Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: veikla nuo 1998 m. iki 2003 m.

1998 -ieji. Reguliavo supirkimo tvarką ir kainas

1998 08 12. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje svarbiausias klausimas – pasiūlymai ŽŪM ir LR Vyriausybei dėl 1999 m. derliaus maistinių grūdų supirkimo tvarkos ir kainų nustatymo. Rinkoje susiklostė išskirtinė padėtis  dėl grūdų supirkėjų piktnaudžiavimo. Pavyzdžiui, Estijoje birželio mėn. vidutinė kviečių supirkimo kaina buvo 458,82 Lt/t, o Lietuvoje – tik 400,42 Lt/t.  LR ŽŪR agronomas A.Aleksynas pateikė skaičiavimus: grūdų auginimo savikaina Lietuvoje siekė 414-420 Lt/t. Jeigu būtų taikoma 10 proc. pelno norma, grūdų supirkimo kaina turėtų siekti 500 Lt/t.

Diskusijoje dalyvavo LR ŽŪR direktorius R.Kaunas, ūkininkai J.Ramonas, A.Tumosa, H.Bertulis, O.Baltrušaitienė, V.Doniela ir kt. Duomenis pateikė LAEI vadovas D.Stanikūnas, LŽŪKT atstovas S.Cironka, LŽŪTPA direktorius R.Naudžius.

Balsavimo būdu susitarta, kad LR ŽŪR prezidiumas pateiks ŽŪM pasiūlymą 1999 m. nustatyti 1 klasės maistinių kviečių kainą – 590 Lt /t (460 Lt + subsidija 130 Lt). Diskusijose paminėta ir galimybė įvesti kvotas, tačiau tam nepritarta – turi būti superkami visi grūdai.

1998 09 11. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje – Tikslinės pieno rinkos reguliavimo projektas, Kooperacijos komiteto siūlymai, trąšų muitų tarifų įvedimas, trumpalaikių paskolų grąžinimo atidėjimas ir kt. klausimai.

Pranešėjas LR ŽŪR direktorius R.Kaunas pasiūlė pieno supirkimo kainą sudaryti iš dviejų dalių: supirkėjų kaina ir valstybės parama. J.Kraujelis pasiūlė įvertinti savikainą ir pridėti 15 proc. pelną – tiek 1998 m. ūkininkui reikia mokėti palūkanų už kreditą.  LŪS pirmininkas J.Čiulevičius siūlė įvertinti ir infliaciją. Nutarta, kad už aukščiausios rūšies pieną ūkininkui būtų mokama 1100 Lt/t.

Diskusijose dalyvavo: A.Pekeliūnas, A.Ramanauskas, S.Meškauskienė, L.Janušauskienė, V.Doniela ir kt.

1998 10 20. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje – daržovių, bulvių, vaisių ir uogų bei kultūrinių grybų rinkos Lietuvoje klausimai bei priemonės jai apsaugoti ir kt. klausimai.

Pranešėjas – LR ŽŪR tarybos Šiltnamių, gėlių, sodų ir uogų ūkio komiteto pirmininkas Antanas Šležas. Problema – iš ES į Lietuvą minėta produkcija patenka be kliūčių, o Lietuvos augintojai eksportuoti savo produkciją nepasiruošę, nes negauna tiek paramos, kiek jos gauna ES ūkininkai. A.Šležas siūlė kai kurių daržovių importui nustatyti muitus ir pateikė muitų taikymo grafiką. Pateikti pasiūlymai perduoti ŽŪM ir Vyriausybei.

Nuotraukoje: Antanas Šležas

Pristatė kitų metų biudžeto projektą

1998 11 03. LR ŽŪR prezidiumas svarstė Išlaidų žemės ūkiui, numatytų 1999 m. Valstybės biudžeto projektą. Prezidiumo svečiai – LR Seimo KRK pirmininkas V.Lapė, Seimo KRK darbuotojas R.Abugelis, Seimo Finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas Listavičius, ŽŪM Ekonomikos skyriaus finansų departamento biudžeto valdybos viršininkas Zigmantas Gavinavičius ir kt.

Pranešėjas R.Abugelis pristatė 1999 m. Valstybės biudžeto projektą. Žemės ūkiui numatyta skirti 10 proc. visų lėšų, arba 1,1 mlrd. Lt. LR ŽŪR prezidiumo nariai kritikavo Seimo narius, nes žemės ūkiui numatyta skirti 200 mln. Lt mažiau nei  skirta 1998 m.

Metų rezultatai ir nauji nariai

1998 12 11. LR ŽŪR tarybos posėdyje apžvelgta šios organizacijos veikla nuo 1997 09 29. Be to, prie 115 LR ŽŪR narių komandos prisijungė dar dvi organizacijos: Aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų ir žemės ūkio mokyklų direktorių asociacija bei Lietuvos rapsų augintojų ir perdirbėjų asociacija. Lietuvos agronomų asociacija nespėjo parengti būtinų dokumentų, todėl jos priėmimas buvo atidėtas.

Pagrindinį pranešimą parengė LR ŽŪR pirmininkas A.Stancevičius. Pristatyti darbai: sukurta žemdirbių savivalda rajonuose, organizatoriai aprūpinti kompiuteriais ir kt. priemonėmis, Seimui pateiktas paketas įstatymų pakeitimo projektų kooperacijos srityje, surengti keturi respublikiniai pasitarimai dėl smulkių ūkių ateities, dėl nenašių žemių, cukraus fabrikų privatizavimo bei valstybės išperkamų žemių.  LR ŽŪR surengė 223 seminarus, konsultavo 16.667 ūkininkus, išspausdino daug straipsnių spaudoje, vadovai dalyvavo radijo ir TV laidose, LR ŽŪR dalyvavo 44 parodose bei mugėse.

1998 12 22. LR ŽŪR surengė konferenciją „Kaip Kaimo rėmimo fondas remia Lietuvos žemdirbius (vartotojo požiūriu)?“.

Pagrindinį pranešimą parengęs Trakų r. žemdirbių asociacijos vadovas A.Amšiejus rėmėsi Trakų r. pavyzdžiu. Esmė – Kaimo rėmimo fondu gali pasinaudoti tik 8 proc. visų su žemės ūkiu susijusių rajono gyventojų. Priežastys: smulkūs ūkiai, pradinio kapitalo trūkumas, senyvas ūkininkų amžius ir užsitęsusi žemės reforma.

Žemės ūkio ministras E.Makelis nepaguodė – priminė, kad Kaimo rėmimo fondas 1999 – aisiais bus dar mažesnis. Ministras prisipažino nežinantis, kaip reikės paskirstyti 375 mln. Lt, kai  norinčių yra beveik 230 tūkst. ūkininkų. Viena jo idėjų – ūkininkams skirti kreditus 12 metų. Iš esmės ministrui pritarė ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento vadovas V.Katkevičius bei ŽŪM Ūkio plėtros departamento vadovas A.Maziliauskas – ūkininkų prašė teikti pasiūlymus, kaip reikėtų naudoti Kaimo rėmimo fondo lėšas.

Diskusijose dalyvavo: A.Venckūnienė, M.Bastys, V.Streikauskas, J.Lankauskas, J.Bertašius, P.Vizgirdas, M.Mikelionienė, H.Kairys ir kt.

1999 m.

 A.Stancevičius: „LR ŽŪR nepritars LŪS siekiams beatodairiškai stambinti ūkius“.

1999 02 12. LR ŽŪR prezidiumo posėdžio darbotvarkėje – Veislininkystės darbų vykdymo funkcijų perdavimas gyvulininkystės organizacijoms, Kaimo rėmimo fondo parama žemės ūkio gamybai 1999 m., LR ŽŪR narių santykiai su organizacijos valdymo organais, žemdirbių savivaldos rajonuose plėtra ir kt.

Posėdyje dalyvavo ŽŪM Ekonomikos valdybos atstovė S.Ragėnaitė ir Gyvulininkystės valdybos atstovas A.Valkauskas.

Daugiausia diskusijų sulaukta dėl LŪS nenoro dirbti kartu su kitais nariais. Be to, daug priekaištų sulaukė prastai dirbantis Ūkininkų ir žemės ūkio įmonių veiklos komitetas, kuriam vadovavęs LŪS pirmininkas J.Čiulevičius bandė aiškinti, kad minėtam komitetui reikia skirti lėšų, kitaip jis nedirbs.

R.Kaunas pažymėjo, kad LŪS, kaip nė viena kita LR ŽŪR organizacija, turi daug savo atstovų LR ŽŪR prezidiumo, tarybos bei komitetų sudėtyse, todėl reikia atsakingiau dirbti.

A.Stancevičius paminėjo kitas nesutarimo priežastis, tarp kurių svarbiausia –  LR ŽŪR nepritars LŪS siekiams beatodairiškai stambinti ūkius, siūlymams koncentruoti kapitalą. 

LR ŽŪR akiratyje – kooperacija

1999 04 02. LR ŽŪR prezidiumas svarstė su kooperacija susijusius klausimus: Vyriausybės ketinimas pavesti ŽŪM sudaryti Kooperacijos plėtros programą, o LR ŽŪR ją įgyvendinti.

Pagrindinis pranešėjas – LR ŽŪR vyr. specialistas kooperacijai Z.Keliauskas.

Nuotraukoje: Zenonas Keliauskas

LR ŽŪR prezidiumas pritarė J.Ramono pasiūlymui į Kooperacijos plėtros programos įgyvendinimo tarybą įtraukti: A.Stancevičių, J.Čiulevičių, N.Kazlauskienę, V.Šimkūną ir G.Pečiuliauską.

1999 04 23. LR ŽŪR tarybos posėdyje priimti nauji nariai:Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos sodininkų draugija ir Lietuvos ūkininkų kooperacijos rėmėjų asociacija.

Svarstytas Žemės ūkio kooperacijos plėtros programos įgyvendinimo tvarkos projektas, LR ŽŪR žemės ūkio kooperacijos plėtros programos įgyvendinimo priežiūros tarybos projekto nuostatai ir patvirtinta LR ŽŪR atstovų šioje taryboje sudėtis: A.Stancevičius, J.Čiulevičius, N.Kazlauskienė ir V.Šinkūnas.

Be to, LR ŽŪR taryba vienbalsiai nutarė, kad LR ŽŪR perimtų žurnalo „Žemės ūkis“ leidybą.

1999 08 31. įvykusiame LR ŽŪR prezidiumo posėdyje patvirtinta žurnalo „Žemės ūkis“ taryba.

Itin kritiškai LR ŽŪR prezidiumo nariai įvertino Lietuvos žemės ūkio plėtojimo strategijos metmenų projektą. Sudarė komisiją šiam projektui iš esmės koreguoti.

1999 10 01. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje kritikuotas ir papildytas Lietuvos žemės ūkio plėtojimo strategijos metmenų projektas. Nutarta paruošti atskirą projekto variantą. Toks variantas ir svarstytas LR ŽŪR prezidiumo posėdyje 1999 11 12.

Diskusijos dėl SAPARD programos

1999 12 10. LR ŽŪR  prezidiumo posėdyje patvirtinta 1999 m. LR ŽŪR darbo ataskaita bei 2000 m. darbo planas ir pajamų-išlaidų sąmata. Aptartas pasiruošimas LR ŽŪR VI -ajam suvažiavimui. Be to, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos veterinarijos akademija, aptartas LR ŽŪR nuomonė dėl pieno, mėsos bei grūdų supirkimo kainų liberalizavimo ir diskutuota dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, skirtos ES struktūrinių lėšų (SAPARD) panaudojimo 2000-2006 m.

Bendradarbiavimo sutartį tarp LR ŽŪR ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) pasirašė LR ŽŪR pirmininkas A.Stancevičius ir LVA rektorius V.Bižokas.

Daug diskutuota dėl SAPARD programos. ŽŪM pateiktame projekte LR ŽŪR nariai rado daug neaiškių bei ES reikalavimams prieštaraujančių klausimų.

Iš viso ketinta skirti 209 mln. EUR, taigi per metus tik po 29,8 mln. EUR,  iš kurių 48 proc. numatyta investicijoms į  žemės ūkio gamybą. Be to, 50 proc. investicinės sumos turėtų skirti pats ūkininkas. Prof. A.Stancevičius atkreipė dėmesį, kad programoje  numatytos priemonės  daugiausia taikomos stambiems ūkiams bei žemės ūkio įmonėms. LR ŽŪR prezidiumas nutarė atlikti programos panaudojimo analizę ir ją papildyti, įtraukiant pagalbą kooperatyvams.

LR ŽŪR prezidiumas nutarė nepritarti pieno, mėsos ir grūdų supirkimo kainų liberalizavimui.

LR ŽŪR VI suvažiavimą nutarta surengti 2000 02 25.

2000 m.

Garbės pirmininko vardas

2000 01 07. LR ŽŪR tarybos posėdyje patvirtinta LR ŽŪR tarybos 1999 m. darbo ataskaita bei 2000 m. darbo planas. Aptartas pasiruošimas LR ŽŪR VI suvažiavimui, pristatytas LR ŽŪR Statuto pakeitimų projektas ir nutarta suvažiavime prof. A,Stancevičių išrinkti LR ŽŪR Garbės nariu, jam suteikiant LR ŽŪR Garbės pirmininko vardą.

Nuotraukoje: prof. Antanas Stancevičius

Į LR ŽŪR priimta „Lietuvos žemės ūkio finansininkų draugija“.

Naujasis LR ŽŪR pirmininkas ir jo komanda

2000 01 21. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Darbotvarkėje: Pieno ir mėsos supirkimo kainų svarstymas. Nutarta sušaukti pieno gamintojų ir perdirbėjų bendrą pasitarimą dėl paramos besikuriantiems ūkiams bei sušaukti grūdų augintojų ir kiaulių augintojų bendrą pasitarimą.

Be to, aptarta LR ŽŪR suvažiavimo darbotvarkė ir vieta. Išsamiau suvažiavimo organizavimo darbas aptartas LR ŽŪR prezidiumo posėdyje 2000 02 18.  Šiame posėdyje A.Stancevičius į LR ŽŪR pirmininko postą pasiūlė kelti ūkininką Joną Ramoną. Kandidatūrai pritaręs LŪS pirmininkas J.Čiulevičius paragino visus veikti bendrai, kad LR Seimą, Vyriausybę bei ŽŪM pasiektų viena žemdirbių nuomonė.

LR ŽŪR posėdyje tartasi ir dėl SAPARD lėšų įsisavinimo 2000 – aisiais. Pagrindinį pranešimą skaitė ŽŪR projektų koordinatorius L.Putelis.

2000 02 25. LR ŽŪR tarybos posėdis. Tai pirmasis posėdis – ką tik pasibaigus LR ŽŪR VI – ajam suvažiavimui, kuris išrinko LR ŽŪR garbės pirmininku prof. Antaną Stancevičių,  LR ŽŪR pirmininku – J.Ramoną, I vicepirmininku A.Amšiejų, o II vicepirmininku J.Kraujelį. Pirmajame prezidiumo posėdyje patvirtinta 15 komitetų ir jų pirmininkai, išrinktas 30 narių prezidiumas. LR ŽŪR direktoriumi patvirtintas Panevėžio apskrities Kaimo reikalų departamento direktorius L. Kryžius.

Nuotraukoje: Jonas Ramonas

Pakeistas LR ŽŪR valdymo modelis

2000 05 19. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Naujasis LR ŽŪR  direktorius L.Kryžius pranešė apie tris mėnesius vykusį administracijos darbo stebėjimą ir sprendimą keisti valdymo modelį. Atsisakyta kai kurių darbuotojų paslaugų, panaikinti visi skyriai – sudarytos laikinos darbo grupės. Prezidiumas pritarė pasikeitimams.

LR ŽŪR nare tapo Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ir Grūdų perdirbėjų asociacija, o štai asociacijos „Plantatoriai“ prašymas atmestas – rekomenduota jungtis prie kitų asociacijų.

Derybose dėl stojimo į ES – žemės nuosavybės klausimas

2000 08 31. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje pagrindinis klausimas – artėjantis stojimas į ES ir su tuo susijęs žemės ūkio paskirties žemės pardavimas užsieniečiams.  Pranešėjas – URM  viceministras, vyriausiasis derybininkas dėl Lietuvos narystės ES R.Ušackas. Pranešėjas sakė, kad siekiama stojimo į ES derybas baigti iki 2002 m., o teisės aktus suderinti iki 2004 – ųjų. Numatyti ir trys svarbiausi derybų dėl žemės ūkio aspektai: kvotos ir gamybos apimtys, pereinamieji laikotarpiai ir tiesioginės išmokos ūkininkams.  Viceministras R.Ušackas perdavė URM poziciją – pasisakoma už žemės ūkio paskirties žemės pardavimą užsienio piliečiams. LR ŽŪR prezidiumo nariai ragino siekti lygiavertės paramos su ES. ŽŪM atstovė D.Miniataitė pažadėjo šį teiginį įrašyti derybų preambulėje.

Tarp kitų klausimų – J.Ramono prašymas laikinai LR ŽŪR pirmininko pavaduotojo pareigas eiti LŪS pirmininkui J.Čiulevičiui.  Balsavimo rezultatas: 11 pritarė, 6 susilaikė, 1 balsavo prieš.

Tarp naujųjų narių – „Kooperacijos kelias“

2000 11 24. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Aptarta mėsos (avininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės bei gyvulininkystės) padėtis rinkoje, parengtas nutarimas. Į LR ŽŪR priimta: Žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, Lenktyninių žirgų veislininkystės lyga, o štai Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijai rekomenduota susijungti su Lietuvos trakėnų žirgų draugija ir tik tada pretenduoti į LR ŽŪR narius.

Iš LR ŽŪR pirmininko pavaduotojo pareigų atleistas J.Čiulevičius.

Aštriai diskutuota dėl LR ŽŪR leidžiamo žurnalo „Žemės ūkis“. Pasak L.Kryžiaus, žurnalo leidimo savikaina didelė, todėl kyla klausimas ar jį verta leisti. Tačiau šį kartą bendros nuomonės nepavyko pasiekti, todėl sprendimas nepriimtas. Baigiantis posėdžiui atvyko naujasis ŽŪM ministras Kęstutis Kristinaitis. Jis buvo supažindintas su LR ŽŪR ekonomine padėtimi ir veiklos perspektyvomis.

LR ŽŪR vicepirmininkas tapo ministru

2000 12 14. LR ŽŪR tarybos posėdis. Pateikta LR ŽŪR veiklos nuo 2000 03-12 mėn. ataskaita, pristatyti veiklos planai 2001 – iesiems, papildyta LR ŽŪR tarybos sudėtis. Buvęs LR ŽŪR vicepirmininkas ir naujasis LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas J.Kraujelis pasveikino buvusius kolegas.

Nuotraukoje: Jeronimas Kraujelis

Į LR ŽŪR tarybą įtraukti: Linas Kirkilis (Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija), Alvydas Ramanauskas (Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“),  prof. A.Stancevičius (Žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“), G.Stanišauskas (VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga), Vidmantas Butkus (LŪS pirmininkas), Kazys Visockas ir Andrius Turskis.

2001 m.

Diskusijos dėl nario mokesčio

2001 01 26. LR ŽŪR prezidiumas svarstė apie  nario mokesčio nemokančius LR ŽŪR narius.  Vicepirmininkas A.Amšiejus paskelbė, kad nario mokesčius sumokėjo 70 organizacijų, o štai 49 – skolingos. Nario mokestis – tik 125 Lt per metus. Nors buvo įvairių pasiūlymų, tačiau balsuojant nuspręsta paskirti paskutinę galimybę skolą sumokėti iki vasario 26 d. To nepadarius organizacijos bus šalinamos iš LR ŽŪR narių.

LR ŽŪR prezidiumas patenkino Lietuvos trakėnų žirgų mėgėjų draugijos prašymą atleisti iš LR ŽŪR narių, o Lietuvos trakėnų augintojų asociacijos –  priimti į LR ŽŪR.

LR ŽŪR direktorius L.Kryžius informavo apie  organizacijos finansavimą. LR ŽŪR 2001 – iesiems skirta 1.961.000 Lt. Tiek užtektų tik atlyginimams, o kiek bus įmanoma gauti lėšų dalyvaujant programose – dar neaišku. Kaip yra kitose šalyse? Pasak L.Kryžiaus, Vokietijoje iš nario mokesčio surenkama tik 25 proc. lėšų. Kita dalis – iš dalyvavimo programose.

Piketas prie „Via Baltica“

2001 03 30.  LR ŽŪR prezidiumo posėdyje pateikta atnaujinta informacija apie organizacijos sudėtį, nes kai kurios asociacijos, iki vasario 26 d. nesumokėjusios nario mokesčio, buvo pašalintos iš LR ŽŪR ir LR ŽŪR veikloje teisėtai dalyvauja 98 organizacijos.

LR ŽŪR prezidiumas aptarė Marijampolės r. cukrinių runkelių augintojų ir perdirbėjų surengtą piketą prie „Via Baltica“ automagistralės (prie Kalvarijos miestelio). Tris dienas trukusią blokadą nutraukė specialieji policijos daliniai. LR ŽŪR prezidiumas priėmė kreipimąsi dėl jėgos panaudojimo prieš Suvalkijos žemdirbius ir Marijampolės cukraus fabriko darbininkus, piketavusius „Via Baltica“ magistralėje.

Tą pačią dieną, t.y. 2001 03 30 d. įvyko ir LR ŽŪR tarybos posėdis.  Pateikta ir patvirtinta LR ŽŪR veiklos 2000 m. finansinė ataskaita, planai 2001 – iesiems ir aptarta veikla per pirmąjį šių metų ketvirtį.

Į LR ŽŪR priimta Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociacija.

Žemės ūkiui pritrūks 500 milijonų litų

2001 06 29 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Svarstyta Nacionalinė žemės ūkio plėtros strategija.  Pranešimą parengė LAEI direktorius D.Stanikūnas. Pagal mokslininkų skaičiavimus Lietuvos žemės ūkiui finansuoti  metams reikia 1 mlrd. Lt, arba 500 mln. Lt daugiau nei yra numatyta.

Į LR ŽŪR priimti nauji nariai: Kauno ir Mažeikių rajonų žemdirbių asociacijos. Taigi  2001 m. LR ŽŪR veikloje dalyvauja 102 nariai.

2001 09 28 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Pranešimą apie žemės ūkio finansavimą 2002 m. parengė LR ŽŪR specialistė kooperacijos plėtrai Asta Andrušaitytė. Išvada: neveikiant kreditavimo sistemai, didelė ūkininkų dalis nesugebės diegti investicijų. Pavyzdžiu laikoma Airija? Tačiau šios valstybės ūkininkams parama papildomai buvo teikiama iš ES centralizuotų fondų Ir tokia parama sudarė net 48 proc. visų ūkininkių pajamų. LAEI skaičiavimais Lietuvos ūkininkams tiesiogiai finansuoti reikėtų skirti 450 mln. Lt. Ar yra tokios galimybės?

Amerikiečio pasiūlymui nepritarė

2001 10 26 d. vykusiame LR ŽŪR prezidiumo posėdyje dalyvavo svečias iš JAV – žemės ūkio verslo tarybos prezidentas Nichol E.Holl. Amerikietis Lietuvoje viešėjo jau antrą savaitę. Jo tikslas – prisidėti prie JAV – Lietuvos vyriausybių susitarimu kuriamos abiejų šalių žemės ūkio verslo tarybos. Tokia taryba sukurta 20 pasaulio šalių, įskaitant ir kaimyninėje Lenkijoje. Svečias prašė paremti tarybos steigimą. Tačiau jam išvykus LR ŽŪR garbės pirmininkas A.Stancevičius ir kiti prezidiumo nariai nutarė nepritarti svečio idėjai – amerikiečio siūlomas funkcijas Lietuvoje vykdo LR ŽŪR, todėl dar vienos organizacijos kūrimas nereikalingas.

LR ŽŪR nariai aptarė 2002 m. valstybės ir savivaldybės biudžetų projektus. Žemdirbių savivaldos lyderiai projekte pasigedo 450 mln. Lt sumos, kuri buvo pažadėta skirti žemdirbiams paremti.

Į LR ŽŪR priimta Marijampolės rajono žemdirbių asociacija, Baltijos Honoverių veislės žirgų asociacija bei Lietuvos kaimo smulkiųjų verslininkų ir amatininkų sąjunga. Iš LR ŽŪR tarpo pašalinta – Lietuvos cukrinių runkelių augintojų draugija.

Seimo KRK posėdis – LR ŽŪR būstinėje

2001 11 26 d. LR Seimo KRK išvažiuojamajame posėdyje Kaune dalyvavo LR ŽŪR vadovai: J.Ramonas, A. Amšiejus, L.Kryžius ir keliolika LR ŽŪR narių. Pagrindinis klausimas – žemdirbių savivaldos organizacijų ir kaimo plėtros bendruomenių savivaldos plėtra.

Seimo KRK pirmininkas G.Kniukšta pripažino, kad Vakarų Europos šalyse ūkininkams sudaromos palankesnės sąlygos, o žemdirbių savivaldos organizacijos pajėgios samdyti patyrusius ekonomistus ir teisininkus.

J.Ramonas parlamentarams pristatė LR ŽŪR veiklą, pateikė pavyzdžius, kaip pavyko bendradarbiauti ir kokius LR ŽŪR siūlymus parlamentarai ignoravo. LR ŽŪR savo jėgomis surenka tik 25 proc. veiklai užtikrinti būtinų lėšų (tiek surenka ir analogiška organizacija Vokietijoje), todėl samdyti daug aukštos klasės specialistų neturi galimybių.

Diskusijose dalyvavo Seimo nariai: G.Mikolaitis, P.Gražulis, M.Pronckus, Z.Mačernius, žemės ūkio ministras J.Kraujelis ir kt. Seimo KRK priėmė sprendimą stiprinti žemdirbių savivaldos struktūras.

Atnaujinta taryba ir prezidiumas

2001 12 07. LR ŽŪR tarybos posėdyje tarp svečių – ŽŪM Kaimo plėtros ir informacijos departamento direktorė V.Žostautienė, ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriaus vedėjas Z.Gavinavičius, LAEI direktorius D.Stanikūnas ir kt.

LR ŽŪR aptarė II ir III metų ketvirčio darbus. J.Ramonas kritikavo kai kuriuos LR ŽŪR narius dėl neveiklumo, siūlė pakeisti kai kuriuos Prezidiumo narius.

Direktorius L.Kryžius informavo, kad nariai vėluoja mokėti mokesčius, nors Seimo KRK nariai žadėjo didinti LR ŽŪR finansavimą, tačiau jau aišku, kad 2002 m. LR ŽŪR bus skirta 10 proc. mažiau lėšų.

Į LR ŽŪR tarybą ir prezidiumą priimtas LŽŪBA prezidentas A.Ražauskas bei LŪS pirmininkas S.Cironka, V.Kiniulis, T.Barštys, K.Patiejūnas, V.Grūdė. Atleisti iš tarybos  ir prezidiumo: H.Kairys, A.Turskis.

LR ŽŪR tarybos nariai svarstė dėl 2002 m. valstybės biudžeto ir žemės ūkio finansavimo galimybių. Pagrindinį pranešimą parengė Z.Gavinavičius.

2002 m.

Konferencijoje – per 7000 žemdirbių!

2002 03 21. Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose įvyko žemdirbių konferencija „Žemės ūkis ES plėtros procesų sūkuryje“.  Konferenciją atidarė LR ŽŪR pirmininkas J.Ramonas, o be jo tarp pirmininkaujančių buvo ir LR ŽŪR vicepirmininkas A.Amšiejus. Į konferenciją atvyko per 7000 šalies žemdirbių.

Konferencijoje dalyvavo ir pasisakė LR Ministras pirmininkas A.M.Brazauskas, žemės ūkio ministras J.Kraujelis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas V.Andriukaitis, užsienio reikalų ministras A.Valionis.

Diskusijoje aštriausiai kalbėta apie žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsieniečiams ribojimą, apie tinkamą pasiruošimą dalyvauti ES rinkoje. Konferencijos metu priimta rezoliucija, kreipimasis į Lietuvos žemės savininkus bei kreipimasis dėl derybų su ES eigos LR Prezidentą V.Adamkų, Seimo pirmininką A.Paulauską, Vyriausybės vadovą A.M.Brazauską.

Nuogąstavimai dėl SAPARD

2002 05 16. LR ŽŪR  surengė susitikimą su Lietuvos žemdirbių savivaldos organizatoriais. Svarstyta SAPARD parama Lietuvos žemės ūkiui. Pagrindinį pranešimą parengė NMA direktoriaus pavaduotojas P.Silickas. Pasak pranešėjo 2001 m. gruodžio 4 d. paskelbus pirmąjį šaukimą gauta 121 paraiška, iš kurių 28 susijusios su žemės ūkio gamyba. Teigiamai įvertinta 16 paraiškų ir ūkininkams bus išmokėta 11,5 mln. Lt. Perdirbėjai pateikė 17 paraiškų ir gaus 12,72 mln. Lt. Per pirmąjį paraiškų teikimo etapą dalyvavo 27 ūkininkai, 3 kooperatyvai, 7 individualios įmonės ir 10 akcinių bendrovių.

Posėdžio pirmininkas LR ŽŪR vicepirmininkas A.Amšiejus padarė išvadą, kad SAPARD paramos programoje dalyvauja nedaug žemdirbių, todėl kyla pavojus, kad nesuspėsime pasinaudoti visomis skirtomis lėšomis. Vicepirmininkas patarė NMA daugiau laiko skirti paramos viešinimui ir informacijos sklaidai tarp ūkininkų.

2003 m.

Kvotos pagal 2,7 t/ha grūdų derlingumą

2003 01 10. LR ŽŪR tarybos posėdis. LR ŽŪR pirmininkas J.Ramonas pristatė ataskaitinį pranešimą apie 2002 – aisiais nuveiktus darbus. J.Ramonas konstatavo, kad LR ŽŪR  įtaka išaugo ir šiuo metu ŽŪM derina visus svarbiausius klausimus su pagrindine žemdirbių savivaldos organizacija. Tiesa, kartais gudraujama, kai norima sužinoti LR ŽŪR nuomonę svarbiais klausimais per 1-2 dienas, o tai padaryti neįmanoma. Todėl LR ŽŪR pareikalavo, kad klausimai derinimui būtų pateikiami nors prieš mėnesį.

ŽŪM Žemės ūkio ir maisto ūkio integracijos į ES departamento direktorius L.Čiakas ragino žemdirbius pasinaudoti ES skiriama parama, kadangi vadovaujantis 2001 m. duomenimis apie 100 mln. Lt Lietuva nepanaudojo gautų lėšų. Beje, iš viso ES skirs Lietuvai 1,2 mlrd. Lt pasiruošimui stoti į ES. L.Čiakas susilaukė žemdirbių pasipiktinimo, kai pranešė, kad kvotos bus nustatomos įvertinant susiderėtą 2,7 t/ha grūdų derlingumą. L.Čiakas teisinosi, kad buvo siekiama didesnės ribos, bet deja išsiderėti nepavyko.

LR ŽŪR taryba pritarė siūlymui organizacijos VII – ąjį suvažiavimą surengti vasario 25 d.

Į LR ŽŪR narius 2003 01 24 d. priimta Pramoninių uogynų augintojų asociacija.