ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba

Europos Audito Rūmai paskelbė Specialiąją ataskaitą 20/2022 „ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba. Kontrolės sistemos įdiegtos, tačiau mažiau veiksmingos dėl nevienodų valstybių narių atliekamų patikrų ir taikomų sankcijų“, kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narė Eva Lindström.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba yra viena didžiausių grėsmių jūrų ekosistemoms, kenkianti pastangoms tausiai valdyti žuvininkystę. ES ir jos valstybės narės ėmėsi priemonių, skirtų neteisėtai žvejybai kontroliuoti. Tačiau dėl to, kad valstybės narės nevienodai taiko patikras ir sankcijas, šios priemonės nėra tokios veiksmingos, kokios turėtų būti. Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai stebėti, kaip valstybės narės stiprina savo kontrolės sistemas, skirtas užkirsti kelią neteisėtos žvejybos produktų importui, ir užtikrinti, kad jos taikytų atgrasomąsias sankcijas už neteisėtą žvejybą ES vandenyse ir už jų ribų.

Specialioji ataskaita 20/2022: ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba – Kontrolės sistemos įdiegtos, tačiau mažiau veiksmingos dėl nevienodų valstybių narių atliekamų patikrinimų ir taikomų sankcijų
 Tikrinome ES sistemą, veiksmus ir išlaidas, kuriais siekiama užkirsti kelią tam, kad neteisėtos žuvininkystės produktai nepatektų į ES piliečių lėkštes. Apskritai darome išvadą, kad įdiegtos kovos su neteisėta žvejyba kontrolės sistemos yra iš dalies veiksmingos; nors jos ir mažina riziką, jų veiksmingumą mažina tai, kad valstybės narės nevienodai vykdo patikrinimus ir taiko sankcijas. Rekomenduojame Komisijai stebėti, kaip valstybės narės stiprina savo kontrolės sistemas, skirtas užkirsti kelią neteisėtos žuvininkystės produktų importui, ir užtikrinti, kad valstybės narės taikytų atgrasomąsias sankcijas už neteisėtą žvejybą.Audito Rūmų specialioji ataskaita parengta pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Specialioji ataskaita 20/2022: ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba – Kontrolės sistemos įdiegtos, tačiau mažiau veiksmingos dėl nevienodų valstybių narių atliekamų patikrinimų ir taikomų sankcijų

Specialiąją ataskaitą Lietuvių kalba rasite čia.