Paprastesnės taisyklės ir daugiau pagalbos vaisių ir daržovių augintojams

Kovo 13 d. Europos Komisijos priimtos naujos taisyklės leis Europos vaisių ir daržovių augintojų organizacijoms gauti naudos iš paprastesnių taisyklių, sumažintos administracinės naštos ir didesnės finansinės paramos krizės laikotarpiu.

Atnaujintas ir supaprastintas deleguotasis reglamentas dėl Europos vaisių ir daržovių sektoriaus, kuriuo užbaigiama pagal Junckerio vadovaujamos Komisijos geresnio reglamentavimo iniciatyvą dvejus metus vykdoma peržiūra, dar labiau sustiprins gamintojų organizacijų (GO) vaidmenį padarydamas jas patrauklesnėmis ne nariams, taip pat pagerins esamos rinkos valdymo sistemos veikimą.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas šiandien pasakė: „Ūkininkavimo ir maisto gamybos Europoje kontekste vaisių ir daržovių sektorius yra gyvybiškai svarbus. Kaip ir seniau, Europos Komisija toliau rems šį sektorių. Taip pat labai svarbu, kad milijonams ūkininkų, gaminančių aukščiausios kokybės pasaulyje maistą, būtų tinkamai atlyginta už jų pastangas ir kad vartotojai ir toliau turėtų galimybę pirkti tokius produktus.“

Kasmet 3,4 mln. ūkių, kurie sudaro apie ketvirtį visų Europos Sąjungos ūkių, užauginama vaisių ir daržovių už maždaug 47 mlrd. EUR. Remiantis naujausiais turimais duomenimis, maždaug 1 500 gamintojų organizacijų užaugina 50 proc. ES vaisių ir daržovių produkcijos.

ES vaisių ir daržovių augintojai ne tik gavo tiesioginę paramą ir ES bendrąjį finansavimą kaimo plėtros projektams, bet ir galėjo pasinaudoti išskirtinėmis paramos priemonėmis, kurių vertė iš viso 430 mln. EUR ir kurios buvo taikomos nuo 2014 m. rugpjūčio mėn., Rusijai pradėjus taikyti embargą ES žemės ūkio ir maisto produktų eksportui. Europos Komisija taip pat kasmet teikia papildomą maždaug 700 mln. EUR finansavimą gamintojų organizacijoms.

Be šios nuolatinės pagalbos rinkai, naujomis taisyklėmis taip pat:

  • bus padidinta vaisių ir daržovių sektoriui teikiama parama dėl produktų pašalinimo iš rinkos, kai produktus reikia pašalinti iš rinkos dėl nenumatytų rinkos pokyčių. Kainos už pašalinamus iš rinkos produktus bus 30–40 proc. didesnės nei vidutinės ES rinkos kainos už nemokamam paskirstymui skirtus produktus (iš rinkos pašalintus labdarai skirtus produktus) per paskutinius penkerius metus ir 20–30 proc. didesnės nei kainos už pašalintus kitiems tikslams (kompostui, gyvūnų pašarams, distiliacijai ir kt.) skirtus produktus.
  • Bus padidintas vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų patrauklumas gamintojams, kurie dar nėra GO nariai, geriau išaiškinant, kokiems GO veiksmams gali būti teikiama ES finansavimo parama (pavyzdžiui, investicijoms į technologijas arba kokybės pagerinimui), ir nustatant, kad ne per organizaciją gali būti parduodama ne daugiau kaip 25 proc. produkcijos. Nors GO nariai yra skatinami pristatyti visą produkciją gamintojų organizacijai, kad ji ją parduotų jų vardu, daugelis narių laikosi tiesioginio pardavimo vartotojams tradicijos. Pagrindinis Komisijos pasiūlymas – skatinti tokių trumpų tiekimo grandinių taikymą, tačiau kadangi dabartiniame reglamente nustatyta tik mažiausia produkcijos dalis, o kiekviena valstybė narė gali nusistatyti didžiausią leidžiamą produkcijos dalį, naujosios taisyklės leis taikyti nuoseklesnį metodą.
  • Teisės aktas yra supaprastinamas ir pateikiamas jo išaiškinimas dėl tarptautinių gamintojų organizacijų ir asociacijų. Šios organizacijos yra pagrindinis sektoriaus tarptautiškumo elementas, nes jos ne tik padeda ūkininkams pateikti produkciją į rinką, bet ir užtikrinti, kad jie gautų didesnio eksporto sukurtą pridėtinę vertę. Siekiant supaprastinti išmokas tarptautinėms organizacijoms ir išaiškinti, kaip tai atlikti, dabar išmokos ir kontrolė, pavyzdžiui, susiejamos su teritorija, kurioje įgyvendinamas tarptautinės organizacijos veiksmas.

Šiandien Europos Komisijai priėmus deleguotąjį reglamentą, Taryba ir Europos Parlamentas turės per du mėnesius už jį balsuoti; po to laiko šis reglamentas įsigalios.

Pagrindiniai faktai

ES aktyviai remia vaisių ir daržovių sektorių įgyvendindama rinkos valdymo programą (tai yra bendro žemės ūkio rinkų organizavimo dalis) ir taip siekia keturių plataus užmojo tikslų: sukurti konkurencingesnį ir į rinką orientuotą sektorių; pasiekti, kad krizės turėtų mažesnį poveikį gamintojų pajamoms; skatinti vaisių ir daržovių vartojimą ES; skatinti dažniau taikyti ekologiškus auginimo ir gamybos metodus.

Stiprios gamintojų organizacijos atlieka svarbiausią vaidmenį kolektyviai imantis veiksmų susidarius netikėtoms ir nepalankioms aplinkybėms. Priimtais Bendro rinkos organizavimo reglamentais ES skatina ūkininkus steigti gamintojų organizacijas ir taip sustiprinti savo poziciją rinkoje: jie turėtų didesnę derybinę galią mažmeninėje rinkoje, taip pat galėtų geriau planuoti gamybą, diegti inovacijas, užkirsti kelią krizėms ir taikyti valdymo priemones. ES remia šias ūkininkų pastangas suteikdama jiems finansavimą, kad jie galėtų planuoti savo gamybą, diegti inovacijas ir ekologiškai ūkininkauti.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie gamintojų organizacijas

Europos Komisijos informacija