Ką būtina žinoti tręšiamųjų produktų gamintojams, importuotojams ir platintojams?

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena, kad nuo 2022 m. liepos 16 d. įsigaliojo nauji 2019 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/1009), kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 reikalavimai.

Reglamento reikalavimai taikomi tręšiamųjų produktų gamybai ir pateikimui ES rinkai, tačiau jie netaikomi ES tręšiamųjų produktų naudojimui ar jų naudojimo būdui nustatyti. Reglamente (ES) 2019/1009, kuriuo nustatyti ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai reikalavimai, nustatyta, kad gamintojai turi parengti tręšiamojo produkto etiketę, kurioje taip pat pateikiama ir naudojimo instrukcija, įskaitant naudojimo normas, laiką bei dažnumą.

Minėtame Reglamente (ES) Nr. 2019/1009 taip pat nustatyta, kad ES tręšiamieji produktai gali būti tiekiami rinkai tik tuo atveju, kai:

 • atitinka produktų funkcinės kategorijos reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 I priede;
 • atitinka sudedamųjų medžiagų kategorijos ar kategorijų reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 II priede, ir
 • paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 III priede nustatytus ženklinimo reikalavimus.

Prieš pateikiant į rinką CE ženklu (anksčiau jis buvo EB) pažymėtus tręšiamuosius produktus ekonominės veiklos vykdytojai (gamintojai, importuotojai ir platintojai) privalo:

 1. įsitikinti, kad tręšiamasis produktas atitinka reikalavimus nurodytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 I ir II prieduose;
 2. gamintojai turi parengti, o įgaliotieji atstovai, importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas parengė visus techninius dokumentus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 IV priede;
 3. gamintojai turi atlikti arba pavesti atlikti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas atliko atitikties vertinimo procedūrą;
 4. gamintojai turi parengti arba pavesti parengti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas parengė ES atitikties deklaraciją;
 5. gamintojai, jų įgaliotieji atstovai ir importuotojai turi paruošti, o platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas ir importuotojas parengė reikalavimus atitinkančią etiketę ir tręšiamąjį produktą paženklino CE ženklu.

Informuojame, kad importuotojams ir platintojams tenka gamintojo pareigos, kai importuotojas arba platintojas ES tręšiamąjį produktą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekių ženklą arba pakeičia ES tręšiamąjį produktą taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis Reglamentui (ES) 2019/1009.

Augalininkystės tarnyba vykdo ES tręšiamųjų produktų, pažymėtų CE ženklu, įvežimo iš trečiųjų šalių kontrolę. Importuotojai, įveždami ES tręšiamuosius produktus į Lietuvą, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. ES atitikties deklaraciją;
 2. pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 III priede pateiktą pavyzdį parengtą etiketę ar atitinkamą lydimąjį dokumentą;
 3. akredituotų laboratorijų bandymų ataskaitas, įskaitant produktų alyvos išlaikymo ir atsparumo detonacijai tikrinimų ataskaitas;
 4. saugos duomenų lapus (jei saugos duomenų lapai privalomi pagal Reglamentą Nr. 1907/2006).

Gamintojai ir importuotojai, pateikiantys ir (ar) tiekiantys į rinką CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, privalo turėti ir 5 metus saugoti visus Reglamento (ES) 2019/1009 IV priede nurodytus techninius dokumentus ir nacionalinei kompetentingai institucijai, t. y. Augalininkystės tarnybai, pateikus pagrįstą prašymą.

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą į rinką pateikiamiems ir tiekiamiems tręšiamiesiems produktams reikalavimai išlieka tie patys ir tvarka nesikeičia.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija