AM laukia siūlymų dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių

Aplinkos ministerija pateikė derinti Specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių pakeitimo projektą. Siūlomi pakeitimai leistų užtikrinti aiškesnę ir efektyvesnę medienos išvežimo, pažeistų medžių pašalinimo tvarką ištikus stichinei nelaimei ar medžius užpuolus kenkėjams.

Projekte detalizuotos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės masiškai išplitus medžių pavojingiems kenkėjams ir žievėgraužiams tipografams, numatant pažeistos medienos išvežimo, iškirtimo, aviacijos naudojimo priemones.

Saugomų teritorijų direkcijos masinio žievėgraužio tipografo išplitimo atvejais privalėtų išduoti motyvuotas išvadas dėl leidimų kirsti mišką ir pranešimų apie ketinimą kirsti mišką eglėms su po žieve besivystančiais žievėgraužiais tipografais iškirsti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo. Šiuo metu derinimo su saugomų teritorijų direkcijomis ar Kultūros paveldo departamento teritoriniais padaliniais procedūros, nors būtina skubiai taikyti miško sanitarinės apsaugos priemones dėl masinių žievėgraužių tipografų pažeidimų, trunka  iki 20 darbo dienų.

Projekte numatyta, kad Aplinkos apsaugos departamentas privalės vykdyti specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių kontrolę ir ne rečiau kaip kartą per savaitę organizuoti neplaninius patikrinimus, taikyti administracinę atsakomybę miško valdytojams, savininkams ir naudotojams už privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymą.

Taip pat siūloma nustatyti specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, kurias turės taikyti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai masiškai išplitus medžių liemenų kenkėjams elektros oro linijų apsaugos zonose ir už jų ribų.

Dabartiniame teisiniame reglamentavime nustatytos tik bendro pobūdžio specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Jos neužtikrina efektyvaus reagavimo masiškai išplitus pavojingiems miško kenkėjams pušiniam pjūkleliui ir žievėgraužiui tipografui,  nenumato, kokių priemonių turi imtis elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Pastabas ir pasiūlymus Specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių pakeitimams galima teikti iki rugpjūčio 25 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos informacija