DĖMESIO! Nuotolinis renginys dėl susietosios paramos

Informuojame, kad 2023 m. sausio mėn. 6 d. (penktadienį) 14.00 val., organizuojamas nuotolinis informacinis renginys „Susietoji parama skirtingiems žemės ūkio sektoriams 2023 m“.

Informacinio renginio nuoroda – prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus nuorodą – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM2MzEzNTAtYzZiYy00YTM1LTk1YjgtOTBmNmFhNmI4MGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%221715390a-736b-4716-b43d-f6341ed35922%22%7d

Informacinio renginio metu bus aptariami paramai tinkami sektoriai, susietosios paramos tvarkymo principai, tikslai, kriterijai, finansavimo struktūra (paramos pokytis lyginant su 2024-2020 m. laikotarpiu) bei kiti svarbiausi planuojamų pokyčių aspektai (pvz. susietosios paramos už pienines karves diversifikavimui ir kt.).