Birželio 20 d. baigiasi žemės ūkio naudmenų deklaravimas

Šiais metais žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus žemdirbiai gali deklaruoti iki birželio 20 d. Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos 10 kalendorinių dienų, t. y. iki birželio 30 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.
Tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą arba ūkinius gyvūnus bei klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoka (ekologinės sistemos). Pareiškėjams parama skiriama ir pagal tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones.
Nors paraiškos priimamos iki birželio 20 d., ūkininkai jas gali teikti pavėluotai. Pateikus paraišką nuo birželio 21 d. iki birželio 30 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu.
Pareiškėjas iki einamųjų metų pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpio pabaigos, t. y. iki birželio 30 d., gali pakeisti patvirtintos paraiškos duomenis savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūnijose ar struktūriniame padalinyje bei pats, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS). Prašymas pakeisti paraiškos duomenis, pateiktas pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiu, laikomas pavėluotai pateiktu ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas ar įbraižytas laukas dalijamas į kelis laukus) arba didinamą lauko dalį (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinamos 1 proc.
Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d., seniūnijos darbuotojai kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Taip pat pareiškėjai gali patys pateikti paraišką, ją užpildydami PPIS, o prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsti paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).
Pareiškėjai nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos gali atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui už atsisakytą visą paraišką ar jos dalį yra netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos pareiškėjas nebuvo jo pasirinktu būdu informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje, paraiškoje aptiktas klaidas ar apie NMA prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.
Naudinga informacija

NMA informacija