DĖMESIO! Kviečiame teikti pastabas dėl pagalbos pieno gamintojams

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir skubos tvarka pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-4046 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas siekiant išsaugoti Lietuvos pieno gamybos potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams ir skatinti pieno gamintojų jungimąsi į pripažintas kooperatines bendroves (kooperatyvus).

Projekte numatyta, kad pagalba teikiama pieno gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
  2. 2023 m. sausio–kovo mėnesiais pardavė ne mažiau kaip 500 kg žalio pieno VĮ Žemės ūkio duomenų centre (toliau – Centras) registruotiems pieno supirkėjams (duomenys apie pieno supirkėjų supirktą pieno kiekį iš kiekvieno pieno gamintojo imami iš Pieno apskaitos informacinės sistemos);
  3. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
  4. kurie ir kurių sutuoktiniai nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos;
  5. pateikė paraiškas nacionalinei pagalbai gauti.

Pagalba pieno gamintojams būtų mokama už ŪGR 2023 m. kovo 1 d. registruotas pienines karves.

Pieno gamintojams, 2023 m. kovo 1 d. esantiems pripažintos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), nariais, išmokos dydis būtų padidinamas 10 proc.

Pagalbos dydis – 40,70 Eur už pieninę karvę pieno gamintojams, kurie yra pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariais, o visiems kitiems pieno gamintojams, kurie nėra pripažintų kooperatyvų nariais – 37,00 Eur už pieninę karvę.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam pieno gamintojui (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti 25 000 Eur.

Paraiškų rinkimas numatomas nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 5 d.

Pagalbą numatoma pradėti mokėti nuo 2023 m. gegužės 26 d. Pagalba bus teikiama iš valstybės biudžeto lėšų, neviršijant 8 mln. Eur sumos.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. kovo mėn. 27 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

PROJEKTĄ RASITE ČIA

******

Tuo pačiu informuojame, kad 2023 m. kovo 23 d. Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos narys Vytautas BUIVYDAS, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys Darius VILIUŠIS, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas KUZMINSKAS, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos narys Mindaugas ŠUKYS, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Vytautas BUIVYDAS dalyvaudami spaudos konferencijoje išreiškė nepritarimą Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui  pieno gamintojams iš valstybės biudžeto skirti 8 mln. eurų paramos už laikomas karves. Žemdirbiai pažymėjo, kad parama turėtų būti paskirstyta tiems ūkiams, kurie parduodant pieną gauna mažiau nei 35 centus už litrą. Kai ŽŪM 2023.03.22 pateikė pieno sektoriaus supirkimo kainų analizę, paaiškėjo, kad dalis ūkininkų toliau dirba pelningai ir ne visus ūkininkus vienodai palietė pieno krizė, tiek sausio, tiek vasario mėn. virš 70 proc. pieno iš stambių ūkių gaunama kaina siekė 0,7 ct, tuo tarpu smulkesni ūkiai gavo iki 4 kartų mažesnę kainą. Pažymėtina, kad ūkininkų pieno savikaina skaičiuojama nuo 0,26 iki 0,35 ct. Žemdirbiai pažymėjo, kad paramos, kuri yra numatyta šiandienos pieno krizei spręsti – 8 mln. eurų pakaktų, jei ji būtų teisingai paskirstyta, ir tą paramą gautų tie ūkininkai, kurie realiai nukentėjo, ir kuriems šiandien jos labiausiai reikia, kad išlikti sektoriuje, t.y. nežlugti.