginant su 2017 m. bei svarbiausios datos.

ĮSAKYMAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ NAUJOVĖS