Lietuvos ūkininkių draugija turtėja dalindamasi

Lietuvos ūkininkių draugijai (LŪD) trečią kadenciją vadovaus Virginija Žliobienė. Taip praėjusią savaitę nusprendė LŪD skyrių atstovės, dalyvavusios šios organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) Kaune.

Prieš 80 metų įkurta LŪD dirba visuomeniniais pagrindais.

Skyrių daugėjo žaibu

LŪD tikslas – gerinti kaimo moterų gyvenimo ir darbo sąlygas, suburti jas bendruomeninei veiklai ir kartu puoselėti etninį paveldą, tradicijas ir amatus, plėtoti smulkųjį verslą, gerinti socialinę aplinką. LŪD narės stengiasi į bendrą veiklą įtraukti vaikus, jaunimą.

V. Žliobienė, skaitydama ataskaitinį pranešimą, priminė, jog 1938 m. ŽŪR Namų pramonės ir smulkiųjų ūkio šakų komisijai vadovavusios ūkininkės Alenos Devenienės iniciatyva sukviestame pasitarime svarstyta galimybė steigti LŪD, kuri suburtų Lietuvos ūkininkes bei kitas kaimo moteris ūkinei, tautinei ir kultūrinei veiklai, gintų jų interesus. Iniciatyvai pritarus ir patvirtinus LŪD įstatus, kitų metų pradžioje žemės ūkio ministras Juozas Audėnas LŪD pirmininke paskyrė A. Devenienę. Pirmieji draugijos skyriai atsirado 1939 m. balandį. Metų pabaigoje jų buvo per 60.

LŪD aktyviai veikė iki 1940 m. Ji atkurta 1992 m. birželio 6 d. Atkuriant draugiją daug nusipelnė ŽŪR ir „Ūkininko patarėjas“, taip pat ūkininkės Linos Bružikienės suburtos Kauno r. moterys. Jos vėliau tapo LŪD Kauno „Jiesios“ skyriaus narėmis. L. Bružikienė – pirmoji atkurtos LŪD vadovė. Vėliau draugijai vadovavo Genovaitė Kimbrienė, po jos – Marija Račkaitienė. V. Žliobienė – ketvirtoji draugijos vadovė.

LŪD yra Lietuvos kaimo tinklo, ŽŪR narė.

Padėkojo veteranėms

„Tarp kaimo žmonių kantriai skleidžiate dvasines vertybes, kurios Lietuvos gyvenime svarbios kaip tyras šaltinio vanduo, – kreipdamasi į susirinkusiąsias, sakė LŪD pirmininkė A. Žliobienė. – Mūsų organizacijos tikslas – išsaugoti lietuvių tradicinę kultūrą, papročius, tradicijas, kulinarinį paveldą ir visa tai perduoti jaunajai kartai. Juk Lietuva – gilių kultūrinių tradicijų šalis. Istorinė patirtis liudija, jog tik kaimas išsaugojo tautos savitumą, kalbą, papročius, darbu ir vargu grūdino žmogų. Išnyksime, jei kaime neliks šių pamatinių vertybių. Todėl daug tikimės iš kaimo moterų. Norime, kad jos ryžtingai saugotų ir perteiktų vaikams, anūkams tautos dvasią, jos kultūrą, didžiavimąsi garbinga tautos istorija, skambiu lietuvišku žodžiu, tikėjimu. Negalime pasitraukti nuo brangiausių tautos vertybių, savo šaknų. Ši veikla buvo propaguojama ir vystoma šalies regionuose ir tarptautiniu mastu: rengėme įvairius seminarus, parodas, konferencijas, dalykines keliones ir susitikimus.“

A. Žliobienė padėkojo LŪD Kauno r. skyriaus narei Nijolei Šabaniauskienei už tradicijų ir kulinarinio paveldo pristatymą Žemės ūkio ministerijoje bei draugijos veteranėms Birutei Ramanauskienei, Rimai Gatautienei, Irenai Stauskienei, Rimantei Misiūnienei, Skirmantei Meškevičienei, Laimutei Saviščevienei, Vilmai Daukšienei, Vilmai Kasnauskienei, Palmirai Penkauskienei, Nijolei Šabaniauskienei ir kitoms už patirtį, išmintį, gebėjimą burti apie save bendramintes.

Saugo tradicijas

„Ypač norėčiau padėkoti aktyviausioms draugijos narėms – Kupiškio, Šilalės, Biržų, Panevėžio, Šilutės, Plungės, Klaipėdos, Prienų, Kauno rajonų, Radviliškio, Zarasų, Rokiškio ir Joniškio skyrių moterims“, – vardijo A. Žliobienė. Ji su dėkingumu minėjo ir prie draugijos veikiančių amatų centrų vadoves Editą Rimkienę ir Iną Šležienę, su kolegėmis kasmet dalyvaujančias Berlyne vykstančioje „Žaliojoje savaitėje“, amatų pristatymuose Liuksemburge, Punske, „Agrobalto“ parodose Žemės ūkio akademijoje Kaune. Rajonuose vyksta daug LŪD skyrių moterų inicijuotų renginių, pavyzdžiui, kasmet Kupiškyje – Šeimininkė diena, o Panevėžyje, Šilalėje – įvairūs seminarai, konferencijos, edukaciniai renginiai, organizuojamos pažintinės kelionės po užsienio šalis. LŪD Prienų r. Veiverių skyrius daugiau nei 10 metų vykdo labdaros akcijas. Skyriaus moterys su talkininkais prieš didžiąsias metų šventes lanko vienišus senjorus, neįgaliuosius, nepasiturinčių šeimų vaikams rengia kalėdines eglutes. Varėniškė, sertifikuota amatininkė Laimutė Saviščevienė su savo darbo šiaudų sodais dažnai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

„Kasmetis LŪD narių dalyvavimas tradiciniuose renginiuose užsienyje ir Lietuvoje patvirtina, jog draugijos veikla teisinga – jos narės stengiasi išsaugoti tautos savastį, tradicinę kultūrą. Pasauliui būsime įdomūs tik sava kultūra, papročiais, tradicijomis, kulinariniu paveldu“, – teigė LŪD vadovė.

Pasigedo artimesnės bendrystės  

„Mūsų darbeliai maži, bet jais palaikome tradicijas. Pavyzdžiui, su vietos bendruomene švenčiame kalendorines šventes – Kalėdas, Velykas, Žolinę, Motinos ir Tėvo dienas. Mes – už sielos ramybę, pozityvų mąstymą, stebuklus darantį gerą žodį. Tegu klesti Lietuva – tikrasis perlas. Nėra pasaulyje gražesnės šalies už ją“, – susirinkime emocingai pasisakė N. Šabaniauskienė, kai kolegės ją patvirtino neoficialia LŪD pirmininkės V. Žliobienės pavaduotoja. Pagal draugijos įstatus, jos vadovė pavaduotojų neturi.

Susirinkime pasidžiaugta atskirų LŪD skyrių moterų bendryste, nuoširdžia draugyste. Antai LŪD Kauno „Jiesios“ skyriaus moterys idėjomis ir patirtimi dalijasi susiburdamos Gražinos Viktorijos Petrošienės ar M. Račkaitienės, Dalios Vizgaitienės, kitų moterų sodybose. Susirinkime pasigirdus pageidavimui, kad reikėtų tvirtesnių saitų, artimesnės bendrystės tarp atskirų LŪD skyrių moterų, bemat pasipylė nuoširdūs pasiūlymai.

„Mielos sesės, kurios buvome, esame ir būsime“, – į susirinkimo dalyves kreipėsi LŪD Biržų skyriaus narė Genovaitė Valeckienė. Ji pakvietė visų draugijos skyrių moteris birželio pabaigoje atvykti į Biržų kraštą – supažindinsianti su jo grožiu, ypač – su garbaus amžiaus Aldonos Janulytės sodyba, apie kurią žino visas pasaulis. Neva tuomet čia jau skaisčiai žydės retos veislės geltoni bijūnai.

LŪD Šilutės skyriaus narė Birutė Gustienė kvietė koleges atvykti į jos sodybą Rusnėje – pavaišinsianti žuviene, apgyvendinsianti, visos pasitarsiančios, kaip paįvairinti LŪD veiklą, mat, rengiant gyvenamosiose vietose tas pačias tradicines šventes, kyla grėsmė išsisemti. Susirinkimo dalyvės viliasi, kad šiais, jubiliejiniais metais, pavyks susigrąžinti LŪD skyrius, kurie dabar šiek tiek atitrūkę nuo bendros draugijos veiklos. 

Žavėjosi Lietuvos žmonėmis

Susirinkime nutarta, jog šįmet tradicinė LŪD organizuojama tarptautinė konferencija, skirta pasaulinei Kaimo moterų dienai – spalio 15-ajai, vyks Žemaitijoje arba Zarasų krašte. Kur konkrečiai, priklausys nuo to, kaip pavyks atitinkamiems draugijos skyriams  rasti patalpas konferencijai bei svečių užsieniečių nakvynei. V. Žliobienė vylėsi, kad lėšų konferencijai surengti pavyks gauti dalyvaujant Kaimo tinklo programoje.

LŪD vadovė prisiminė ankstesnius atkurtos draugijos gyvavimo metus, kai kaimo moterys sėmėsi veiklos patirties svečiose šalyse, tokioms kelionėms gaudamos projektinį ir kitokį finansavimą: „Dabar visur vykstame už asmenines lėšas.“

Šįmet trijų Baltijos šalių kaimo moterys jau šešioliktą kartą rinksis Latvijoje dalytis gerąja patirtimi ir idėjomis. Užpernai tokia konferencija vyko Estijoje, Tartu mieste. „Grįždamos iš Estijos parsivežėme dvi viešnias iš JAV Ilinojaus valstijos. Jos Lietuvoje viešėjo visą savaitę. Aplankė Zarasų, Panevėžio, Kauno bei Varėnos rajonus. Vyko susitikimas Kauno kolegijoje, ŽŪR. Per tą savaitę pervažiavome visą Lietuvą. Kokia graži mūsų gimtoji šalis, kokie nuoširdūs ir gražūs žmonės joje gyvena! Esu sužavėta mūsų draugijos Zarasų, Panevėžio, Kauno, Varėnos skyrių moterimis, kurios, negailėdamos nei laiko, nei pinigų, labai šiltai ir nuoširdžiai amerikietes sutiko ir apgyvendino. Viešnios žavėjosi mūsų darbščiais žmonėmis. Apsilankiusios M. Račkaitienės sodyboje sakė, jog tai rojus žemėje“, – prisiminė V. Žliobienė.

Ji padėkojo ūkininkių šeimos nariams, ŽŪR, Lietuvos Kaimo plėtros departamentui, Kaimo tinklui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai, žiniasklaidai, rajonų savivaldybių merams, administracijų vadovams, kurie paremia LŪD veiklą.

„Kvieskime į savo gretas kuo daugiau jaunų moterų, šviesių protų ir dalykimės žiniomis, patirtimi. Dalydamosi turtėjame visos – nuo jaunų iki garbaus amžiaus. Gyvenkime su juoku, meile, būkime pakančios ir tolerantiškos vienos kitoms. Išdalydamos save kitiems, turtėsime pačios“, – LŪD nares ragino draugijos vadovė V. Žliobienė, gyvenanti Prienų r.

Viršelio nuotraukoje: LŪD skyrių atstovės pasibaigus ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui.

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ, ŪP korespondentė