DĖMESIO! Kviečiame pasirašyti peticiją „Europos piliečių iniciatyva”

Startavo Europos piliečių iniciatyva „Apsaugokime kaimo paveldą” https://www.protectruralheritage.com/

Kviečiame susipažinti ir prisidėti prie palaikymo užpildant bei pasirašant peticiją.

Tam, kad peticijoje išdėstyti klausimai būtų privalomai svarstomi Europos Komisijoje, būtina per 12 mėn. surinkti vieną milijoną parašų.

Lietuvai, kaip ir visai Europai, svarbu parodyti žemės ūkio organizacijų vienybę, todėl kviečiame visas žemės ūkio ir kaimo plėtroje veikiančias organizacijas ir jų narius aktyviai palaikyti ir pasirašyti peticiją.

Peticijoje raginama saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir jo tiekimą

Europos kaimo regionai praranda savo paveldą, pramonės šakas, gyventojus ir vertybes, o tai kelia grėsmę aprūpinimui maistu ir jo tiekimui visoje ES. Tam, kad šių regionų unikalios vertybės būtų išsaugotos ateities kartoms ir neišnyktų maistą gaminančios bendruomenės, mums reikia atnaujinto ES įsipareigojimo skatinti regioninį paveldą, tvarų kaimo augimą ir gyvenimo lygio kilimą.

Šia Europos piliečių iniciatyva prašoma, kad ES atnaujintų savo įsipareigojimus kaimo vietovėms, kad būtų atsižvelgta į poreikį geriau užtikrinti aprūpinimą maistu, medžiagų žemės ūkiui tiekimą ir apsaugoti kaimo gyvenimo būdą – žmones, jų vertybes ir pragyvenimo šaltinius.

ES turi gerbti savo kaimo bendruomenes, jų paveldą ir vertybes. Europa didžiuojasi savo tradicija remti žemės ūkio ir kaimo bendruomenes ir jų gyvenimo būdą. Ir vis dėlto, mūsų žemės ūkio sektoriai ir juose dirbantys asmenys patiria vis didesnį spaudimą ir mažėjančias paskatas tęsti savo veiklą. Jei tai nebus sprendžiama, kai kurios svarbiausios Europos bendruomenės ir jų vertybės išnyks. Puikus pavyzdys yra tekstilės pramonė, kuri ėmė dirbti  greitajai madai, palikusi nuošalyje aplinką tausojančią natūralaus pluošto lėtą madą.

Norime, kad ES skatintų ir remtų aplinką tausojančią prekių, maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamybą kaime visose valstybėse narėse. Iš esmės, atsižvelgiant į Sutartimis ES suteiktą kompetenciją, šia piliečių iniciatyva siekiama:

  • Prašyti ES Komisiją parengti pasiūlymą dėl regioninio paveldo ir amatų stiprinimo ir išsaugojimo visoje ES. Pasiūlymu turi būti skatinamas kaimo augimas ir remiamas darbas ir veikla kaime, pvz., žemės ūkis (nuo šeimos iki stambaus), žvėrininkystė, sodininkystė ir natūralaus pluošto gamyba tekstilės pramonėje (vilnos, šilko, kailių ir medvilnės), kurie yra kaimo bendruomenių gyvavimo pagrindas. Pasiūlyme būtina atsižvelgti ir gerbti tradicinius amatus, kurie priklauso nuo kaimui prieinamų medžiagų, ir stambius ūkius aptarnaujančius smulkesnius verslus. Pasiūlyme turi būti pripažinta aprūpinimo maistu ir tiekimo (trąšos, biodujos ir kt.) bei gerai veikiančių regioninių maisto tiekimo grandinių Europoje svarba.
  • Skatinti investicijas ir gyvenimo lygio augimą visose ES kaimo bendruomenėse, plėtojant į regioninį paveldą orientuotą turizmą, švietimą ir tvarią gamybą.
  • Skatindama ES žaliąsias iniciatyvas, Komisija turi konsultuotis su vietos ir kaimo atstovais dėl jų įgyvendinimo detalių.

Mes, ES piliečiai, raginame Komisiją visoje Europos Sąjungoje įstatymais nustatyti, kad:

  • kaimo paveldo skatinimas ir aprūpinimas maistu / tiekimas būtų įtraukti į Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, skiriant investicijas ir suteikiant teisinę apsaugą tradicinei gamybai. Tai apimtų Kaimo plėtros reglamento (ES) Nr. 1305/2013 arba jį pakeisiančio reglamento atnaujinimą, kad būtų daugiau dėmesio skiriama vietos kultūros paveldo skatinimui ir investicijoms, kai galima įrodyti, kad naudojami tvaresni gamybos būdai ir užtikrinamas ES aprūpinimas maistu.
  • būtų išplėstos Komunikato dėl ilgalaikės ES kaimo vietovių vizijos iki 2040 m., Kaimo pakto ir ES kaimo veiksmų plano taikymo sritys, apimant investicijas į kaimo paveldą ir nustatant jo tiesinę apsaugą, kai galima įrodyti, kad naudojami tvaresni gamybos būdai ir užtikrinamas ES aprūpinimas maistu.

Turintys klausimų ir/ar pasiūlymų, prašome susisiekti rotectruralheritage@gmail.com