Kviečiame aktyviai dalyvauti EK viešose konsultacijose dėl biologinės įvairovės strategijos

2021 m. sausio 11 d. Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas, kurių tikslas – surinkti ir susisteminti informaciją, gautą iš suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės apie ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimą ir ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių taikymą. Nuomonės bus renkamos iki 2021 m. balandžio 5 d.

Tikslinė auditorija

Šiose konsultacijose gali dalyvauti bet kuri suinteresuota viešoji ar privati organizacija arba asmuo. Mus ypač domina atsiliepimai iš institucijų ir asmenų, kurie dalyvauja biologinės įvairovės valdymo, atkūrimo ir apsaugos veikloje arba kuriems įvairūs ES biologinės įvairovės politikos aspektai daro poveikį, pavyzdžiui, visų lygmenų valdžios ir valdymo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, konsultantų, žemės tvarkytojų, planuotojų ir plėtotojų, pramonės, verslo ir finansų sektoriaus atstovų.

Kodėl vykdomos šios konsultacijos

Šių konsultacijų tikslas – iš suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės surinkti informacijos ir atsiliepimų apie ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimą ir ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių taikymą, taip pat informacijos, naudosimos rengiant poveikio vertinimą, kuriuo Komisija remsis rengdama pasiūlymą dėl privalomų ES gamtos atkūrimo tikslų. Šios konsultacijos apima tris atskiras ES biologinės įvairovės politikos iniciatyvas: 1. ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. vertinimą (2011–2020 m.); 2. ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių taikymo peržiūrą atsižvelgiant į strategijos iki 2020 m. 5 tikslą; 3. Teisiškai privalomų ES gamtos atkūrimo tikslų parengimą – tai vienas iš pagrindinių 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos įsipareigojimų. Šios politikos iniciatyvos tarpusavyje susijusios. ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2020 m. nustatyta ES biologinės įvairovės politikos programa 2011–2020 m. Šiuo metu atliekamas šios strategijos vertinimas. ES reglamentas dėl invazinių svetimų rūšių priimtas siekiant įgyvendinti Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. 5 tikslą. 2020 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė 2030 m. biologinės įvairovės strategiją. Vienas iš pagrindinių strategijoje nustatytų įsipareigojimų – iki 2021 m. pabaigos pasiūlyti teisiškai privalomą priemonę, kurioje būtų nustatyti ES tikslai, padėsiantys atkurti pažeistas ekosistemas iki 2030 m. PASTABA. Tai vienas klausimynas, kurį galima rasti strategijos iki 2020 m. vertinimo svetainėje arba iniciatyvos dėl teisiškai privalomų ES gamtos atkūrimo tikslų svetainėje. Klausimyną turite pildyti tik vieną kartą.

Kaip dalyvauti konsultacijose

Nuomonę šiose viešose konsultacijose galite pateikti užpildydami internetinį klausimyną.

Klausimynas yra pateiktas ir lietuvių kalba. Atsakymus taip pat galima pateikti lietuviškai.

KLAUSIMYNĄ RASITE ČIA, paspaudę ant geltonos nuorodos

Skaidrumo sumetimais viešose konsultacijose dalyvaujančias organizacijas ir įmones prašome užsiregistruoti ES skaidrumo registre.