Kai trūkstant diskusijos su žemdirbių savivalda gimsta realiai neįgyvendinami įsakymai

Lapkričio 26 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) siūlydami palikti šiuo metu galiojančią nuostatą, leidžiančią augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą tvarkyti pasirinktinai, pildant jį popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje.

ŽŪR turi pasiūlymų ir yra pasiruošę diskutuoti kaip būtų galima tobulinti dabartinę augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitą, nedidinant administracinės naštos, tačiau tokia tvarka, kuri yra numatyta Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakyme Nr. 3D 799, kuriuo pakeistos Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), pagal kurias nuo kitų metų yra panaikinta galimybė augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą pildyti popieriuje, nėra priimtina.

Taisyklių 92 punkte, kuris, numatoma, kad įsigalios nuo 2021 m. balandžio 5 d., nurodoma, kad augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo pats, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) per elektroninę bankininkystę, arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta Taisyklių 3 priede.

Toks reikalavimas didina žemdirbiui tenkančią administracinę naštą bei apsunkina žemės ūkio veiklą vykdančius subjektus. Žemdirbių veikla yra priklausoma nuo meteorologinių sąlygų, kadangi gamyba vyksta po atviru dangumi, todėl kai kuriems žemės ūkio subjektams 48 valandų laikotarpis žurnalo užpildymui prisijungus prie PPS yra per trumpas. Paprastai ūkininkai visą dokumentaciją ir kitą su ūkiu susijusį administracinį darbą atlieka vėlai vakare, pabaigę dienos lauko darbus, t. y. kai seniūnijos jau nebedirba. Be to, šis pakeitimas palies daugumą vyresnio amžiaus žemdirbių, kuriems sudėtinga naudotis PPIS.

Suprantame skaitmenizacijos privalumus ir poreikį kuo greičiau bei efektyviau apskaityti augalų apsaugos produktų naudojimą, užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę bei apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, tačiau pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi būti proporcingos ir sudaryti kuo mažesnę administracinę naštą bei neapsunkinti labiau negu to reikia išsikeltiems tikslams pasiekti.

Be to, pažymime, kad 2020 m. rugpjūčio 21 d. Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) derinimui su visuomene buvo pateiktas Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 20-11629 (toliau – Projektas). Tačiau Projekte nebuvo numatoma keisti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymo tvarkos, panaikinant šiuo metu galiojančias alternatyvas (pildyti žurnalą popieriuje arba elektroninėje formoje). Nauja nuostata Taisyklėse atsirado vienašališkai nediskutuojant su žemdirbių savivalda.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme Nr. XI 2220 numatyti principai, kurie nustato tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams (tame tarpe ir Žemės ūkio ministerijai), siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Atsižvelgiant į Taisyklių pakeitimo derinimo procesą, kurio metu nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti suinteresuotiems subjektams, galimai buvo pažeistas atvirumo ir skaidrumo principas, reiškiantis, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir interesų grupėms.

Žemės ūkio rūmų raštas Žemės ūkio ministerijai 

Nuoroda į 2020-11-19 patvirtintą ŽŪM įsakymą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a25abce22aa811eb8c97e01ffe050e1c