EK susitarė su JK dėl būsimo bendradarbiavimo su ES sąlygų

Po intensyvių derybų Europos Komisija gruodžio 24 d. susitarė su Jungtine Karalyste dėl būsimo bendradarbiavimo su Europos Sąjunga sąlygų. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Buvo verta kovoti dėl šio susitarimo, nes dabar turime sąžiningą ir subalansuotą susitarimą su JK, kuris apsaugos mūsų europinius interesus, užtikrins sąžiningą konkurenciją ir labai reikalingą nuspėjamumą mūsų žvejų bendruomenėms. Galiausiai galime palikti „Brexit“ praeityje ir žvelgti į ateitį. Europa dabar keliauja toliau“.

Net įsigaliojus naujam ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui, jau nuo 2021 m. sausio 1 d. laukiama didelių pokyčių. JK palikus ES bendrąją rinką ir muitų sąjungą, taip pat visas ES politikos sritis ir tarptautinius susitarimus, baigiasi laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas tarp JK ir ES. ES ir JK sudarys dvi atskiras rinkas, dvi atskiras reguliavimo ir teisines erdves. Tai sukels kliūčių prekybai prekėmis ir paslaugomis, tarpvalstybiniam judumui ir mainams abiem kryptimis.

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projektą sudaro trys pagrindiniai ramsčiai.

 1. LAISVOSIOS PREKYBOS SUSITARIMAS
 • Susitarimas apima ne tik prekybą prekėmis ir paslaugomis, bet ir daugybę kitų ES interesų sričių, tokių kaip investicijos, konkurencija, valstybės pagalba, mokesčių skaidrumas, oro ir kelių transportas, energetika ir tvarumas, žuvininkystė, duomenų apsauga, socialinės apsaugos koordinavimas.
 • Numatyti nuliniai tarifai ir nulinės kvotos visoms prekėms, kurios atitinka tam tikras kilmės taisykles.
 • Abi šalys įsipareigojo užtikrinti patikimas ir vienodas sąlygas, išlaikant aukštą apsaugos lygį tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, kova su klimato kaita, socialinės ir darbo teisės, mokesčių skaidrumas ir valstybės pagalba, veiksmingai vykdant vidaus kontrolę, privalomus ginčų sprendimo mechanizmus ir galimybę abiem šalims imtis taisomųjų priemonių.
 • ES ir JK susitarė dėl naujos bendro žuvų išteklių valdymo ES ir JK vandenyse sistemos. JK galės toliau plėtoti Didžiosios Britanijos žvejybos veiklą, tuo tarpu bus apsaugota Europos žvejų bendruomenių veikla ir pragyvenimo šaltiniai, išsaugoti gamtos ištekliai.
 • Transporto srityje susitarimas numato nuolatinį ir tvarų susisiekimą ore, keliais, geležinkeliais ir jūromis. Jame yra nuostatos, užtikrinančios, kad konkurencija tarp ES ir JK veikėjų vyktų vienodomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta keleivių teisėms, darbuotojų teisėms ir transporto saugumui.
 • Energetikos srityje susitarime pateikiamas naujas prekybos ir sujungimo modelis, užtikrinantis atvirą ir sąžiningą konkurenciją, įskaitant saugumo standartus atviroje jūroje ir atsinaujinančios energijos gamybą.
 • Kalbant apie socialinės apsaugos koordinavimą, susitarimu siekiama užtikrinti daugybę ES piliečių ir JK piliečių teisių. Tai liečia ES piliečius, dirbančius, keliaujančius ar persikeliančius į JK, ir JK piliečius, kurie dirba, keliauja ar keliasi į ES (po 2021 m. sausio 1 d.).
 • Susitarimas leidžia JK toliau dalyvauti daugelyje ES programų 2021–2027 m. laikotarpiu (atsižvelgiant į JK finansinį įnašą į ES biudžetą), tokiose kaip „Horizontas Europa“.
 1. NAUJA PARTNERYSTĖ PILIEČIŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu nustatoma nauja teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose sistema. Joje pripažįstamas glaudaus nacionalinių policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimo poreikis, visų pirma kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu bei patraukiant už juos baudžiamojon atsakomybėn. Kuriami nauji veiklos principai, atsižvelgiant į tai, kad JK, kaip ne ES narė esanti už Šengeno erdvės ribų, neturės tokių pat galimybių kaip anksčiau. Bendradarbiavimas saugumo srityje gali būti sustabdytas, jei JK pažeidžia savo įsipareigojimą toliau laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos ir jos vykdymo šalies viduje.

 1. HORIZONTALUSIS SUSITARIMAS DĖL VALDYMO
 • Siekiant suteikti maksimalų teisinį tikrumą įmonėms, vartotojams ir piliečiams, specialiame valdymo skyriuje paaiškinama, kaip susitarimas bus vykdomas ir kontroliuojamas. Taip pat įsteigiama Jungtinė partnerystės taryba, kuri užtikrins, kad susitarimas būtų tinkamai taikomas ir aiškinamas bei kurioje bus aptarti visi iškilę klausimai.
 • Privalomi vykdymo ir ginčų sprendimo mechanizmai užtikrins, kad bus gerbiamos verslo, vartotojų ir asmenų teisės. Tai reiškia, kad verslas ES ir JK konkuruoja vienodomis sąlygomis, vengiama neteisingų subsidijų, kuriomis iškreipiama konkurencija.
 • Pažeidus susitarimą, abi šalys gali imtis atsakomųjų priemonių įvairiuose sektoriuose. Ši tarpsektorinė atsakomoji priemonė taikoma visoms ekonominės partnerystės sritims.

Užsienio politikai, išorės saugumui ir gynybai susitarimas netaikomas, nes JK nenorėjo derėtis dėl šio klausimo.

Dideli pokyčiai: pasiruošimas jau nuo 2021 m. sausio 1 d.

 • Net įsigaliojus naujam ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui, nuo 2021 m. sausio 1 d. bus didelių pokyčių.
 • Tą dieną JK paliks ES bendrąją rinką ir muitų sąjungą, taip pat visas ES politikos sritis ir tarptautinius susitarimus. Laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas tarp JK ir ES baigsis.
 • ES ir JK sudarys dvi atskiras rinkas, dvi atskiras reguliavimo ir teisinės erdves. Tai sukels kliūtis prekybai prekėmis ir paslaugomis, tarpvalstybiniam judumui ir mainams, kurių šiandien nėra – abiem kryptimis.

Išstojimo sutartis

Dėka intensyvių ES ir JK diskusijų jungtiniame komitete ir įvairiuose specializuotuose komitetuose, pasitraukimo susitarimas – ypač protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos – bus įgyvendintas sausio 1 d.

Gruodžio 17 d. ES ir JK jungtinis komitetas susitiko pritarti visiems oficialiems sprendimams ir kitiems praktiniams sprendimams, susijusiems su pasitraukimo susitarimo įgyvendinimu. Vykdydama šiuos abipusiai sutartus sprendimus, JK sutiko atšaukti ginčijamas JK vidaus rinkos įstatymo nuostatas ir į mokesčių įstatymą neįtrauks jokių panašių nuostatų.

Tolesni žingsniai

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas pradedamas taikyti ypač skubiai:

 • Jungtinė Karalystė, kaip buvusi valstybė narė, palaiko glaudžius ryšius su Europos Sąjunga įvairiose ekonominėse ir kitose srityse. Jei po 2020 m. gruodžio 31 d. nebus taikytinos sistemos, reglamentuojančios ES ir JK santykius, šie santykiai bus labai sutrikdyti, kenkiant asmenims, įmonėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims;
 • Derybos galėjo būti baigtos tik labai vėlai, tačiau nesibaigus pereinamajam laikotarpiui. Toks pavėlavimas neturėtų įtakoti Europos Parlamento teisės į demokratinę priežiūrą;
 • Atsižvelgdama į šias išskirtines aplinkybes, Europos Komisija siūlo laikinai taikyti susitarimą iki 2021 m. vasario 28 d.

Susitarimas dėl išstojimo

Lieka galioti Susitarimas dėl išstojimo, kuriuo, be kita ko, apsaugomos ES ir Jungtinės Karalystės piliečių teisės, ES finansiniai interesai ir, svarbiausia, taika ir stabilumas Airijos saloje. Visapusiškai ir laiku įgyvendinti šį Susitarimą – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. Dėl intensyvių ES ir Jungtinės Karalystės diskusijų Jungtiniame komitete ir įvairiuose specialiuosiuose komitetuose Susitarimas dėl išstojimo, visų pirma Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, bus įgyvendintas sausio 1 d. Gruodžio 17 d. ES ir Jungtinės Karalystės jungtinis komitetas susitiko ir patvirtino visus oficialius sprendimus ir kitus praktinius sprendimus, susijusius su Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimu. Atsižvelgdama į šiuos abipusiškai sutartus sprendimus, Jungtinė Karalystė sutiko iš savo Vidaus rinkos įstatymo projekto (Internal Market Bill) pašalinti ginčytinas nuostatas ir panašių nuostatų neįtrauks į Apmokestinimo įstatymo projektą (Taxation Bill).

Komisija nedelsdama pasiūlys Tarybos sprendimus dėl Susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo ir sudarymo. Taryba, visoms 27 valstybėms narėms sprendžiant vieningai, turės priimti sprendimą, kuriuo įgaliojama pasirašyti Susitarimą ir jį laikinai taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d. Kai šis procesas bus baigtas, ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas galės būti oficialiai pasirašytas. Po to Europos Parlamento bus paprašyta pritarti šiam Susitarimui. Paskutiniame ES veiksmų etape Taryba turės priimti sprendimą dėl Susitarimo sudarymo.

 Visas sutarto Susitarimo tekstas