Kviečiame į nuotolinį renginį dėl strateginio plano

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame ŽŪR narių informaciniame renginyje „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-2922 (toliau – Projektas)”.

Projekto tikslas – nustatyti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginio plano) priemonės veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ ekologinės sistemos išmokų skyrimo tvarką.

Projekte numatyta, kad ekologinės sistemos išmokos bus mokamos pareiškėjams, kurie einamaisiais metais, ne vėliau kaip gegužės 15 d., pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir šiose paraiškose nurodys, jog prašo skirti kompensacines išmokas, nurodydami pasirinktą priemonės veiklą, galvijų bandos, kurioje nurodyta veikla bus taikoma, numerį ir įsipareigotą ganyti ganykloje / išleisti ganytis į atvirą erdvę sutartinių gyvulių (toliau – SG) skaičių.

Projektu siūloma numatyti, kad pareiškėjas:

  1. privalo būti aktyvus ūkininkas, tvarkantis buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  2. turėti valdoje savo ir (arba) valdos partnerio (-ių) ir (arba) šeimos narių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotų galvijų;
  3. pagal 1 veiklos sritį įsipareigoja ganyti pieninius galvijus nepertraukiamai ne trumpiau nei 140 dienų per metus ganyklose. Reikalavimas netaikomas ganymui nepertraukiamai karvių melžimo metu, jei jos fiziškai parginamos melžimui į tvartus ar kitą melžimo vietą, dėl aplinkos sąlygų, kurios galėtų turėti įtakos galvijų sveikatai ir gerovei bei dėl galvijo ligos, traumos ar fiziologinės būklės;
  4. pagal 2 veiklos sritį įsipareigoja užtikrinti, kad einamaisiais metais iki gruodžio 31 d. pieniniai ir (arba) mėsiniai galvijai turėtų galimybę ganytis atviroje erdvėje, diendaržiuose, ganyklose nepertraukiamai ne mažiau kaip 120 dienų per metus paraiškoje nurodytu laikotarpiu, jiems turi būti sudaromos sąlygos laisvai patekti į atvirą erdvę, diendaržį arba ganyklą;
  5. pagal abi veiklos sritis įsipareigoja  ne vėliau kaip per 7 d. suvesti duomenis į ŪGR apie galvijų bandos (visų galvijų bandoje ar tam tikro galvijų (SG) skaičiaus bandoje), kuriai pareiškėjas paraiškoje įsipareigoja taikyti aukštesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, išgynimo į ganyklą / atvirą erdvę / diendaržį pradžią (t. y. ganymo pradžios datą) ir ne vėliau kaip per 7 d. suvesti duomenis į ŪGR apie galvijų bandos pargynimą iš ganyklos / atviros erdvės / diendaržio   (t. y. ganymo pabaigos datą).

Renginys vyks 2023 m. kovo mėn. 10 d. (penktadienį), nuo 11 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Click here to join the meeting