EK iniciatyvos dėl švietimo ir mokymo indėlio

2020 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisija priėmė dvi iniciatyvas, kurios padės didinti švietimo ir mokymo indėlį į ES atsigavimą po koronaviruso krizės ir kurti žaliąją ir skaitmeninę Europą. Nustatydama Europos švietimo erdvės viziją, kuri turi būti įgyvendinta iki 2025 m., Komisija siūlo naujas iniciatyvas, daugiau investicijų ir glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą, kad padėtų bet kokio amžiaus europiečiams pasinaudoti didele pasiūla ES švietimo ir mokymo srityje. Be to, Komisija priėmė naują Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į patirtį, įgytą per koronaviruso krizę, taip pat numatytas planas sukurti efektyvią skaitmeninio švietimo ekosistemą, kurioje būtų užtikrinti skaitmeninei transformacijai reikalingi skaitmeniniai gebėjimai.

Komunikate dėl Europos švietimo erdvės nurodoma, kaip bendradarbiaujant galima dar labiau pagerinti valstybių narių švietimo sistemų kokybę, įtraukumą ir skaitmeninį bei žaliąjį aspektą. Jame atskleidžiama, kaip valstybės narės bendradarbiaudamos gali sukurti Europos švietimo erdvę, grindžiamą besimokančių asmenų ir pedagogų teise mokytis ir dirbti visame žemyne, o institucijoms – laisvai bendrauti tarpusavyje Europoje ir už jos ribų.

Šeši aspektai, kuriais grindžiama Europos švietimo erdvė, yra šie: kokybė, įtrauktis ir lyčių lygybė, žalioji ir skaitmeninė pertvarka, pedagogai, aukštasis mokslas, stipresnė Europa pasaulyje. Įgyvendinant iniciatyvas, be kita ko, bus ieškoma būdų, kaip pagerinti kokybę (visų pirma pagrindinių ir skaitmeninių įgūdžių) ir užtikrinti, kad mokyklinis ugdymas būtų įtraukesnis ir geriau atitiktų lyčių aspektą, taip pat užtikrinti geresnius mokymosi rezultatus. Jos padės didinti supratimą apie klimato kaitą ir tvarumą, skatinti ekologiškesnę švietimo infrastruktūrą, remti pedagogo profesiją, toliau plėtoti Europos universitetus ir stiprinti švietimo ir mokymo įstaigų ryšius.

Komunikate išdėstomos priemonės ir gairės, kaip remiantis Europos ekonomikos gaivinimo planu (priemone „NextGenerationEU“) ir programa „Erasmus+“ iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę. Be to, jame siūloma bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir su švietimo srities suinteresuotaisiais subjektais sistema, įskaitant ataskaitų teikimo bei analizės struktūrą ir sutartus švietimo tikslus, kad būtų skatinamos ir stebimos reformos. Pastangos sukurti Europos švietimo erdvę bus derinamos su Europos įgūdžių darbotvarke, atnaujinta profesinio rengimo ir mokymo politika ir Europos mokslinių tyrimų erdve.

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane (2021–2027 m.) siūlomos kokybiško, įtraukaus ir prieinamo skaitmeninio švietimo Europoje iniciatyvos. Taip raginama imtis veiksmų siekiant glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo Europos lygmeniu, taip pat glaudesnio bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais ir tarp jų, kad švietimo ir mokymo sistemos iš tiesų būtų pritaikytos skaitmeniniam amžiui. Dėl koronaviruso krizės švietimo veikloje daugiausia dėmesio skiriama nuotoliniam mokymuisi. Tai padėjo atskleisti, kad būtina neatidėliojant gerinti skaitmeninį švietimą, kuris yra pagrindinis strateginis aukštos kokybės mokymo ir mokymosi skaitmeniniame amžiuje tikslas. Žengiant iš ekstremaliosios situacijos etapo, kurį lėmė pandemijos protrūkis, mums būtinas strateginis ir ilgalaikis požiūris į skaitmeninį švietimą ir mokymą.

Veiksmų plane numatyti du ilgalaikiai strateginiai prioritetai: i) skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą ir ii) ugdyti skaitmeninius gebėjimus, reikalingus skaitmeninei transformacijai. Siekdama stiprinti bendradarbiavimą ir mainus skaitmeninio švietimo srityje ES lygmeniu, Komisija sukurs Europos skaitmeninio švietimo centrą, kuris padės skatinti bendradarbiavimą ir sinergiją skaitmeniniam švietimui svarbiose politikos srityse, sukurti nacionalinių konsultavimo tarnybų tinklą, taip pat stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotųjų subjektų dialogą.

Abi iniciatyvos taip pat susilauks dėmesio trečiajame Europos aukščiausiojo lygio susitikime švietimo klausimais, kurį Komisija surengs gruodžio 10 d. Susitikime ministrai ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai aptars, kaip švietimą ir mokymą pritaikyti skaitmeniniam amžiui.