DĖMESIO! Keičiama nuotolinio pasitarimo dėl pasiūlymų tvarių investicijų platformai data

Dėl pasikeitusių aplinkybių keičiamas nuotolinio pasitarimo dėl Tvarių investicijų platformos parengtų preliminarių pasiūlymų kriterijams laikas ir data.

Pasitarimas vyks 2022 m. vasario mėn. 28 d. (pirmadienį), nuo 14.00 val. Renginys vyks naudojant „Microsoft Teams“ programą, prisijungiant per nuorodą – https://bit.ly/3uXxZiT

____________________________________________________________________

Primename, 2020 m. birželio 18 d. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (toliau – Taksonomijos reglamentas), kuris skatins privačiojo sektoriaus investicijas į tvarius žaliuosius projektus, kad taptų lengviau įgyvendinti Europos žaliąjį kursą.

2021 m. balandžio mėnesį paskelbtas pirmasis iš dviejų Taksonomijos reglamento deleguotųjų aktų, kuriame pateikti techninės analizės kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams. Analogiškai, techninės analizės kriterijai turi būti parengti kitoms, Taksonomijos reglamente nustatytoms sritims:

  • tausiam vandens ir jūrų išteklių naudojimui ir apsaugai;
  • perėjimui prie žiedinės ekonomikos;
  • taršos prevencijai ir kontrolei;
  • biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugai ir atkūrimui.

Pasitarimo metu Aplinkos ministerija pristatys Tvarių investicijų platformos parengtus preliminarius pasiūlymus kriterijams, kurie būtų taikomi aukščiau minėtoms keturioms sritims.