DĖMESIO! Kviečiame teikti siūlymus dėl daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 23-968 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad naujajame Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpyje iš dalies keičiasi praktiškai taikomo reikalavimo atkurti suartas daugiametes pievas sąlygos.

Siekiant užtikrinti suartų pievų plotų atkūrimą iki nustatytos ribos bei apsaugoti ūkininkus, turinčius įsipareigojimų, pritaikomos išimtys ūkininkams, deklaravusiems pievas DGI kodu.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio mėn. 31 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0eb3dc709b2f11eda06e9a4a8dd92fc1