Nuotolinis renginys apie žemės ūkio aktualijas

Gruodžio mėn. 21 d. 10 val., organizuojamas  nuotolinis informacinis renginys „Žemės ūkio aktualijos“, prisijungimo nuoroda – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjZDA0YmEtYjIwNy00ZDY1LWIxYTUtYmNiMDYwMDU2OGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%2243657bae-aa12-4a6a-bde0-8f8af4652e5d%22%7d

Planuojama aptarti žemės ūkio aktualijas, planuojamus pokyčius, statistiką ir kitus skirtingiems žemės ūkio sektoriams aktualius klausimus.

Informacijos apie Jūsų dalyvavimą renginyje lauksime el. paštu m.rezgys@zur.lt arba tel. 8 699 17769.