Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – visų labui

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena svarbiausius Integruotos kenksmingųjų organizmų (kenkėjų) kontrolės (toliau – IKOK) bendruosius principus bei ragina jų laikytis.

Kas tai – IKOK ir kodėl svarbu jos laikytis?

IKOK – tai augalų apsaugos nuo kenkėjų tam tikrų metodų įvertinimas ir parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir kitų priemonių naudojimas siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Taikant IKOK, pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenkėjų ir (ar) juos sunaikina. Be to,  kruopščiai išnagrinėjami visi galimi kontrolės būdai ir AAP naudojami tik tuomet, kai kitos priemonės neužtikrina pakankamos kenkėjų kontrolės. Tinkamai parenkant ir naudojant IKOK priemones AAP liekanų maiste, pašaruose ir aplinkoje būna mažiau, gerėja pusiausvyra tarp ekosistemų.

Kuo remiantis ir kas privalo reikalavimų laikytis?

IKOK  reikalavimai nenauji, jie įtvirtinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) Nr. 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiai naudoti  pesticidus.  Direktyvoje nustatyta, kad IKOK bendrųjų principų Europos Sąjungos valstybių profesionalieji AAP naudotojai turi laikytis nuo 2014 m.

Europos Komisija 2019 m. Lietuvoje atlikto auditą dėl tausaus pesticidų naudojimo ir pateikė rekomendaciją, kuri buvo susijusi su nepakankamu IKOK bendrųjų principų taikymo ir priežiūros reglamentavimu. Atsižvelgus į tai, 2022 m. buvo pakeistas Augalų apsaugos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-535 „Dėl augalų apsaugos plano patvirtinimo“, kurio 3 priede išsamiai  išdėstyti IKOK bendrieji principai ir jų taikymo reikalavimai,  įsigalioję 2022 m. liepos 1 d. Profesionaliesiems AAP naudotojams jų laikytis  privaloma.

Kas sudaro IKOK bendruosius principus?

Pagrindinę IKOK priemonių dalį sudaro prevencinės priemonės:

 • tinkama augalų kaita (tame pačiame lauke augalai negali būti auginami ilgiau nei vienus metus/dvejus metus su posėliu);
 • geras dirvos paruošimas sėjai (sėja reikiamu gyliu, palankiais terminais, rekomenduotina norma / arba juostinis žemės dirbimas su sėja / arba beariminis žemės dirbimas / arba tiesioginė sėja);
 • bent dalis pasėlių apsėjama sertifikuota sėkla arba auginamos veislės, įrašytos į Nacionalinį veislių sąrašą: http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-veisles/
 • tręšimas / kalkinimas pagal dirvos agrocheminę sudėti ir auginamų augalų poreikį;
 • žemės dirbimo, sėjos ir derliaus nuėmimo įrangos ir agregatų priežiūra (plauti, valyti ir kt.);
 • naudingųjų organizmų apsauga naudojant nechemines technologijas ar augalų apsaugos priemones (tarpiniai pasėliai / arba žydinčių augalų juostos / arba piktžolių naikinimas mechaniniu būdu / arba kraštovaizdžio elementai).

Kenkėjų stebėsena, jų prognozavimas:

 • stebėsena (savarankiškai vadovaujantis / arba naudojantis sprendimus teikiančių sistemų informacija / arba naudojantis kvalifikuotų konsultantų paslaugomis);
 • sprendimų dėl AAP naudojimas priėmimas remiantis stebėsenos duomenimis (feromoninės gaudyklės / arba sprendimus teikiančios sistemos informacija / arba dalyvavimas tausaus AAP naudojimo mokymuose).

Tinkamų kontrolės metodų parinkimas:

 • biologinių, fizinių ar necheminių metodų taikymas (entomofagai, plėšriosios erkės, bakterijos ir kt. / arba kenkėjus atbaidantys augalai / arba piktžolių naikinimas mechaniniu būdu arba kt.);
 • kuo mažiau kenkiančių aplinkai ir žmogui AAP ar apdorojimo jais būdų parinkimas (AAP naudojimas pagal poreikį / arba mažos rizikos AAP naudojimas / arba dulksną mažinančios įrangos naudojimas);
 • AAP naudojimas neviršijant būtinybės (AAP normų (kai nedraudžiama etiketėje) mažinimas / AAP naudojimas ne visame plote (atsižvelgiant į kenkėjų paplitimą);
 • kenkėjų atsparumo atsiradimo rizikos mažinimas (skirtingų cheminių grupių AAP naudojimas / arba skirtingo veikimo būdo AAP naudojimas).

Ar IKOK bendrieji  principai taikomi  tinkamai,  išsamią informaciją rasite plano II skyriuje šiuo interneto adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E94F072A30D8/asr.

Labai svarbu, kad  ūkininkai pasirinktų ir taikytų IKOK veiksmingas priemones,  kasmet jas įsivertintų (naudodami plano 6 priede nurodytą anketą arba užpildydami laisvos formos įsivertinimą). Įsivertinimo rezultatai turi būti saugomi penkerius metus.

Mokslininkai, remdamiesi atliktų tyrimų duomenimis, yra parengę IKOK gaires pagrindiniams lauko, sodo ir daržo augalams. Jose pateikta medžiaga gali padėti pasirinkti tinkamiausią auginimo technologiją, mažinančią derliaus priklausomybę nuo cheminių AAP naudojimo. Jas galite rasti internete adresu https://www.lammc.lt/lt/pagrindiniu-lauko-darzo-ir-sodo-augalu-integruotos-kenksminguju-organizmu-kontroles-ikok-gairiu-parengimas/2738.

Kas kontroliuoja ir kokios sankcijos numatytos?

IKOK bendrųjų principų taikymo reikalavimų priežiūrą pavesta atlikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Klausimyną, taikomą reikalavimams patikrinti, galite rasti šiuo internetiniu adresu:

https://www.vatzum.lt/uploads/documents/tps_20220426_ikok_klausimynas_eimin.pdf

Už IKOK bendrųjų principų laikymosi pažeidimus numatyta LR administracinių nusižengimų kodekso 3427 straipsnyje numatyta atsakomybė (bauda fiziniams asmenims – 30–100 Eur, o juridinių asmenų vadovams, ar kitiems atsakingiems asmenims – 60–150 Eur. Nusižengus pakartotinai, – bauda fiziniams asmenims  – 100-200 Eur, o juridinių asmenų vadovams, ar kitiems atsakingiems asmenims – 150–300 Eur).

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija