Informacija iš ŽŪR organizuoto pasitarimo apie paramą tiesioginei sėjamajai įsigyti

2022 m. balandžio 28 d. įvyko Žemės ūkio rūmų organizuotas nuotolinis pasitarimas dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15‑001‑06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje“ aprašo projekto Nr. 22-6443.

Pasitarime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėjas Zigmas Medingis, įvairių savivaldybių bei seniūnijų žemės ūkio specialistai, taip pat žemdirbių savivaldos atstovai ir ūkininkai.

Žemės ūkio ministerijos atstovas pristatė pranešimą apie energetiškai efektyvias ir klimatui palankias investicijas, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje, iš Modernizavimo fondo.

Parama būtų skiriama šiai technikai įsigyti:

 • Tiesioginė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos.
 • Juostinė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos, kai palengvinant sėklos įsėjimą iki 10 cm gylio supurenamos jos įsėjimo juostos, kurios gali apimti ne daugiau kaip 30 proc. viso dirvos ploto.

Pareiškėjais galėtų būti:

 • Ūkis (ūkininko ar juridinio asmens) nėra naujai besikuriantis ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikė (vykdoma žemės ūkio veikla) ne trumpiau kaip 1-erius metus;
 • Kooperatyvai (kai jo nariai ne trumpiau kaip 1-erius metus vykdo ūkinę veiklą).

Pateikiant paraišką bus būtina:

 • Vykdyti buhalterinę apskaitą;
 • Valda turi būti įregistruota valdų registre;
 • Pateikti deklaraciją, kad sėjamoji nebus finansuojama iš kitų paramos fondų;
 • Pateikti deklaraciją, kad sutinka, jog kiekvienais paskesniais ūkiniais metais, pradedant nuo kitų ūkinių metų, po to, kai buvo įsigyta sėjamoji, degalų norma būtų sumažinta, atsižvelgiant į įsigytos sėjamosios darbinį plotį ir apskaičiuotą vidutinį degalų sąnaudų žemės ūkio darbams sutaupymą (40 litrų/ha), (sėjamosios 1 darbinio metro pločiui – 3000 litrų per metus).

Esminiai įsipareigojimai:

 • Neparduoti sėjamosios 5-rius metus;
 • Tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • Sudaryti sąlygas inspektoriams vykdyti patikrą (tuo atveju kai pareiškėjas pateka į patikros planą);
 • Saugoti 5 metus sėjamosios įsigijimo dokumentus;
 • Pareiškėjui degalų norma sumažinama 3000 litrų/vienam darbinio pločio metrui, kuri yra nustatyta atsižvelgiant į degalų sąnaudų sutaupymą.

Numatomas paramos dydis:

 • Skiriama fiksuota paramos suma – 40 000 Eur;
 • Maksimali parama negali viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos;
 • Parama pervedama pareiškėjui per Aplinkos projektų valdymo informacinė sistemą (APVIS) pateikus mokėjimo prašymą ir sėjamosios įsigijimą patvirtinančius dokumentus:
  • išlaidų apmokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą;
  • apmokėta sąskaita turi būti išrašyta pareiškėjo vardu;
  • sėjamosios techninius duomenis patvirtinančių dokumento kopiją;
  • sėjamosios nuotrauką.

Aplinkos projektų valdymo agentūra numato savo tinklapyje paruošti platformą, skirtą skelbti sėjamųjų pirkimą pagal užsakovo nustatytus sėjamosios parametrus.

Parama galėtų būti neišmokama, sumažinama arba pareikalauta grąžinti visą ar dalį sumokėtos sumos:

 • Jeigu pareiškėjas neatsiskaitė su sėjamosios tiekėju;
 • Jeigu paaiškėja, kad paramos suma buvo išmokėta nepagrįstai;
 • Jeigu atsiskaityta už sėjamąją ne per finansų įstaigas;
 • Parama neskiriama, jeigu pareiškėjas atsisako sutikimo dėl degalų normų sumažinimo.

Parama skiriama iš Modernizavimo fondo, kurio valdytoja yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldi Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs kvietimus teikti paraiškas, vertins paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdys paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą. Paraiškų rinkimą planuojama organizuoti dar šiais metais.

Projektas pridedamas

Žemės ūkio ministerijos pranešimas pridedamas