DĖMESIO! Organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymai

Žemės ūkio rūmai pradėjo organizuoti mokymus pagal mokymo programąŪkinių, išskyrus arklinių šeimos, gyvūnų ženklinimas ir registravimas“ (mokymo programos kodas 296081184), trukmė – 8 akad. val. iš kurių 4 val. skiriamos teoriniam mokymui ir 4 val. – praktiniam mokymui.

Mokymo programos aktualumas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikoje privalomas galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų laikymo vietų registravimas, laikomų galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklinių  šeimos gyvūnų ženklinimas ir registravimas. Kitų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir jose laikomų ūkinių gyvūnų registravimas privalomas, jeigu dėl šių ūkinių gyvūnų, jų laikytojai siekia valstybės paramos. Iš vienos galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų laikymo vietos perkelti į kitą, galima tik paženklintus ir registruotus galvijus: kiaules, avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus. Siekiant užtikrinti ūkinių gyvūnų atsekamumą dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kiekvienas ūkinių gyvūnų laikytojas atsako už savo laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimą ir registravimą Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR). Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjai, teikiantys ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugą, turi žinoti kaip teisingai ženklinti ūkinius gyvūnus ir teikti jų duomenis ŪGR. Vadovaujantis Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimais, turi būti organizuojami mokymai, kad ūkinių gyvūnų laikytojai ir ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjai žinotų, kaip teisingai ženklinti laikomus ūkinius gyvūnus ir teikti jų duomenis ŪGR, tvarkyti jų apskaitą, pranešti ŪGR apie galvijų, avių, ožkų, kiaulių perkėlimą ir kaitą.

Ūkiniai gyvūnai registruojami ŪGR, kuris sudarytas iš posistemių, kuriose teikiami ir (arba) peržiūrimi ūkinių gyvūnų duomenys. ŪGR registruojami ausų įsagais su individualiais numeriais paženklinti galvijai, avys ir ožkos, mikroschemomis paženklinti arklinių šeimos gyvūnai, grupėmis privalomai registruojamos kiaulės, o siekiant valstybės paramos ir kitos ūkinių gyvūnų rūšys: vištos, audinės, triušiai, bitės ir kt. ŪGR kaupiami duomenys apie ūkinių gyvūnų laikytojus, laikymo vietas, ūkinių gyvūnų perkėlimą (išvežimą, atvežimą) ir kaitą (atvedimą, gaišimą, paskerdimą). Atkreiptinas dėmesys, kad tik pats ūkinių gyvūnų laikytojas atsakingas už savo ūkinius gyvūnus ir jų perkėlimo ir kaitos duomenų pateikimą ŪGR,  visa atsakomybė už teikiamų dokumentų teisingumą tenka jam. Todėl labai svarbu žinoti, kokie reikalavimai taikomi laikant skirtingas ūkinių gyvūnų rūšis, kad laiku ir teisingai būtų atlikti veiksmai tinkamose ŪGR posistemės dalyse.

Sėkmingai įsisavintas mokymo programos turinys, suteiks teorines ir praktines žinias ūkinių gyvūnų laikytojams ir paslaugų teikėjams, kaip teisingai vykdyti ūkinių gyvūnų ženklinamą ir jų duomenų teikimą ŪGR, kuris yra vienas iš svarbiausių visos ūkinių gyvūnų atsekamumo sistemos grandžių.

Ūkinių gyvūnų laikytojams už netinkamą ūkinių gyvūnų apskaitos tvarkymą, pavėluotą laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimą ar informacijos, apie galvijų, avių, ožkų, kiaulių perkėlimo pateikimą, taikomi šių gyvūnų perkėlimo apribojimai, nuobaudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą ir sankcijos. Ūkinių gyvūnų laikytojai, siekiantys valstybės paramos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nuostolių kompensavimo dažnai negauna nuostolių atlyginimo dėl to, kad neregistravo kitų laikomų ūkinių gyvūnų.

Mokymo programos tikslai ir uždaviniai

Mokymų metu bus suteiktos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai, reikalingi ūkinių gyvūnų ženklinimui ir registravimui vykdyti.

„Mokymai skirti ūkinių gyvūnų laikytojams, jų partneriams, ūkių darbuotojams, laikantiems ūkinius gyvūnus ir norintiems savarankiškai ženklinti ir registruoti ūkinius gyvūnus, bei ūkinių gyvūnų ženklinimo ir  registravimo paslaugų tiekėjams, siekiantiems gauti pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė ženklinti ir registruoti nustatytos rūšies ūkinius gyvūnus. Mokymų metu paaiškinsime skirtingų ūkinių gyvūnų rūšių ženklinimo ir registravimo reikalavimus; ūkinių gyvūnų apskaitos informacines sistemas ir pildomus dokumentus; ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo, duomenų apskaitos tvarkymo reikalavimus; ženklinimo priemonių (ausų įsagų, ausų įsagų su mikroschemomis, mikroschemų, replių, skaitytuvų) užsakymą, įsigijimą ir apskaitą, ūkinių gyvūnų pasų apskaitą; duomenų, apie ūkinių gyvūnų perkėlimą (dviguba pranešimų sistema), ūkinių gyvūnų apskaitą, ataskaitų formavimą ir jų naudojimą, ūkinių gyvūnų atsekamumą, kontrolę ir sankcijas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pažeidimus, teikimą; demonstruojant vaizdinę medžiagą, suteikti praktinių įgūdžių apie ūkinių gyvūnų ženklinimą, ūkinių gyvūnų duomenų įvedimą į ŪGR sistemą“, – informuoja mokymų lektorė – konsultantė Vilma Živatkauskienė.

Mokymų metu įgyti gebėjimai (kompetencijos)

Dalyvavę mokymuose žinos: ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo svarbą; pagrindinius ūkinių gyvūnų ženklinimo tvarkos reikalavimus; pagrindinius laikymo vietų ir jose laikomų ūkinių gyvūnų registravimo tvarkos reikalavimus; duomenų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą teikimo (dviguba pranešimų sistema) pagrindinius reikalavimus; pagrindinius duomenų, apie ūkinių gyvūnų kaitą, teikimo reikalavimus; ūkinių gyvūnų duomenų įvedimo į ŪGR principus; ūkinių gyvūnų ausų įsagų, mikroschemų užsakymą ir įsigijimą, ausų įsagų atgaminimą, taip pat kitų priemonių (replių ausų įsagams į ausis įsegti, skaitytuvų mikroschemoms nuskaityti, dezinfekcinių medžiagų) užsakymo ir įsigijimo būdus; atsakomybę dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarkos reikalavimų nesilaikymo.

Baigęs mokymus klausytojai gebės: savarankiškai, teisingai ženklinti ausų įsagais ir (ar) kitomis ženklinimo priemonėmis, jei tokios bus patvirtintos, galvijų, avių ir ožkų prieauglį; savarankiškai paženklinti ausų įsagais arba įdagais (tatuiruote) kiaules;  savarankiškai pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) prašymą dėl prieigos prie ŪGR suteikimo, o paslaugų teikėjai – ir konfidencialumo prašymą; savarankiškai prisijungti prie ŪGR, įvesti galvijų, avių, ožkų, kiaulių, laikymo vietų ir jose laikomų galvijų, avių, ožkų, kiaulių, duomenis į ŪGR; teikti kitų ūkinių gyvūnų, registruojamų grupėmis, dėl kurių siekia valstybės paramos, duomenis ŪGR; teisingai teikti duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą (dviguba pranešimų sistema) ir kaitą; tvarkyti galvijų, avių, ožkų, kiaulių apskaitą ŪGR ir / arba ūkinių gyvūnų apskaitos žurnaluose; užsakyti ir įsigyti naujus ir atgaminamus ausų įsagus, mikroschemas, įsigyti reples, tinkančias numatomiems įsagams įsegti, skaitytuvus.