Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp ŽŪR ir VMVT

Gegužės 17 d.  l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bendradarbiavimo sutartyje numatytas šalių pagal kompetenciją aktyvus ir konstruktyvus dalyvavimas vykdant žemdirbių savivaldos organizacijų ir kaimo bendruomenių narių švietimą aktualiais, su jų tiesiogine veikla susijusiais klausimais, organizuojant šviečiamuosius renginius, taip pat rengiant teisės aktų, tvarkų ar strategijų projektus, siekiant paskatinti ŽŪR prisidėti prie sklandesnio tokių dokumentų rengimo bei įgyvendinimo, bendradarbiauti keičiantis gerąja patirtimi, skatinant žemės ūkio ir maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą, siekiant didinti suinteresuotų grupių informavimą apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir jų profilaktiką, ūkinių gyvūnų gerovę, ženklinimą ir registravimą, pašarų ir maisto produktų tvarkymo sąlygas, reikalavimus ir naujoves, pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant bendrus švietimo, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo renginius, konsultacijas ir seminarus, pagal kompetenciją ir remiantis partnerystės principais dalyvauti rengiant ir įgyvendinat nacionalinius ir tarptautinius projektus, bendradarbiauti ir konsultuotis bendrų interesų klausimais rengiant teisės aktų, tvarkų ar strategijų projektus. Sutartyje šalys sutaria, kad jų veiksmai, susiję su gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrole ir profilaktika, ūkinių gyvūnų gerovės, ženklinimo ir registravimo, pašarų ir maisto produktų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimu ir kitais abipusiais svarbiais klausimais gali būti koordinuojami, siekiant sukurti maksimaliai efektyvų bendradarbiavimą ir, kai bendri interesai to reikalauja, kiekviena Šalis gali prašyti neatlygintinos kitos šalies pagalbos.

„Vadovaujantis pažangių Europos Sąjungos šalių patirtimi turime atsižvelgti į skirtingų ūkių dydžių, gaminančių produkciją galimybes ir poreikius, atliekant veterinarijos ir gyvūnų gerovės patikras. Pasitelkiant Žemės ūkio rūmų organizacijas turime ieškoti visoms šalims palankių ir naudingų sprendimų“ – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

„Žemės ūkio rūmų organizacijų dalyvavimas rengiant teisės aktus, susijusius su tam tikrų reikalavimų ūkininkams supaprastinimu, operatyvus informavimas apie prevencijos priemones, skirtas afrikiniam kiaulių marui, ar kitoms gyvūnų ligoms pažaboti, pasitarnaus geriausių rezultatų pasiekimui“ – sakė Sigitas Dimaitis.