Pakeistos tarptautinio atstovavimo taisyklės

2018 m. balandžio 18 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-227 buvo pakeistos Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Kaip įtvirtinta Taisyklėse, teikiant parama siekiama:

  • užtikrinti asociacijų atstovų dalyvavimą ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų bei Europos Komisijos organizuojamuose renginiuose, esant šių organizacijų kvietimams;
  • remti asociacijų veiklą atliekant ES ir (arba) tarptautinių teisės aktų peržiūrą, formuojant bendras pozicijas;
  • sudaryti sąlygas Lietuvos asociacijoms gauti iš ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų informaciją ir ja dalytis su savo asociacijų nariais ir kitais žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyviais;
  • remti asociacijų atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklos viešinimą.

Teikti paraiškas paramai gauti pagal Taisykles galės – Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos, vienijančios fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio, miškų ūkio ir (arba) alternatyviąja veikla, ir esančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvaujančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

Pareiškėjai ir projektai turės atitikti šias tinkamumo sąlygas:

  • pareiškėjas nėra bankrutuojantis arba likviduojamas;
  • paraišką teikia subjektas, atitinkantis galimo pareiškėjo apibrėžimą;
  • asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla;
  • išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių ir ES programų;
  • pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.
  • pareiškėjo samdomieji darbuotojai, atsakingi už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su numatomomis atlikti pareigomis, ir moka anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Paraiškų teikimas, asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projektams 2018 metais remti, pradedamas nuo š. m. balandžio 26 d. ir tęsis iki gegužės 14 d. Numatoma skirti bendra paramos suma yra 326 000 Eur.

Nuoroda į aktualią Taisyklių redakciją – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B5AECCEA096/gaPlzckFCQ

Daugiau informacijos pateikiama Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje – http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/asociacijos-kvieciamos-teikti-paraiskas