A. Svitojus: pirmumo naudotis valstybine žeme teisė turėtų būti suteikta jauniesiems ir smulkiems bei vidutiniams ūkiams

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas Vytautas Buivydas susitiko su Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriumi Laimonu Čiaku ir NŽT komanda.

 

Susitikimo metu buvo aptarta NŽT direktoriaus įsakymu patvirtinta Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai tvarka. Šios tvarkos aprašo viename iš punktų nurodoma, kad pirmumo teisę laikinai naudotis valstybinės žemės plotu turi fiziniai asmenys, kurie įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti ir juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų“. Tuo tarpu viename iš įsakymo punktų, akcentuojama, kad tais atvejais kai keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja laikinai naudotis tuo pačiu valstybinės žemės plotu, tuomet valstybinis žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis žemės plotu. Įvertinus šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, preziumuojama, kad stambūs ūkininkai, valdantys didelius žemės plotus įgis galimybę dar labiau plėsti savo valdomus plotus, tuo tarpu jaunieji ūkininkai bei smulkius ar vidutinius ūkius turintys žemės ūkio subjektai, kuriems labiausiai ir yra reikalinga žemė veiklai vykdyti bei plėtoti, turės daug mažesnes galimybes pretenduoti į valstybinės žemės laikiną naudojimą, o ilgainiui ir į ilgalaikę jos nuomą.

Dar š.m. gegužės 21 d. ŽŪR raštiškai kreipėsi  į NŽT siūlydami papildyti vieną iš aprašo punktų, kad pirmumo teisę laikinai naudotis valstybinės žemės plotu, be jau įvardintų grupių prioriteto tvarka turėtų jaunieji ūkininkai iki 40 metų bei smulkius ir vidutinius ūkius turintys žemės ūkio subjektai. ŽŪR rašte pažymėjo, kad šių atskirų interesų grupių išskyrimas nebūtų traktuojamas kaip diskriminacijos apraiška, kadangi jis būtų pagrįstas teisėtu tikslu bei ryšiu tarp tikslo ir priemonių, kurių buvo imtasi, konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nepalankią ūkininkų amžiaus struktūrą, būtent jaunieji ūkininkai iki 40 metų galėtų prisidėti prie ūkių ilgaamžiškumo ir tvarumo, kaimo ūkių senėjimo, emigracijos ir socialinės atskirties mažinimo. Taip pat laikytina, kad suteikus prioritetą smulkiems ir vidutiniams ūkiams laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti būtų užtikrinamas efektyvesnis Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ patvirtintos septynioliktosios LR Vyriausybės programos įgyvendinimas, kur įtvirtintas siekis vienodinti didelių, vidutinių ir smulkių ūkių galimybes, užtikrinant vienodas konkurencijos sąlygas visiems ekonomikos dalyviams bei užtikrinti smulkių ir vidutinių ūkių galimybių skirtumų mažinimą, kuris teigiamai veiktų visą kaimo sektorių.

„NŽT taisyklių papildymas užtikrintų jaunųjų ūkininkų bei smulkių ir vidutinių ūkių kaip žemės teisinių santykių subjektų interesus ir racionalų bei efektyvų valstybinės žemės naudojimą, siekiant užtikrinti  pagrindinę žemės funkciją – žemės naudojimą pagal tikslinę jos paskirtį. Svarbu, kad sėdame prie derybų stalo ir diskutuojame, nors tokios diskusijos ir aptarimai turėtų būti organizuojami ne po įsakymų patvirtinimo, o prieš – aktyviai į diskusijas įtraukiant žemdirbių savivaldą,“ – pažymėjo A. Svitojus.

 

Priminsime, kad ŽŪR raštas dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai tvarkos aprašo buvo išsiųstas 2020 m. gegužės 21 d. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.