DĖMESIO! Būtina pirminių gamintojų registracija

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys rinkai maisto produktus, įskaitant savo ūkyje užaugintus pirminius produktus t.y. vaisius, uogas ir daržoves, turi būti registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai. Šis reikalavimas yra nustatytas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnio 2 dalyje „<…> kiekvienas maisto tvarkymo subjektas praneša kompetentingai institucijai pastarosios reikalaujamu būdu apie visas jo valdomas įmones, vykdančias veiklą bet kuriame iš maisto gamybos, perdirbimo ir pristatymo etapų, kad kiekviena tokia įmonė būtų registruojama“.

2019 m. rugsėjo 3–12 d. VMVT vyko Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas (toliau – Auditas) dėl su negyvūninio maisto mikrobiologine sauga susijusios oficialiosios kontrolės sistemos vertinimo. Viena iš pateiktų Audito pastabų buvo ta, kad Lietuvos Respublikoje yra pirminių gamintojų, tiekiančių rinkai savo ūkyje išaugintus šviežius vaisius, uogas ir daržoves, kurie nėra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai.

VMVT atkreipia dėmesį, kad tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, užsiimantis vaisių, uogų ir daržovių auginimu ir jų tiekimu rinkai turi užtikrinti, jog jo vykdoma veikla atitinka maisto saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. VMVT pažymi, kad maisto sauga ir kokybė turi būti užtikrinta visuose jo gamybos ir tiekimo grandinės etapuose t.y. nuo pirminės gamybos etapo iki jo pateikimo rinkai ir galutiniam vartotojui.

VMVT informuoja, kad fizinio ar juridinio asmens, užsiimančio vaisių, uogų ir daržovių auginimu ir tiekimu rinkai, vykdomos veiklos atitiktį maisto saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų  reikalavimams VMVT gali įvertinti tik vykdydama jo valstybinę kontrolę t. y. tik tuo atveju,  kai jis yra registruotas kaip maisto tvarkymo subjektas.

Maisto tvarkymo subjektų registravimo tvarka yra nustatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo apraše, kuris patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).  Maisto tvarkymo subjektų registracija yra nemokama, vykdoma be išankstinio patikrinimo bei suteikiama neterminuotam laikui. Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis vykdyti maisto tvarkymo veiklą, turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, kurio teritorijoje planuoja vykdyti maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

  • nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos;
  • maisto tvarkymo proceso aprašymą (turi būti aprašyti visi veiksmai, kurie atliekami ūkyje, susiję su išaugintos produkcijos tvarkymu, pavyzdžiui; produkcijos plovimas, pakavimas, transportavimas, sandėliavimas, ar produkcija auginama perdirbimui ar parduodama kaip skirta be tolimesnio apdorojimo). Taip pat turi būti pateikta informacija apie išauginamos ir tiekiamos rinkai asortimentą, produkcijos apimtis, darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
  • dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta (išrašą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, jog ūkininkui priklauso žemės ūkio valda, o jei žemė yra nuomojama – žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartis), įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

VMVT pažymi, kad tuo atveju, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys vaisių, uogų ir daržovių auginimu ir tiekimu rinkai, nėra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai, jų veikla priskiriama nelegaliai ir yra taikomos sankcijos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 18 straipsnį.

VMVT, siekdama apsaugoti vartotojus ir užtikrinti, kad rinkai tiekiami ūkininkų užauginti  vaisiai, uogos ir daržovės būtų saugūs, kokybiški bei atitinkantys teisės aktų reikalavimus, yra pasiruošę bendradarbiauti bei pristatyti reikalavimus, kurie keliami ūkininkams, užsiimantiems negyvūninio maisto pirmine gamyba.

 

VMVT informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.