Buhalterinės apskaitos pokyčiai ūkininkams

Žemės ūkio ministerija pakeitė Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijas ir patvirtino jas nauja redakcija.

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus verslo apskaitos standartų pakeitimams, kurie taikomi ir žemės ūkio veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, finansinės juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, ataskaitos tapo skirtingos ir tam tikrais aspektais nepalyginamos. Todėl ŽŪM patvirtintos naujosios apskaitos tvarkymo rekomendacijos padės užtikrinti žemės ūkio veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų apskaitos informacijos palyginamumą.

Pagal patvirtintas naujas nuostatas turės būti tvarkoma 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų apskaita ir sudaromos 2020 sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos. Pažymėtina, kad rekomendacijos taip pat galės būti taikomos (nėra privaloma) sudarant ankstesnių nei 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių laikotarpių (pradedant 2018 metais) finansines ataskaitas.

Pagal naująją rekomendacijų redakciją ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinėje apskaitoje nebelieka bendrosios produkcijos rodiklio ir jo skaičiavimo. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagrindinės veiklos rezultatas bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Tuo tikslu pakeista Pelno (nuostolių) ataskaitos forma, atsisakant nebeaktualių straipsnių (pvz., pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir gyvūnų bei kito biologinio turto likučių pokyčių; produkcijos suvartojimo ūkio ir asmeninėms reikmėms; kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų) bei papildant reikiamais straipsniais.

Kita naujovė – balanse ūkininko ūkio biologinis turtas klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Kito ilgalaikio turto straipsnyje bus parodomas biologinis turtas, priskirtinas ilgalaikiam, o trumpalaikio turto požymius atitinkantis biologinis turtas – trumpalaikio turto atsargų straipsnyje. Atsižvelgiant į finansinių ataskaitų pokyčius, pakeistas Pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, t. y. jis papildytas naujomis reikiamomis sąskaitomis ir atsisakyta nereikalingų, pvz., skirtų kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų apskaitai, produkcijos suvartojimui ūkio ir asmeninėms reikmėms.

Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos patvirtintos žemės ūkio ministro balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264.

ŽŪM informacija