Pasiūlymų dėl ŽŪM įsakymo laukiame iki rugpjūčio 29 d.

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Projektas parengtas atsižvelgiant į savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovų bei ūkininkų prašymus, kad ūkininkai, laikantys savo ūkyje bent keletą pieninių ir keletą mėsinių galvijų (pvz., 3 pieninių veislių karves ir bent 1 mėsinį galviją), galėtų dalyvauti šioje priemonėje ir pretenduoti gauti ekologinės sistemos išmokas.

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas ūkininkams, turintiems mišrų ūkį ir laikantiems nedidelį skaičių mėsinių ir pieninių galvijų ir planuojantiems galvijus ganyti nustatytą laikotarpį, pretenduoti gauti ekologinės sistemos išmokas pagal priemonės „Gyvūnų gerovė“ abi veiklas, su sąlyga, jeigu susumavus išmokų dydžius už SG, ekologinės sistemos išmokų suma viršytų 100 Eur sumą.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome siųsti Žemės ūkio rūmams iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 29 d., el. paštu – a.ribasauskiene@zur.lt  

 Teisės akto projektą rasite:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2580e8803d0511eeb4b9a076396dcf81