Kviečiame teikti siūlymus dėl paramos už pienines karves

 Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-695 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – nustatyti 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves, kuria palaikomos pieninių veislių karvių laikytojų pajamos, didinamas ūkių konkurencingumas ir tvarumas, skyrimo tvarką ir reikalavimus.

Projekte numatyta, kad parama mokama valdos valdytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

  1. kurie, vadovaudamiesi tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją pajamų paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai);
  2. už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. (imtinai) pienines karves;
  3. jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius 18 mėnesių iki einamųjų metų kovo 31 d.

Paramos dydžiai yra diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių pagal 4 pakopas, kurios nustatytos Strateginiame plane:

1 pakopa – už pirmąsias 10 karvių (imtinai),

2 pakopa – už 11–50-tąją karves (imtinai),

3 pakopa – už 51–150-tąją karves (imtinai);

4 pakopa – nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves.

Paramos dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis atskiru Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta paramos dydžių apskaičiavimo metodika. Tikslūs paramos dydžiai bus nustatyti atskirais Žemės ūkio ministro įsakymais, kasmet paaiškėjus tiksliam pareiškėjų skaičiui ir šiuose ūkiuose laikomų pieninių karvių skaičiui. Papildoma 10 Eur išmoka už pieninę karvę, atitinkančią nustatytus reikalavimus, skiriama, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934, nepertraukiamai nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio mėn. 30 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1ba5d9d097cc11edb55e9d42c1579bdf