Kvietimas teikti paraiškas dėl pasėlių draudimo nuo sausros įmokų kompensavimo

Nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pasėlių ir augalų draudimo nuo sausros įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos priimamos savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose.
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui skirta 2 241 967 Eur paramos lėšų. Tai pirmas paraiškų teikimo etapas šiais metais, šiuo laikotarpiu kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys gauti kompensacijas už pasėlių nuo sausros draudimą. Antras paraiškų priėmimo etapas numatytas rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.
Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Paraiška teikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas. Ją galima teikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, elektroniniu paštu. Kiekvienas paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – paraiška turi būti pasirašyta saugiu el. parašu.
Kas gali kreiptis dėl kompensacijos
Paraiškas gali teikti augalininkyste, sodininkyste ar daržininkyste užsiimantys ūkio subjektai, norintys, kad būtų kompensuotos paramos pasėlių ir augalų nuo sausros draudimo įmokos. Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, juridiniai asmenys – įregistravę savo vardu valdą.
Pareiškėjo sudaromoje draudimo sutartyje turi būti numatoma padengti nuostolius, kai sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų produkcijos. Apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruotas žemės ūkio veiklos subjekto ūkis, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro.
Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką. Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.
Kompensuojama iki 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos
Pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos. Tačiau kompensuojama suma negali viršyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis.
Draudimo paslaugų pirkimo būdai
Prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis bei administravimo taisyklėmis. Tuo tarpu perkančiosios organizacijos pirkimus turi vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
Jei pirkėjas nėra perkančioji organizacija, o perkamų pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugų suma yra lygi arba viršija 58 000 Eur, pareiškėjas pirkimą turi vykdyti konkurso būdu.
Jei draudimo paslaugų vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paraiška reikia pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus. Jei rinkoje šias paslaugas teikia mažiau tiekėjų, prie komercinių pasiūlymų pridedamas ir paslaugų tiekėjo pateiktas neigiamas atsakymas.
Draudimo sutartis – prieš pateikiant paraišką
Prieš teikdamas paraišką ūkininkas turi pasirašyti su draudimo bendrove draudimo sutartis / draudimo paraišką ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui ir jose / joje turi būti nurodyta:
 • duomenys apie draudimo įmonę ir subjektą, kuriam nuosavybės teise priklauso draudžiama produkcija;
 • kiekviena augalų rūšis bei plotas;
 • kiekvienos augalų rūšies draudimo įmokos suma;
 • kiekvienos augalų rūšies draudimo suma, draudimo laikotarpis, apdraustų augalų plotai pagal augalų rūšis ir rizikos, nuo kurių draudžiamasi, bei 20 proc. kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija.
Visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką pareiškėjas turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
Mokama dalinė kompensacija
Paramos gavėjas turi teisę kreiptis dėl dalinės kompensacijos, kuri siekia 70 proc. apskaičiuotos preliminarios paramos sumos, atsižvelgiant į sumokėtą draudimo įmokos sumą. Tokiu atveju, gavęs pranešimą apie sprendimą skirti paramą ir sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas, paramos gavėjas iki einamųjų metų balandžio 30 d. savivaldybei pateikia:
 • draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
 • visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas.
Tuo tarpu pagal Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles savivaldybei reikia pateikti šiuos dokumentus:
 • Paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas);
 • draudimo sutarties bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
 • draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.
Parama mokama neatsižvelgiant į draudžiamojo įvykio faktą
Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybei turi pateikti šiuos dokumentus:
 • draudimo sutartį bei visų draudimo sutarties pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
 • visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas bei paaiškinimus dėl žalą patyrusių pasėlių atsėjimo;
 • visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
Naudinga informacija: