Komitete aptarti du aktualūs klausimai

Lapkričio 5 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Žemės, miškų ir aplinkosaugos komiteto posėdis.

Komiteto pirmininkas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis pristatė darbotvarkę, kurioje du aktualūs klausimai: dėl LR  specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir dėl į melioracijos sistemą įtrauktų upelių.

Kaip informavo Komiteto pirmininkas dr. Algis Gaižutis, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų  įstatymo projektas buvo parengtas siekiant ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus nustatyti vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su  šių sąlygų taikymu. Į Projektą perkelti papildomi apribojimai, nauji suvaržymai, neaiški kompensacijos dydžio dėl specialiosios žemės naudojimo sąlygų apskaičiavimo tvarkos kelia pagrįstą susirūpinimą žemės ir miškų savininkams.

„Įstatymas ypač didelės apimties ir yra aktualus žemės ir miškų savininkams, todėl turi būti derinamas ir su žemdirbių organizacijomis”, – kalbėjo dr. A.Gaižutis.

Komiteto nariai vienbalsiai nutarė kreiptis į ŽŪR pirmininką, kad raštu būtų kreipiamasi į LR Seimą ir prašoma tobulinti įstatymą.

Antrąjį klausimą – Dėl į melioracijos sistemą įtrauktų upelių pristatė Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis.

Sureguliuoti upeliai, vadovaujantis žemės ūkio ministro 2004 m balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“, kaip melioracijos sistemų nuleidžiamieji grioviai įtraukti į Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą. Jei šie upeliai bus netinkamai prižiūrimi, rekonstruojami ar apleisti, suges visa melioracijos sistema, žemės sklypai bus užsemti ir nebus galima naudoti pagal jų paskirtį. Tuo tarpu, Aplinkos ministerija  sureguliuotus upelius traktuoja kaip gamtinius objektus ir reikalauja, kad jie būtų prižiūrimi laikantis vandens telkinių apsaugos zonos reikalavimų, kurie neužtikrina tinkamos sureguliuotų upelių, kai melioracijos sistemos dalies, priežiūros.

„Visa melioracijos sistema turi turėti vieną šeimininką – Žemės ūkio ministeriją, nes tik taip galima užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą ir kokybišką melioracijos priežiūrą”, – kalbėjo S. Daniulis.

Komiteto pirmininkas dr. Algis Gaižutis pasiūlė melioracijos klausimą įtraukti į ŽŪR ateinančio posėdžio darbotvarkę ir detaliau panagrinėti pasikviečiant atsakingus Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos atsakingus atstovus.