DĖMESIO! Nuo balandžio 12 d. prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas

Nuo balandžio 12 d. šalies žemdirbiai galės deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per e. valdžios vartus ar atvykę į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaravimas vyks iki birželio 7 d. Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.
Pakeitimai vykdant šienavimo, žolės tvarkymo įsipareigojimus
Vykdant šienavimo, žolės tvarkymo įsipareigojimus nuo šiol negalima žolės smulkinti ir tolygiai jos paskleisti (mulčiuoti), išskyrus sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva.
Šienavimo reikalavimas bus taikomas ir žoliniams azotą kaupiantiems augalams ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai).
Taip pat patikslinta žaliojo pūdymo apibrėžtis –  pūdymas turi būti sėjamas einamaisiais metais ir gali susidaryti ne vien tik iš žolinių augalų.
Naujovės teikiant tiesioginių išmokų paraišką
Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiška) bus galima prašyti paramos ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
Suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Papildomi požymiai dėl bearimės žemės dirbimo technologijos būdu (apie taikytą tiesioginės sėjos technologiją nenaudojant sekliojo dirbimo ir taikytą seklųjį dirbimą arba tiesioginės sėjos technologiją naudojant seklųjį dirbimą) nurodomi pažymint atitinkamus langelius.
Plotai gali būti deklaruojami NEP kodu ir tada, kai kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribos yra pasikeitusios, nurodant auginamų pasėlių klasifikatoriaus kodą. Pareiškėjai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) išankstinių KŽS ribų pasikeitimų modulyje turi aprašyti KŽS ribų pasikeitimus iki pavėluoto deklaravimo pabaigos (liepos 2 d.).
Pasėlių klasifikatorius papildytas 3 naujais kodais: OUM (Mišrūs uogynai (remiami susietąja parama)), SOM (Mišrūs sodai (remiami susietąja parama)), DAM (Mišrios daržovės (remiamos susietąja parama)). Jais deklaruojama, kai susietąja parama remiami vaisiai, uogos ir daržovės atvirajame grunte yra mišrūs ir nėra galimybės deklaruoti kaip atskirus tam tikros augalų rūšies plotus.
Pareiškėjai, deklaruojantys valstybinės žemės plotus, privalės šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui.
Deklaravimo paraiškos forma papildyta nuostata, jog pareiškėjas žino, kad paukščiams svarbiose teritorijose esančių natūralių pievų, ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių radavietės pievų ir ganyklų negalima aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis ar apsodinti mišku. Pažeidusiems nors vieną iš kompleksinės paramos reikalavimų bus  taikomos sankcijos.
Nebelieka galimybės skirti savanoriškos paramos (1 Eur/ha) ūkininkus vienijančioms organizacijoms.
Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius taip pat galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį.
Nuotraukų siuntimas naudojantis programėle „NMA agro“
Visi norintys gauti susietąją paramą už vaisius, uogas ir daržoves pareiškėjai, kurie deklaruoja 3 ha ir didesnį vaisių, uogų ir daržovių atvirajame grunte plotą, iki einamųjų metų spalio 1 d., likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, mobiliąja programėle „NMA agro“ privalo pateikti kiekvieno lauko, kuriame turi matytis užaugintas derlius, nuotraukas. Tokie atvejai, kai užauginto derliaus nėra, tačiau nuotraukose matomi, pvz., gyvi, nenudžiūvę vaismedžiai, jauni sodinukai (tame pačiame lauke deklaruojami ne trumpiau nei 3 m.), nelaikomi nustatytų reikalavimų neatitikimu.
Nustačius, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama ir jei reikalaujama jas atkurti, apie reikalavimo atlikimą pareiškėjas informuoja NMA siųsdamas atkurtų pievų nuotraukas programėle „NMA agro“.
Dokumentų teikimas ir aktualios datos
Jaunasis ūkininkas (juridinis asmuo) iki rugpjūčio 1 d. turi įregistruoti juridinio asmens dalyvius ir valdymo organus Juridinių asmenų registre (JARIS) bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS).
Siekiantys susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte iki lapkričio 15 d. turi įregistruoti šiltnamius kaip statinius Nekilnojamojo turto registre.
Pareiškėjams, deklaruojantiems per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ar kitus plotus, nelieka prievolės iki rugsėjo 1 d. pateikti NMA žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus.
Suteikta galimybė NMA pareiškėjų pateiktus žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus, kurių duomenų po rugpjūčio 1 d. nėra Valdų registre, perduoti savivaldybių administracijoms, kurių teritorijoje yra valdos centras, kad jie būtų įtraukti į pareiškėjų valdas Valdų registre.
Yra ir daugiau pakeitimų. Su atnaujintomis Tiesioginių išmokų taisyklėmis galima susipažinti čia.
NMA informacija