LKAA dalinasi patirtimi: teismo nutartis dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aprašo

Kiekvienas ūkininkas žino, kad mėšlo ir srutų tvarkymą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 2005 m. liepos 14 d. Aplinkos ir Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. D1-367/3D-342 dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, tačiau tuo suabejojo Joniškio r. savivaldybė.  Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T-57 ,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarnybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-174 ,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” nustatė griežtesnius už valstybinius mėšlo ir srutų tvarkymo normatyvus. Tačiau nustatydama savus normatyvus Joniškio r. savivaldybė neatkreipė dėmesio į tai, kad Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnis apibrėžia Valstybinio aplinkos apsaugos valdymo sistemą. Jame be kita ko yra nustatyta, kad ,,vietos savivaldos institucijos, organizuodamos aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą:” ,,8) nustato savo teritorijoje griežtesnius už valstybinius normatyvus, suderinusios su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;”

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija atsižvelgdama į tai, kad šis Joniškio r. tarybos sprendimas nebuvo suderintas nei su žemdirbių savivalda, nei su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis, o taip pat suprasdama, kad toks sprendimas sukuria precendentą, kada Lietuvos teritorijoje skirtingose savivaldybėse bus taikomi skirtingi reikalavimai tai pačiai žemės ūkio veiklai, su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis: skirtinga konkurencine aplinka, skirtinga apkrova aplinkai (skatina ūkininkus vietoje organinių naudoti mineralines trąšas), skirtingomis sąlygomis investicijoms ir socialinei bei ekonominei veiklai kreipėsi 2020–05-12 d. raštu Nr. 01-16 į Žemės ūkio ministeriją, Aplinkos ministeriją, LR Konkurencijos tarybą, LR Vyriausybės atstovą Šiaulių apskrityje, LR Seimo Kaimo reikalų komitetą ir LR Seimo aplinkos apsaugos komitetą ir paprašė išsiaiškinti, ar Joniškio tarnybos sprendimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei ar nepažeidžia Aplinkos apsaugos, Konkurencijos  įstatymų, o taip pat paprašė išsiaiškinti ar šie griežtesni už visuotinai nustatytus Joniškio savivaldybės tarybos  reikalavimai yra teisėti ir ar neturėtų būti panaikinti.

2021 m. kovo 23 d. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eI4-1352-257/2021 pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareiškimą atsakovei Joniškio rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo ir norminio akto teisėtumo ištyrimo ir nusprendė Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių (2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-57 redakcija) 40.4 – 40.6 ir 40.10 papunkčius pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 daliai ir 6 straipsnio 7 dalies 8 punktui.

Joniškio r. tarybai šio teismo sprendimo nepakako ir ji pasinaudojo galimybe  per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. sausio 19 d. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eA-3253-789/2021 ir priėmė neskundžiamą nutartį, kurioje n u t a r ė Joniškio rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos informacija