Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Rugpjūčio 1 d. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas patvirtintino naujas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles (įsakymas Nr. 3D–508).

Taisyklėse numatyta, kad parama bus teikiama ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams ir juridiniams asmenims.

Paramos lėšomis numatoma remti žemės ūkio produktų gamybą; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą bei biodujų gamybą gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms.

Paramos lėšomis numatyta finansuoti gyvulininkystės ar augalininkystės veiklą vykdančių pareiškėjų projektus. Pareiškėjo valda priskiriamas prie kurio nors specializuoto žemės ūkio sektoriaus, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikiamos paramos dydis pareiškėjo projektui apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, neviršijant veiklos sričiai nustatytų paramos intensyvumo lygių – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas vykdo veiklą gyvulininkystės (įskaitant biodujų gamybą), sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriuose, augalininkystės sektoriuje – iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taisyklėse numatyta 20 proc. punktų didesniu paramos intensyvumu visuose žemės ūkio sektoriuose finansuoti tik pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamas kolektyvines investicijas, tačiau bendras paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Nauja tai, kad parama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, teikiama tik tuo atveju, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.

Atkreipiame dėmesį, kad kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, pareiškėjais būti netinkamos.

Paramą numatyta teikti supaprastintąja tvarka ir paramos suma pareiškėjo projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos – nuo paraiškos pateikimo dienos, bendrosios – patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo. Už paramos lėšas pareiškėjas galės įsigyti: naują žemės ūkio techniką ir įrangą; naujas N, O ir SL kategorijos transporto priemones; statyti naujus ir rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti esamus gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; kurti infrastruktūrą valdoje jei ji yra susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje; įsigyti daugiamečius augalus ir vykdyti jų sodinimo darbus.

Taip pat paramos lėšomis numatyta finansuoti patirtas verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo klausimais išlaidas, atlikti projekto viešinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad paramos lėšomis nebus finansuojamos naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta, pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama.

Įgyvendinimo taisyklėse numatyta atlikti pateiktų paramos paraiškų pirmumo atranką pagal nustatytus 8 atrankos kriterijus, vertinimui naudojant 100 balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Pagal šias taisykles paramos paraiškos iš pareiškėjų bus priimamos nuo š. m. rugsėjo 4 d. iki spalio 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paramos paraiškos turi būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt. Paramos paraiškų teikimo laikotarpiui skirtas lėšų biudžetas sudaro 30 mln. Eur.

Patvirtintos taisyklės yra čia.

Žemės ūkio ministerijos informacija